29 de novembre de 2018

Consulta al Consell Català d'FP sobre especialitats FP excloses d'oposicions i Acord d'FP

En reunió realitzada avui 29 de novembre amb el president del Consell Català de Formació Professional, Sr. Fabian Mohedano  

Full PDF

des de la Federació d'Educació CCOO s'ha traslladat a consulta del Consell Català de la Formació Professional la decisió presa pel Departament d'Ensenyament de no incloure  al concurs oposició 2018-2019 algunes especialitats d'FP (amb un elevat % d'interinatge - al voltant del 50%- corresponents a cicles formatius amb un alt nivell d'inserció laboral) emparant-se en un nou indicador, el decrement de plantilla, degut al tancament de cicles formatius d'aquestes especialitats els darrers 3 anys sense cap planificació.

Així com la necessitat d'actualitzar l'acord d'FP del 1999 per millorar i blindar les condicions de treball i assegurar els mínims de qualitat de la Formació Professional.


Se li ha lliurat en mà aquest escrit:

A l'atenció del president del Consell Català de la Formació Professional,

            El Departament d’Ensenyament ha introduït el nou criteri de decrement de plantilla docent dels 3 darrers cursos per deixar fora de la convocatòria de concurs oposició 2018 les especialitats de Formació Professional que, segons les seves mateixes dades, compten amb la major inserció laboral del seu alumnat, interinitats superiors al 50% i dificultats de cobertura a tots els territoris.
D’aquesta manera es perpetua la temporalitat d’aquest professorat, en contra de l’esperit de l’acord signat per CCOO per reduir la temporalitat al 8%, i la dificultat de cobertura de les substitucions.

            CCOO ha manifestat el seu desacord en la mesa sectorial docent i manifesta que l’oferta formativa s’ha d’adequar al teixit productiu que actualment demana aquests perfils professionals relacionats amb la indústria 4.0, especialment a la Regió Metropolitana de Barcelona i altres zones industrials.
En canvi les famílies professionals amb més oferta i graduació tenen un índex d’inserció bastant inferior, la qual cosa evidencia el biaix entre l’oferta educativa i les necessitats productives i la manca d’orientació en etapes prèvies.

            CCOO proposava el 2015 l’actualització de l’Acord d’FP del 1999 per la millora de les condicions del professorat d’FP però Ensenyament no ha donat resposta a les peticions de meses sectorials, la darrera sol·licitada el mes de març passat.


            CCOO vol traslladar a consulta del Consell Català de la Formació Professional la decisió de no incloure les següents especialitats a concurs oposició per decrement de plantilla degut al tancament de cicles formatius  els darrers 3 anys i la necessitat d'actualitzar l'acord d'FP del 1999 per millorar i blindar les condicions de treball i els mínims de qualitat de la Formació Professional.

Especialitats amb un elevat % d’opositables respecte la plantilla actual de professorat que s’eliminen en la convocatòria

628 Soldadures  57,14 %
605 Instal·lacions tèrmiques i de fluids 24%
606 Instal·lacions electrotècniques 19,08 %
602 Equips electrònics 10%
523 Processos i productes de fusta i moble amb un 37,51%
504 Construccions civils i edificacions amb un 20 %  

Inserció laboral de grau mitjà i superior d’aquestes especialitats segons la família professional a la que pertanyen – Estadístiques de l’Estudi d’Inserció laboral dels Ensenyaments Professionals 2017

Edificació i obra civil - Construccions civils i edificacions GM 60% GS 48%
Instal·lacions tèrmiques i de fluids- Instal·lació i manteniment GM 56% GS 78%
Soldadures - Fabricació mecànica GM 57% GS 78%
Processos i productes de fusta i moble- Fusta, moble i suro GM 50% GS 60%
Equips electrònics, Instal·lacions electrotècniques - Electricitat i electrònica GM 45% GS 72%

Barcelona, 29 de novembre del 2018

Federació d'Educació de CCOO Catalunya


Enllaços d'interès:
28 de novembre de 2018

El CoNCA i l'AQU alerten de la situació dels Estudis Superiors de Disseny i Art de Catalunya


Els informes d'aquests organismes avalen les denúncies de CCOO

En els darrers informes el Consell Nacional de la Cultura i de  les Arts de Catalunya (CONCA)  i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) analitzen i posen de manifest la fragmentació i descoordinació del sistema d’estudis superiors artístics de Catalunya, la gestió inadequada i la manca de participació del professorat en l’organització i funcionament de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP) de Catalunya recomanant una acció institucional.


CCOO vam denunciar la cronificació de la desregulació d'aquests estudis per 8è any consecutiu que afecta directament les condicions laborals,

Pots llegir l'entrada aquí

Pots signar per donar el teu suport aquí

Entre d'altres destaquem les següents

Conclusions:
 • Disseny de centres d’educació superior dependents de l’Administració, sense els mínims nivells necessaris d’autonomia institucional.
 • Presa de decisions molt centralitzat sense participació de la comunitat educativa.
 • Elitisme, inequitat i biaix social dels ensenyaments artístics respecte la resta de l'educació superior, manca de preus públics per algunes especialitats i privatització dels estudis (53% de l'alumnat en centres privats) amb una proporció d’estudiants d’ensenyaments artístics superiors 2,3 vegades més baixa que la d’estudiants de la universitat que han gaudit d’una beca. 
 • Règim de dedicació del professorat inadequat per a dur a terme les tasques associades a l’ensenyament superior, amb participació necessària en la recerca.
 • Manca d'accions formatives i informatives de l'àmbit universitari pel professorat d’ESDAP.
 • Excés d'hores de docència del professorat d’ESDAP respecte els mòduls habituals i legals establerts al marc normatiu del professorat de Graus de Disseny.

Recomanacions:

 • Necessitat d'homologació en criteris de qualitat amb l'ensenyament superior universitari i de creació d’una estructura de coordinació (Campus de les Arts o Institut Superior de les Arts).
 •  Duplicar l'oferta pública per arribar a 7.000 alumnes anuals i 70M d'€.
 • Clarificació del perfil acadèmic del professorat dels Estudis Superiors de Disseny i del seu règim docent.
 • Creació d’un pla de formació del professorat que inclogui la globalitat del procés d’ensenyament aprenentatge.
 • Afavorir  les accions conduents a facilitar i incentivar la consecució del grau de doctor i el reconeixement de la funció investigadora del professorat.

 Per llegir més:


16 de novembre de 2018

La Formació Professional 4.0 en perill d’extinció


CCOO denuncia que Ensenyament ignora les demandes del mercat de treball i deixa sense oposicions d’FP a les especialitats amb més inserció laboral


El Departament d’Ensenyament introdueix el nou criteri de decrement de plantilla docent dels 3 darrers cursos per deixar fora de la convocatòria de concurs–oposició 2018 places d’especialitats de Formació Professional (FP) que, segons les seves mateixes dades, compten amb la major inserció laboral, interinitats superiors al 50% i dificultats de cobertura a tots els territoris. D’aquesta manera es perpetua la situació de temporalitat d’aquest professorat en contra de l’esperit de l’Acord signat per CCOO el 16 de juny del 2017 per reduir la temporalitat dels empleats i empleades de funció pública.

CCOO ha manifestat el seu desacord en la mesa sectorial docent i ha traslladat a l’Administració que l’oferta formativa s’ha d’adequar al teixit productiu que actualment demana aquests perfils professionals industrials relacionats amb la indústria 4.0, especialment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les zones industrials.

Mentre Ensenyament fa propaganda per l’aposta de potenciar les vocacions científiques, tecnològiques, artístiques i matemàtiques (programa STEAM.cat), no convoca cap plaça d’aquestes especialitats i sentencia aquests cicles a desaparèixer.

CCOO proposava la millora de les condicions del professorat d’FP el 2015 amb l’actualització de l’Acord d’FP del 1999, però Ensenyament ha bloquejat les peticions de meses sectorials, la darrera sol·licitada el mes de març, i l’impuls dels ensenyaments professionals i de règim especial.

Ara, amb l’anunci del desplegament de la Llei 10/2015 de Formació i Qualificació Professionals s’obre una escletxa per garantir els recursos adients per als centres i el professorat amb el consens dels agents socials.

En un context de manca d’orientació professional crònica i d’indefinició respecte a un model d’FP català que respongui a les necessitats de les persones i del territori, la davallada d’alumnat d’aquestes famílies no pot comportar en cap cas el tancament de cicles i requereix d’un Pla d’Orientació amb suficients recursos, coordinat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies adreçat als joves en etapes prèvies.

