29 de novembre de 2018

Consulta al Consell Català d'FP sobre especialitats FP excloses d'oposicions i Acord d'FP

En reunió realitzada avui 29 de novembre amb el president del Consell Català de Formació Professional, Sr. Fabian Mohedano  

Full PDF

des de la Federació d'Educació CCOO s'ha traslladat a consulta del Consell Català de la Formació Professional la decisió presa pel Departament d'Ensenyament de no incloure  al concurs oposició 2018-2019 algunes especialitats d'FP (amb un elevat % d'interinatge - al voltant del 50%- corresponents a cicles formatius amb un alt nivell d'inserció laboral) emparant-se en un nou indicador, el decrement de plantilla, degut al tancament de cicles formatius d'aquestes especialitats els darrers 3 anys sense cap planificació.

Així com la necessitat d'actualitzar l'acord d'FP del 1999 per millorar i blindar les condicions de treball i assegurar els mínims de qualitat de la Formació Professional.


Se li ha lliurat en mà aquest escrit:

A l'atenció del president del Consell Català de la Formació Professional,

            El Departament d’Ensenyament ha introduït el nou criteri de decrement de plantilla docent dels 3 darrers cursos per deixar fora de la convocatòria de concurs oposició 2018 les especialitats de Formació Professional que, segons les seves mateixes dades, compten amb la major inserció laboral del seu alumnat, interinitats superiors al 50% i dificultats de cobertura a tots els territoris.
D’aquesta manera es perpetua la temporalitat d’aquest professorat, en contra de l’esperit de l’acord signat per CCOO per reduir la temporalitat al 8%, i la dificultat de cobertura de les substitucions.

            CCOO ha manifestat el seu desacord en la mesa sectorial docent i manifesta que l’oferta formativa s’ha d’adequar al teixit productiu que actualment demana aquests perfils professionals relacionats amb la indústria 4.0, especialment a la Regió Metropolitana de Barcelona i altres zones industrials.
En canvi les famílies professionals amb més oferta i graduació tenen un índex d’inserció bastant inferior, la qual cosa evidencia el biaix entre l’oferta educativa i les necessitats productives i la manca d’orientació en etapes prèvies.

            CCOO proposava el 2015 l’actualització de l’Acord d’FP del 1999 per la millora de les condicions del professorat d’FP però Ensenyament no ha donat resposta a les peticions de meses sectorials, la darrera sol·licitada el mes de març passat.


            CCOO vol traslladar a consulta del Consell Català de la Formació Professional la decisió de no incloure les següents especialitats a concurs oposició per decrement de plantilla degut al tancament de cicles formatius  els darrers 3 anys i la necessitat d'actualitzar l'acord d'FP del 1999 per millorar i blindar les condicions de treball i els mínims de qualitat de la Formació Professional.

Especialitats amb un elevat % d’opositables respecte la plantilla actual de professorat que s’eliminen en la convocatòria

628 Soldadures  57,14 %
605 Instal·lacions tèrmiques i de fluids 24%
606 Instal·lacions electrotècniques 19,08 %
602 Equips electrònics 10%
523 Processos i productes de fusta i moble amb un 37,51%
504 Construccions civils i edificacions amb un 20 %  

Inserció laboral de grau mitjà i superior d’aquestes especialitats segons la família professional a la que pertanyen – Estadístiques de l’Estudi d’Inserció laboral dels Ensenyaments Professionals 2017

Edificació i obra civil - Construccions civils i edificacions GM 60% GS 48%
Instal·lacions tèrmiques i de fluids- Instal·lació i manteniment GM 56% GS 78%
Soldadures - Fabricació mecànica GM 57% GS 78%
Processos i productes de fusta i moble- Fusta, moble i suro GM 50% GS 60%
Equips electrònics, Instal·lacions electrotècniques - Electricitat i electrònica GM 45% GS 72%

Barcelona, 29 de novembre del 2018

Federació d'Educació de CCOO Catalunya


Enllaços d'interès: