23 de gener de 2018

Convocatòria 2018 d'estades en empresa tipus B

S'incrementen les places fins al nombre mínim de places que regula l'Ordre EDC/458/2005


En aquest concurs públic, Ensenyament incrementa les places ofertades, passant de les 80 del passat curs a les 120 per al curs actual, fins el nombre mínim de places que regula l'Ordre EDC/458/2005, distribuïdes de la següent manera: 100 estades per al professorat de centres públics i 20 estades per als professors de centres concertats.
CCOO va denunciar en les meses tècniques d'FP el nombre totalment insuficient de places d'aquest tipus d'estada i va exigir l'increment d'aquestes amb substitució garantida. El redactat de la norma vigent i la manca de professorat en la borsa docent no garanteix la substitució. Amb un pressupost nul del Departament per a formació permanent del professorat d'FP cal potenciar l'estada de formació de tipus B.

Informació sobre les estades de tipus B
Ja és obert el concurs públic del Departament per concedir estades de formació tipus B en empreses al professorat d’FP, període per fer les sol·licituds  del 16 al 29 de gener.

 Les estades de formació de tipus B són les que es realitzen en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l'horari lectiu del professorat i comporten el nomenament d'un/a substitut/a pel mateix període de l'estada
La durada de l’estada és d’entre 2 i 4 setmanes.

Poden sol·licitar aquestes estades els professors del cos de catedràtics d’ensenyament secundari, del cos de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional; els professors interins dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament; els professors dels centres educatius públics dels ens locals, i els professors dels centres educatius privats sostinguts amb fons públics.

Les estades formatives poden ser en:

-       modalitat individual, fer la inscripció a l'activitat formativa 0002060600 Estades formatives tipus B, modalitat individual. I emplenar un aquest formulari d'informació complementària a la sol·licitud i enviar-lo, juntament amb el resguard de la inscripció realitzada (pdf o captura de pantalla), a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, mitjançant tramesa o petició genèrica.

-       modalitat de grup,  sol·licitar un codi de grup (es pot demanar per telèfon a l'extensió 3218 o per correu electrònic, a l’adreça fpestades.ensenyament@gencat.cat) i inscriure’s a l'activitat formativa 0002070600 Estades formatives tipus B, modalitat de grup.TENIR EN COMPTE QUE:

-       tindran prioritat les estades relatives al desenvolupament o implantació de la formació en alternança que es facin en empreses o entitats amb conveni per impartir aquesta modalitat. Cal que les empreses que tenen convenis de col·laboració amb centres educatius facilitin la formació d’aquest professorat, que molt sovint és alhora professorat tutor de dual.

-       del total de places per al professorat de centres públics, es reservarà el 20% del nombre d'estades de tipus B per al professorat interí. En cas de no cobrir-se la reserva el nombre sobrant acreixerà el nombre total d'estades de tipus B.

-       cada docent pot fer un màxim de dues estades del tipus B en el mateix curs acadèmic, sempre que, un cop adjudicada una estada de tipus B a totes les persones que reuneixen els requisits, restin estades per assignar. Cada persona sol·licitant podrà disposar de quatre setmanes, com a màxim, ja sigui en una o dues estades de tipus B. Si la persona sol·licitant requereix més temps d'estada en empreses, podrà sol·licitar-ne del tipus A. Caldria en aquests casos, per conherència, que es pogués ampliar el temps de l’estada amb substitució (tipus B) i no que s’hagi de canviar a una estada tipus A.

-       el sol·licitant necessita disposar de l'autorització de la direcció del centre docent on presta serveis per realitzar l'estada de formació. Cal revisar i acordar amb la direcció el període de realització de l’estada. És necessària la bona disposició de la direcció  per seleccionar els períodes més idonis i donar facilitats al professorat que ho sol·licita.

-       l'inici de l'estada està condicionat al nomenament i presa de possessió del/de la substitut/a. Cal que hi hagi substituts disponibles de les diferents especialitats dels cossos de professorat de secundària i tècnic d’FP, denunciem com férem a inici de curs la manca de professorat de moltes especialitats d’FP a la borsa docent!


El Departament convoca:

-       per al professorat de centres públics 100 places (amb un total de 305 setmanes)

-       per al professorat de centres privats 20 places (amb un total de 61 setmanes)

Enllaç convocatòria 2017/2018:


Enllaç Ordre Estades: