24 de maig de 2019

L'Assemblea d'FP rebutja la resolució de l'FP Dual i els canvis curriculars que planteja el Dept. d'Educació


L'Assemblea de professorat celebrada a la seu de CCOO rebutja la resolució de l'FP Dual que ha publicat el Departament d'Educació i els canvis curriculars que planteja pel proper curs

Fa una crida a un rebuig unitari a l'FP Dual low-cost que vol implantar la Generalitat


L’Assemblea de professorat que ha convocat avui CCOO ha manifestat el seu rebuig a les formes i al contingut de la reforma normativa, així com als canvis curriculars, que vol imposar el Departament d’Educació per al proper curs.

Aquests canvis neixen de la improvisació del Departament, i no compten amb el suport ni el consens de les parts implicades (professorat, organitzacions sindicals, estudiants o empreses).

El desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificacions professionals, que preveu el desenvolupament de la Formació Professional (FP) Dual, s’ha de fer en el marc de consens i diàleg social. També les millores necessàries a introduir s’han de fer per garantir un model estable i de qualitat. Les novetats que planteja el Departament no responen a aquest marc.

L’Assemblea ha valorat que aquests canvis, plantejats a corre-cuita, no donen resposta als problemes ni les necessitats reals de l’FP a Catalunya, entre d’altres:

 • Manca d’oferta pública. Cada any, només a la ciutat de Barcelona es queden sense plaça de primera opció més de 2.000 alumnes.
 • Manca d’inversió en centres i professorat (formació, recursos, dotacions, materials…). El pressupost en formació del professorat d’FP és 0 euros.
 • Lluita efectiva contra l’abandonament escolar prematur (AEP). El 4 0% de l’alumnat de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) abandona els seus estudis. Enguany torna a créixer la taxa AEP fins el 17.4 %. 
 • Manca de diagnosi i avaluació del model d’FP Dual de Catalunya.
 • Negociació i actualització de les condicions de treball del professorat. Negociació d’un nou acord d’FP (l’acord vigent és del 1999).
 • La massificació de les aules (amb les ràtios més elevades de l’Estat).
 • La precarietat i manca d’estabilitat del professorat. Més de la meitat de les famílies professionals tenen un índex d’interinatge superior al 50 %.
 • L’FP Dual segrega a l’alumnat ja que selecciona segons el millor expedient acadèmic. Segrega per gènere: 3 de cada 4 persones que la cursen són homes.


L’Assemblea denuncia la manca de garanties i de credibilitat de l’Administració en l’aplicació d’aquesta reforma curricular i de la normativa de l’FP Dual:

 • Quan afirma que no hi haurà afectació a les plantilles.
 • Quan afirma que incrementar el nombre d’hores de pràctiques d’empresa millora la formació i la inserció.
 • Que solament el treball competencial de l’alumnat millora la fidelització de l’alumnat i l’AEP.


L’Assemblea exigeix l’aturada de la modificació curricular i la retirada de la resolució d’FP Dual. També emplaça al Departament a la urgent negociació d’un nou acord d’FP, que contempli la millora de les condicions de treball del professorat.

Per últim, convida a la resta de sindicats de la Mesa a acordar una concentració unitària el proper dimarts 28 de maig, de 10 a 12 hores, davant la seu del Departament (Via Augusta, 202, Barcelona), durant la celebració de la Mesa sectorial convocada pel Departament. Es convoca als mitjans de comunicació dimarts a les 10.45 hores davant el Departament per fer declaracions.

21 de maig de 2019

Comunicat conjunt sobre la resolució d'organització de la formació professional dual

Comunicat conjunt sobre la resolució d'organització de la formació professional dual

Comunicat subscrit per CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball i Pimec
Lamentem que no s’hagi respectat el procés de concertació en la resolució de la FP Dual que comporta canvis profunds sobre la implantació inicial d’aquesta modalitat de formació en el sistema educatiu català


El departament d’Educació publica una resolució d'organització de la formació professional dual en el sistema educatiu sense comptar amb la concertació social


La posada en marxa de la FP Dual a Catalunya l’any 2012 té la voluntat de construir una formació professional més útil tant per a les empreses com per a la ciutadania. Tal com va quedar reflectit en l’informe del CTESC “La Formació Professional dual en el sistema educatiu català”, publicat l’any 2017, la FP dual pot contribuir a millorar l’ocupació dels joves i alhora facilitar la transició del món formatiu al laboral.