Les famílies amb més oferta i graduació tenen un índex d’inserció molt inferior, Administració Grau Mig 31%, Informàtica Grau Mig 22% la qual cosa evidencia el biaix entre l’oferta d’Ensenyament i les necessitats productives i la manca d’orientació als i les joves. 
CCOO traslladarà a consulta al Consell Català de la Formació Professional i a debat als consells territorials d’FP l’actuació del Departament d’Ensenyament.

Especialitats amb un elevat % d’opositables respecte la plantilla actual de professorat que s’eliminen en la convocatòria
628 Soldadures  57,14 %
605 Instal·lacions tèrmiques i de fluids 24%
606 Instal·lacions electrotècniques 19,08 %
602 Equips electrònics 10%
523 Processos i productes de fusta i moble amb un 37,51%
504 Construccions civils i edificacions amb un 20 %  

  
Inserció laboral de grau mitjà i superior d’aquestes especialitats segons la família professional a la que pertanyen – Estadístiques d’Inserció laboraldels ensenyaments professionals 2017 del  Departament d’Ensenyament
Edificació i obra civil- Construccions civils i edificacions GM 60% GS 48%
Instal·lacions tèrmiques i de fluids- Instal·lació i manteniment GM 56% GS 78%
Soldadures - Fabricació mecànica GM 57% GS 78%
Processos i productes de fusta i moble- Fusta, moble i suro GM 50% GS 60%
Equips electrònics, Instal·lacions electrotècniques - Electricitat i electrònica GM 45% GS 72%

Hi ha especialitats amb nivells de places opositables que van del 57% de soldadura al 20% de construccions civils i edificacions. Tanmateix, aquestes especialitats tenen uns índex d’inserció laboral que, com a poc, estan en el 48% de construccions civils i edificacions.

Per tot això, la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya demana que s’incloguin en el concurs-oposició 2018 places de les especialitats abans esmentades (628, 605, 606, 602, 523 i 524), es planifiqui l’oferta de Formació Professional, es dissenyi un pla d’orientació professional adreçat als i les joves i es convoqui la mesa sectorial de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per tal de poder actualitzar l’Acord d’FP.


14 de novembre de 2018

CCOO i UGT convoquen el 12 de desembre vaga general dels treballadors/es dels serveis públics de la Generalitat

CCOO i UGT convoquen el 12 de desembre vaga general dels treballadors/es dels serveis públics de la Generalitat

Els dos sindicats instem la resta de sindicats a sumar-se a les mobilitzacions conjuntes i a la convocatòria de vagaAvui els sindicats CCOO i UGT han anunciat en roda de premsa conjunta la convocatòria d'una vaga general dels més de 250.000 treballadors i treballadores dels serveis públics de la Generalitat de Catalunya. El motiu principal de la convocatòria és l'exigència del retorn abans d'acabar l'any de com a mínim el 10% de la paga de 2013, un calendari de retorn els propers dos anys de les pagues de 2013 i 2014 i de tots els drets sostrets aquests darrers anys.

L'incompliment dels acords signats i de les resolucions aprovades pel Parlament, sumat a la proposta presentada a la darrera reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC), representen un autèntic insult i una falta de respecte als treballadors/es de la Generalitat. La gravetat de la situació ens obliga a obrir un calendari que exigeix deixar al marge les mobilitzacions corporatives i sectorials i prioritzar la unitat sindical. És per això que instem tots els sindicats amb representativitat als serveis públics de la Generalitat a sumar-se a la convocatòria d'una gran vaga general el proper dia 12 de desembre.

Els propers dies farem públic el calendari de mobilitzacions, ens reunirem amb els Grups Parlamentaris i farem petició de reunió amb els consellers Pere Aragonès i Jordi Puigneró. Demà dimarts, 13 de novembre, a les 9.30 hores, convoquem una concentració conjunta a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona com a inici de les mobilitzacions.

CCOO i UGT manifestem un cop més la nostra voluntat d'arribar a un acord, però exigim la retirada de la proposta de recuperació presentada a la MEPAGC i la presentació d'una nova proposta basada en la Resolució aprovada al Parlament de Catalunya.Feu clic per veure:
 • Els cartells de la vaga dels serveis públics de la Generalitat del 12 de desembre pel retorn de les paguesJa n'hi ha prou d'excuses!
#FetsNoParaules
#12D
#VagaServeisPúblics
#VolemLesPagues


Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 12 de novembre de 2018 
12/11/2018