22 de setembre de 2018

Convocatòria d'estades de formació a les empreses

El Departament convoca el mínim d’estades de formació a les empreses tipus B previstes per normativa (sol·licituds des del 15 de setembre al 16 d’octubre de 2018)

 El Departament, com en el curs passat, continua amb l’oferta mínima de 120 places que regula l’Ordre EDC/458/2005, distribuïdes  en  100 places per al professorat de centres públics i 20 per al professorat de centres privats sostinguts amb fons públics.

CCOO fa anys que denunciem en les meses tècniques i sectorials d' Ensenyament el nombre totalment insuficient de places d'aquest tipus d'estada i insistim en que se’n garanteixi la substitució, per evitar l'ajornament de les estades per manca de persones substitutes.
Amb un pressupost nul del Departament, des de fa cursos,  per a formació permanent del professorat d'FP cal potenciar l'estada de formació de tipus B.
 
En el redactat actual de la convocatòria l’inici de l’estada resta condicionat al nomenament i presa de possessió de la persona substituta, o bé a la seva incorporació.


 
RESERVES EN FUNCIÓ DEL TIPUS D’ESTADA:
·       10% per a projectes d'estades sobrevingudes en empreses que, si s'escau, convoqui la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
·       50 % per a estades de projectes relacionats amb la implantació o el desenvolupament de la formació professional amb alternança que es realitzin en empreses o entitats amb conveni per a la impartició d'aquesta modalitat.
·       10% per al professorat que desplega projectes d'estades relatives a cicles formatius de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació que s'imparteixin per primera vegada o que estigui previst impartir-los per primera vegada en el proper curs.
RESERVA DE PLACES EN FUNCIÓ DE LA CONDICIÓ DEL PROFESSORAT:
·       20 % de la totalitat de les places es reserven per a professorat interí (a excepció del 10% de places reservades per a projectes d'estades sobrevingudes en empreses que, si s'escau, convoqui la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial).

ULL!!! AMB LES INSTRUCCIONS PER PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ A TRAVÉS D’EVALISA!!!

“La sol·licitud es formalitza fent la inscripció a l'activitat formativa corresponent, individual o de grup, i presentant la documentació complementària a través del procediment telemàtic establert en els Portals del Departament.”


Es podrà consultar la llista provisional de candidates i candidats seleccionats, no seleccionats i exclosos, als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Ensenyament i dels seus serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona i al web del Departament d'Ensenyament, amb la puntuació obtinguda d'acord amb el barem de mèrits.
Hi constarà la puntuació obtinguda en els diferents apartats del barem, excepte en el cas de les persones excloses, en què es farà constar el motiu d'exclusió.