Amb la Resolució EDU/1076/2019, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 29 d’abril, per la qual s'actualitza l'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, s’introdueixen una sèrie de canvis conceptuals, relatius tant als rols que participen en la modalitat dual, com a la seva organització curricular, com a les condicions de relació entre alumne i empresa, que incideixen en els principis claus del model de la FP Dual que s’ha de construir a Catalunya, i, per tant, haurien d’haver resultat d’un procés de concertació.

La FP Dual pretén ser una eina important per lluitar contra l’atur juvenil, un problema estructural del mercat de treball català, i és per tant una element estratègic prioritari en el desenvolupament del sistema integrat de formació i qualificació professional català. És per això que les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya hem vingut manifestant la nostra implicació amb la FP Dual des del seu inici, a través dels espais de concertació com el Consell Català de Formació Professional, el Consell de Relacions Laborals o el CTESC, amb resultats com la publicació dels dos informes referents a Catalunya en la matèria, La formació professional en el sistema educatiu català (CTESC, 2017) i l’Informe sobre models i iniciatives d'aprenentatge i pràctiques en la formació professional a Catalunya (Consell de Relacions Laborals, 2018). De la mateixa manera, va quedar recollit el nostre compromís en aquesta modalitat de formació professional, a través del V Acord Interprofessional de Catalunya (2018-2020), de manera especial al capítol IX (L’organització professional, la formació professional i la promoció) i al títol V (Polítiques de formació i ocupació), en el que s’estableix que “La negociació col·lectiva hauria d’impulsar l’ús de la FP Dual com una eina de qualificació i de millora de l’ocupabilitat” i s’aposta per la FP Dual o el model d’alternança per aconseguir un nou model industrial més integrador i competitiu.

L’actual context de desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificacions professionals, que preveu, entre d’altres el desenvolupament de l’FP dual,  ha de constituir el marc de concertació per a l’establiment dels criteris generals de desenvolupament de la FP Dual, així com introduir les millores necessàries per tal de garantir un model estable i de qualitat. En aquest sentit no podem sinó recordar que la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professional, que es va constituir el passat 22 de febrer, compta entre les funcions atribuïdes per la llei, la de “establir els criteris generals del desenvolupament de la formació en alternança i dual”.

Tanmateix, considerem que no s’ha respectat aquest marc, i que aquest hauria de ser un dels pilars fonamentals per a constituir un sistema de formació i qualificació realment integrat. Davant d’aquesta situació les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya ens reservem el dret de recórrer la resolució.

CCOO denuncia que el Departament d'Educació devalua l'FP amb un model low-cost, amb afectacions laborals i precarització pel jovent

Aturem l'FP low-cost. Combat la precarietat

Proper 23 de Maig 2019, de 14 a 15.45h:

Assemblea FP a la seu de CCOO Catalunya
(Via Laietana, 16 BCN, Metro Jaume I). Sala d'actes.

Temes:

-No a l'FP Dual low-cost per a Catalunya

-(des)Regulació FP dual, canvis curriculars i les afectacions a professorat, centres, alumnat...El Departament d’Educació ha iniciat la 2a setmana de maig, la difusió al professorat del

nou model que vol implantar a corre-cuita el curs 2019/2020. Reforma feta per encaixar els currículums d’FP LOE amb la formació en alternança dual de l’FP Inicial (ResolucióRESOLUCIÓ EDU/1076/2019, de 24 d'abril).

El nou model es basa en el traspàs de totes les hores de lliure disposició dels mòduls professionals i d’1/3 de les hores del mòdul Formació i orientació laboral (FOL) que passen a incrementar les hores del mòdul Síntesi o Projecte (que tindrà 200 h.) i les del mòdul Formació en Centres de Treball -FCT-(que tindrà 500 hores aproximadament). Es preveu un 1r curs al centre educatiu, que concentrarà la majoria d’hores curriculars, 1.000 hores, i un 2n curs amb una càrrega lectiva mínima, per facilitar l’estada a l’empresa.


Denunciem que aquesta nova organització curricular:


1- No compta amb el diàleg, ni el consens dels agents socials més representatius. No respecta el marc de la Llei 10/2015, ni es desplega dins d’aquest, tot i ser una normativa que afecta el sistema d’FP inicial i el seu encaix amb el laboral.

2- No ha estat consultada, ni compta amb el consens del professorat, associacions de docents, moviments de renovació pedagògica, etc.

3- No se’n coneix cap regulació, ni que aquesta hagi passat pel tràmit previ del Consell Escolar de Catalunya.

4- No se’n presenten informes, ni dades estadístiques que l’avalin, en el sentit d’associar el fet que l’alumnat passi més hores a l’empresa amb la garantia d’una FP de qualitat i d’un millor aprenentatge.

5- El professorat no n’ha estat informat, ni ha rebut formació per poder entomar amb garanties la nova organització i funcions (gestió del nou mòdul de Síntesi o Projecte i organització i seguiment d’aquestes noves pràctiques “exteses”). Tampoc s’han previst les noves condicions de treball (nous complements o reduccions lectives).

6- Les organitzacions sindicals no n’hem estat informades fins a principis de maig en una mesa tècnica d’FP, després de dos cursos sense convocar-se mesa sectorial d’FP.

7- Té com a finalitat fer un reajustament curricular de l’FP, modificant els currículums de totes les titulacions, per encaixar en un de sol l’FP ordinària i l’FP Dual, quan l’FP Dual no la cursa ni un 10% de l’alumnat total i d’aquest solament la meitat fa l’alternança a l’empresa.

8- Quant a la lluita per rebaixar l’actual taxa d’Abandonament Escolar Prematur (AEP) del 17%, sobretot en els CFGM, l’augment de la càrrega lectiva a 1r curs sembla “a priori” ser totalment contraproduent.

9- La reducció de les hores lectives a impartir al centre produeix afectació en la plantilla. No se’n coneix proposta, resolució de confecció de plantilla als centres educatius, que posi fre a la reducció de plantilla.

10- La disminució considerable de les hores dels mòduls professionals encotilla als centres educatius pel que fa a innovació, recerca i adequació a l’entorn, així com deixa en mans de l’empresa tota l’especialització de l’alumnat, menystenint la realitzada als centres educatius fins al moment. Es percep una FP que té com a focus l’empresa, no les persones.

11- La disminució de les hores del mòdul transversal de FOL, abunda en la desprotecció de l’alumnat que s’haurà d’inserir al món del treball amb menys garanties. Al ser un mòdul de política educativa és especialment greu la disminució d’hores d’aquest, hores necessàries per al treball de les “soft skills”, per al coneixement de la normativa laboral i per prendre consciència com a futur treballador o treballadora.

12- Una FCT, amb 500 hores de pràctiques a l’empresa, no fa més que aprofundir en la precarització del jovent. Les pràctiques no són remunerades i sense cotització a la Seguretat Social, amb la suspensió actual del Reial Decret 28/2018. És una estada a cost zero i obligatòria per tot l’alumnat.

13- Crearà una disjuntiva en el món empresarial. Les empreses es trobaran que hauran d’escollir entre rebre alumnat en FCT (amb 500 hores de permanència a l’empresa, gratuïtes i sense cotització a la Seguretat Social) o rebre alumnat en Dual (amb 1.000 hores de permanència a l’empresa, amb retribució en relació a l’SMI i cotització a la Seguretat Social). L’imposar disruptivament un nou model, sense tenir consolidat, ni consensuat el d’FP Dual, no ajudarà a implantar una FP de qualitat a Catalunya, que reguli amb claredat l’estada dels alumnes a les empreses.

14- Les empreses no han estat informades que l’alumnat hi haurà de romandre un 1/3 més de les hores actuals. Es preveuen dificultats en l’acollida, sobretot per part de les PIME i microempreses, i especialment en els ensenyaments de règim especial, com els artístics, que actualment ja tenen dificultats per tenir una borsa d’empreses d’acollida amb garanties.


La Federació d’Educació de CCOO a Catalunya exigim: • L’aturada immediata de la modificació curricular prevista pel Departament d’Educació.
 • La convocatòria de la mesa sectorial dels ensenyaments de formació professional inicial i ensenyaments de règim especial (FPiERE).
 • Respecte, per part del Departament, al marc de la Llei 10/2015 i a desplegar dins d’aquest les normatives que afectin el sistema d’FP inicial i laboral.
 • La posada en valor de les pràctiques no laborals de l’alumnat d’FP, amb l’obligatorietat de cotització a la Seguretat Social.
 • L’urgent actualització de l’ acord d’FP de 1999, per a la millora de la qualitat de l’FPiERE i les condicions laborals del seu personal.
9 de maig de 2019

Informació aclaridora del Departament referent a les oposicions d'FP
Informació específica per al cos d'ensenyament secundari (especialitats d'FP) i del cos de professors tècnics d'FP


Tens tota la informació en el següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/2018/desenvolupament-de-les-proves/informacio-especifica-cos-ensenyament-secundari-especialitats-fp-i-cos-professors-tecnics-fp/index.html#1.
30 d’abril de 2019

CCOO critica que el Departament d'Educació aposti per l'FP Dual low-cost per a Catalunya

CCOO critica que el Departament d'Educació aposti per l'FP Dual low-cost per a Catalunya

Perjudicant la qualitat de l'ensenyament i les condicions laborals

Proper 23 de Maig, de 14 a 15.45h:

Assemblea FP a la seu de CCOO Catalunya
(Via Laietana, 16 BCN, Metro Jaume I). Sala d'actes.

Temes: 

-No a l'FP Dual low-cost per a Catalunya

-(des)Regulació FP dual, canvis curriculars i les afectacions a professorat, centres, alumnat...


Fa un mes el Departament d’Educació de la Generalitat anunciava la posada en marxa d’un nou model de Formació Professional (FP) per reformar la modalitat dual que modificarà els currículums de totes les titulacions de cicles formatius i ensenyaments de règim especial.

Actualment la Dual la cursa un 10% de l’alumnat, del qual només la meitat està a l’empresa alternant formació amb el centre educatiu. A dia d’avui els sindicats encara no han rebut cap proposta ni documentació d’aquest canvi curricular, creat a corre-cuita a final de curs, per facilitar un model que encaixi alhora l’FP ordinària i l’FP Dual i que afectarà més de 40.000 alumnes el proper curs i a tot el personal docent sense tenir temps de preparar-se ni adaptar-se al nou currículum.

Educació es beneficia de la suspensió de l’obligatorietat de la cotització de les pràctiques a la Seguretat Social que regula el Reial Decret 28/2018 per augmentar considerablement la Formació en Centres de Treball (FCT), que actualment està entre 300 i 400 hores ampliables a un 30%, de 500 a 600 hores, a costa de reduir les hores lectives d’altres mòduls formatius. D’aquesta manera s’ofereix una estada en l’empresa a cost zero, obligatòria per a tothom que vulgui graduar-se en un cicle formatiu. Representarà una gran dificultat per a les PIMES acollir alumnat en pràctiques: les que abans tutoritzaven 2 alumnes per curs, ara només podran tutoritzar-ne 1 atès l’allargament de les pràctiques.

S’augmenta la càrrega lectiva del primer curs, fet que farà créixer l’abandonament escolar prematur, per manca d’orientació professional i acadèmica en etapes obligatòries i per una planificació curricular poc adequada.

Els mòduls comptaran amb menys hores lectives i el professorat haurà d’impartir més matèries per arribar a les 19 hores setmanals, a diferència d’altres comunitats autònomes on el professorat realitza 18 hores setmanals; d’un curs per l’altre es perdrà l’especialització del personal docent de cada família professional i baixarà la qualitat de la formació.

Els ensenyaments de règim especial, com els cicles artístics, no tenen empreses per realitzar la FCT i perdran aquestes hores lectives per realitzar un mòdul ampliat en centres de treball inexistents.

El professorat d’FP té el grau d’interinitat més elevat del sistema educatiu, per sobre del 40%, i es troba actualment en un procés d’oposició (gràcies a l’acord signat per CCOO per reduir-la al 8%) que finalitza el mes d’octubre, i realitzarà la fase de pràctiques amb un currículum diferent del que ha estat preparant i treballant. La resta del professorat d’ensenyaments de règim especial es trobarà amb una convocatòria el curs vinent amb un currículum diferent al de la passada convocatòria.

Actualment està en curs el concurs de trasllats de professorat de Secundària, que també generarà moviment de plantilles en els centres educatius per al proper curs.

Educació, tot i saber que està prevista una modificació del Reial Decret 1529 que regula la Formació Dual i de la llei orgànica educativa a nivell estatal, prepara una resolució que regula la formació en Alternança Simple i Dual de l’àmbit educatiu sense tenir en compte el marc de concertació i de desplegament de la Llei de Formació i Qualificació Professionals amb el consens i les aportacions dels agents socials més representatius, ja que aquesta modalitat afecta tant el sistema educatiu com el laboral.

Arrel de les informacions facilitades pel Departament d’Educació, CCOO defensa que:
 • Les primeres mesures per reformar l’FP han de passar per desprivatitzar l’oferta dels cicles creats en fundacions i empreses, sobretot en la modalitat a distància, i planificar una oferta pública suficient per donar servei a les milers de persones que es queden cada any sense plaça.
 • La modificació curricular que planteja el Departament respon a les necessitats de l’empresa i no de les persones.
 • Cal aturar la modificació curricular prevista per Educació: els canvis sobtats i ràpids perjudiquen la qualitat i la millora del sistema educatiu i dels ensenyaments professionals.
 • Una modificació així no pot realitzar-se amb aquesta celeritat des de l’administració educativa sense tenir en compte les particularitats de cada estudi i de cada família professional, i sense comptar amb la participació dels agents socials i de grups de treball on participi el professorat en actiu de cada àmbit.
 • També hauria anar acompanyada d’informació i formació al professorat i de noves condicions de treball en relació a la tutoria d’FCT, contemplades en la resolució de plantilles corresponent.
 • Cal un pla de treball a mig termini per dur a terme un canvi curricular d’aquesta envergadura que comenci a articular-se amb la convocatòria de la mesa sectorial dels ensenyaments de formació professional inicial i els ensenyaments de règim especial (FPIERE) que va sol·licitar CCOO fa més d’un any.
 • La necessitat d’iniciar urgentment l’actualització de l’únic acord d’FP de 1999 per millorar la qualitat de l’FPiERE i les condicions laborals del seu personal.
 • Cal respectar el marc de la Llei 10/2015 i desplegar dins d’aquest les normatives que afectin el sistema d’FP educatiu i laboral com la Formació Dual i l’Alternança.
 • Cal regular degudament i posar en valor les pràctiques no laborals amb l’obligatorietat de cotizar a la Seguretat Social.
 • Cal definir i promoure un model propi d’FP Dual fomentat amb el consens, el diàleg i el vincle laboral.


8 de març de 2019

8 de març, dia Internacional de les Dones: CCOO convoca vaga general a l'educació


CCOO convoca vaga general a l'educació en tot l'EstatEn aquesta lluita, l'educació és la nostra arma

#EnsPlantem  #8MCadaDia  #VivesLliureUnides

La Federació d'Educació de CCOO de Catalunya donar suport a la vaga de vint-i-quatre hores, davant la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, per combatre totes les formes de violència i de discriminació contra les dones. 

Teniu el model d'adhesió per donar suport en els següents enllaços:
8 de març, Dia Internacional de les Dones

Díptic en PDF

La Federació d'Educació de CCOO apel·la a la defensa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i dels drets humans, i a la lluita contra les violències masclistes.

La Federació d'Educació de CCOO convoca vaga general en Educació el pròxim 8 de març dins del marc sindical confederal, que possibilita l'atur de 24 hores en sectors estratègics com l'ensenyament, clau per a l'eradicació del sexisme i l'avanç cap a una societat igualitària. 

Cada vegada és més urgent situar la igualtat, la coeducació i l'eliminació de violències en el centre del debat educatiu, per a promoure un canvi en les polítiques educatives que situïn al nostre país en llindars de progrés i desenvolupament d'acord amb el temps social. CCOO ha insistit repetidament en la necessitat que els governs posin els mitjans suficients perquè aquestes polítiques garanteixin la transformació del androcentrisme educatiu.

En el que va d'any, han assassinat a sis dones pel fet de ser-ho i s'han produït repetides violacions en grup. Davant això, el sistema judicial ha posat de manifest la urgència d'establir una estratègia global, concreta i d'impacte. No obstant això, encara no s'ha implementat pràcticament cap de les propostes que s'han de desenvolupar en el marc educatiu de la Llei 3/2007, ni s'han posat en marxa les mesures de l'acabat d'aprovar Pacte d'Estat contra la violència a les dones que obliga a impulsar iniciatives concretes en educació, com tampoc s'ha alliberat el pressupost per a això. 

Des de la Federació d'educació de CCOO, demandem: 

Continguts curriculars que abordin la història de les dones, amb presència d'autores de totes les matèries en els llibres de textos. Nomenament d'una persona agent d'igualtat amb crèdit horari diari, recursos econòmics i materials per a dur a terme quantes mesures siguin adequades per a assegurar la igualtat entre homes i dones. 

Contingut avaluable sobre prevenció del sexisme, canvis en els rols socials de gènere, sexualitats, respecte a les diversitats, identitats i expressions de gènere. 

Actualització de la vivència coeducativa als patis i espais escolars comuns més participativa i col·lectiva, en la qual es fomenti el respecte i la igualtat en tots els centres educatius, acadèmics i universitaris. 

Finançament per a aquells centres que disposin d'un projecte d'innovació educativa amb perspectiva de gènere. 

Inclusió de continguts relatius a formació per a la igualtat, amb perspectiva de gènere i prevenció de les violències, en els diferents processos d'accés a la professió docent.

Fons addicionals, en els PGE 2019, per a eliminar la bretxa salarial en l'àmbit de l'educació, situada en l'actualitat entorn del 8%, aproximadament. 

Elaboració, aprovació i promoció de protocols específics sobre assetjament sexual i per motiu de gènere en tots els sectors educatius, així com impuls a mesures concretes en els centres,amb la participació de l'alumnat. 

Extensió immediata del permís de paternitat per a promoure la conciliació laboral i familiar. 

Negociació urgent dels plans d'igualtat en tots els sectors educatius, incidint especialment en aquells en els quals existeix major bretxa salarial, precarietat i inestabilitat. 

Obligatorietat de tots els centres privats de disposar de plans d'igualtat que garanteixin la reducció de la temporalitat i parcialitat per a les dones. 

Mesures extraordinàries per a les dones víctimes de violència de gènere. 

Posada en marxa d'un pla de formació obligatori en matèria d'igualtat, gènere, identitats i diversitats en tots els sectors educatius.

L'educació és l'altaveu més potent per a fer efectiu un canvi de paradigma social que ens situï com a pioners en la defensa dels drets humans i l'eradicació de les violències. Ens permetrà expulsar el sexisme dels centres escolars i afermar el respecte cap a les dones, la vida i la seguretat. Tot això abordant les diversitats i les identitats, amb totes les garanties per a desenvolupar un projecte vital ple.

Des de la Federació d'Educació de CCOO, fem nostres les reivindicacions del moviment feminista i realitzem una crida expressa a les treballadores i treballadors de l'educació i a la resta de la comunitat educativa a secundar massivament la vaga de 24 hores del dia 8 de març com a via per a impulsar el canvi real i efectiu per a la igualtat.
1 de març de 2019

Volem el Batxillerat artístic en la seva totalitat a l'EASD Pau GargalloVolem el Batxillerat artístic en la seva totalitat a l'EASD Pau Gargallo

 CCOO denuncia el tancament progressiu de línies de l’escola Pau Gargallo

Una altra mostra de l’abandonament de les escoles d’arts per part del departament d’Educació


El passat dilluns 25 de febrer el Departament d’Educació comunicava a la direcció de l’escola d’art Pau Gargallo de Badalona el tancament progressiu de 2 línies de batxillerats artístics durant els propers dos cursos i el trasllat d’aquests a un institut de secundària de la mateixa ciutat.

La setmana anterior la direcció del centre va rebre l’ordre dels serveis territorials de tancar 2 aules per motius de seguretat i incompliment de normativa sense haver presentat cap informe previ a aquesta ni a la representació legal dels i les treballadores en la comissió de seguretat i salut laboral. El full de actuacions que es demana en l'informe d'actuacions preventives  en un període breu i sense pressupost extraordinari és del tot inassumible per part de l'escola. CCOO va demanar reunió urgent amb la cap de serveis territorials i la resposta de l’administració va ser que l’escola ja n’estava al cas del mal estat de les aules, sense concedir dia i hora.

L’omissió i l’abandonament de les escoles d’art públiques per part del departament d’Educació no ve de nou, anteriorment la Federació d’Educació de CCOO ha denunciat el tancament de cicles artístics, la fusió arbitrària d’oferta en 3x2 d’especialitats, el tancament d’edificis i espais per falta de manteniment i la manca de normativa que reguli l’ESDAP, l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya.

Igualment, CCOO també vol recordar que fa un any que està aturada l’actualització de l’Acord d’FP de l’any 1999, signat per CCOO, UGT i USTEC, a la qual es va comprometre el Departament i que afavorirà l’organització actualitzada dels recursos dels centres i condicions laborals a les necessitats del segle XXI.

La Federació d’Educació CCOO exigeix:
 • La rectificació del Departament i l’aturada del tancament de cicles formatius.
 • La planificació educativa i formativa amb transparència i consens de la comunitat educativa i dels agents socials.
 • La convocatòria immediata d’una mesa sectorial per a tractar els tancaments i qualsevol canvi previst.
 • Revertir les retallades i aturar el desplegament normatiu de la LOMCE i la LEC.
 • Dimensionar i distribuir l’oferta d’FP a les necessitats reals de les persones i del mercat de treball, amb planificació, orientació professional, atenció individualitzada i combatent el biaix de gènere.

CCOO dóna suport al comunicat del claustre i a les accions que es decideixin fer per part de la comunitat educativa.

Per aquests motius s’ha convocat a tota la comunitat educativa a una assemblea oberta  el proper dimarts 5 de març a les 17:30 hores a la sala del professorat de l’Escola Pau Gargallo.

Signa i comparteix per mantenir la totalitat de batxillerats artístics:

21 de febrer de 2019

Eleccions Sindicals


10 de gener de 2019

Jornada “Formació dual: Una estratègia de qualitat?”


La Secretaria de Treball i Economia de CCOO de Catalunya, en col•laboració amb la Federació d’Educació del sindicat, han organitzat la jornada Formació dual: una estratègia de qualitat?. La jornada tindrà lloc el 24 de gener de 2019 a la sala d’actes de la seu central del sindicat, Via Laietana, 16 de Barcelona.

El programa de la jornada


09:30 Benvinguda i acreditacions


10:00 Introducció a la Jornada. Manel Pulido, secretari general de la Federació d’Educació de CCOO


10:15 Presentació de l’Informe Propostes de CCOO de Catalunya per a un model de FP dual, a càrrec d’Eduard Requena (autor de l’informe) i Rosa Maria Villaró


10:30 Taula rodona 1: ‘FP Dual. La perspectiva del jovent’

Modera: Rodri Plaza, amb la participació d’Irene Ortiz, Coordinadora d’Acció Jove, Mónica Torralba, Presidenta del Consell Nacional de la Joventut, Miguel Morillas, de l’Associació d’Estudiants Progressistes, i Joan Fàbregas, alumne que ha finalitzat la FP Dual.


11:50 Pausa cafè


12:10 Taula rodona 2: ‘FP dual accés a un treball de qualitat?’

Modera: Ricard Bellera, amb la participació de Fabian Mohedano, President del Consell Català de FP, Silvia Miró, Responsable formació PIMEC, Isidre Garcia, Director del Centre FP Salvador Seguí, Lluís Vila, President de FAPAE. La taula finalitzarà amb un debat obert al públic


13:50 Cloenda a càrrec de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.Cal confirmar l'assistència a pmain@ccoo.catFeu clic per veure:7 de gener de 2019

Publicació de la convocatòria d'oposicions docents


Publicada la convocatòria de les oposicions docents


El Departament d'Educació ja ha publicat al DOGC la convocatòria de les properes oposicions docents. Pots trobar la resolució en el següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=838286&language=ca_ESXerrades informatives:

CCOO Educació ha organitzat diferents xerrades informatives per tota Catalunya per explicar aquest procés d'oposicions. Per saber on i quan les realitzarem, pots accedir al següent enllaç:

http://publica.ccoo.cat/p/xerrades-oposicions.html.

Més informació:

Si vols saber dates i llocs de les properes xerrades informatives i rebre totes les notícies referents a aquestes oposicions docents clica en el següent enllaç:
https://goo.gl/forms/fLIpWBC4jkrs3me02.