7 de gener de 2018

5 anys d'FP Dual sense càrrecs de coordinació ni tutoria

L'èxit dels projectes Dual no pot dependre del voluntarisme del professorat, calen recursos 


El curs 2012/2013  s’inicià l’oferta de cicles formatius en alternança (dual i simple) amb la implicació de 25 centres, 590 alumnes i 118 empreses.

El present curs 2017/2018,  5 anys més tard, segons dades d’inici de curs facilitades pel mateix Departament d’Ensenyament la formació professional dual compta amb la implicació de 229 centres, 10.000 alumnes, 114 títols impartits i de 3.589 empreses i entitats col·laboradores.
L’augment  que s’ha produït de centres que ofereixen cicles formatius en alternança, de cicles formatius de les diferents famílies professionals, d’alumnat i d’empreses implicades és més que significatiu, però quant a la coordinació i tutoria d’aquests projectes tot continua igual, són càrrecs de centre que no compten ni amb hores lectives de reducció per al seu desenvolupament, ni amb cap complement retributiu.


Des del curs 2015/2016 es publiquen Documents per a l’organització i la gestió dels centres  - Formació professional en alternança – que donen instruccions sobre l’equip dual als centres educatius.

 Que regulen l’existència:

-                              D’un equip de dual format pel cap de departament o professor/a responsable de les famílies professionals, el cap de Departament de FOL o en qui delegui, els tutors de dual del centre i altre professorat que determinin les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC)
  • D’un coordinador/a de l’equip
  • Dels tutors de dual del centre educatiu

                          
El coordinador de dual és el responsable de la gestió de tots els projectes d’alternança al centre i ha de coordinar l’equip de docents dels diversos cicles formatius amb projectes d’alternança.

 El tutor de dual del centre educatiu és el responsable de la preparació de l’estada de l’alumne, de la gestió de l’aplicatiu de seguiment de l’alternança del Departament d’Ensenyament, de tot el seguiment i valoració de l’estada de l’alumnat juntament amb el tutor de dual de l’empresa i de la formació obligatòria d’aquest tutor de dual.

 Amb quines hores compten per fer-ho?

 Els darrers Documents per a l'organització i la gestió dels centres - Formació professional en alternança (dual i simple) de 22/06/2017 estableixen:

  1.  Que el director o directora ha d’assignar les hores suficients al coordinador de dual, sense dir quantes hores es consideren suficients, ni cap paràmetre a seguir per esbrinar-ho.
  2. També en el cas del tutor de dual que el director o directora del centre ha d’assignar les hores suficients i que el nombre d’hores dependrà de la quantitat d’alumnes que facin l’estada en alternança a l’empresa.

 Les instruccions ofereixen diferents alternatives d'on s’han d’obtenir les hores:


  1. de les hores alliberades de la reorganització curricular del grup, quan és notori que en la pràctica totalitat de cicles formatius en alternança dual hi ha alumnat que fa l’alternança a l’empresa i una altra part que no la realitza fent la formació íntegra al centre docent (per diverses raons, des de no haver superat la selecció per poder accedir a l’empresa o bé per qüestions laborals o personals). Així aquestes suposades hores alliberades no existeixen “de facto”, sinó que ans el contrari l’equip docent continua tenint una part del grup, en alguns casos una bona part, a l’aula fent la formació íntegrament al centre docent i l’altra a l’empresa quan ja han iniciat l’alternança, per tant això implica un doble nivell de complexitat en la gestió d’aquests grups i feina afegida.
  2. de les hores disponibles per a la Formació en Centres de Treball (FCT), equiparant el seguiment que ha de fer un tutor ordinari del mòdul d’FCT amb el contacte i seguiment constant d’un tutor que ha de fer seguiment d’una estada en alternança del seu alumnat que com a mínim serà de 1.000 hores a l’empresa, sense comptar amb la formació de formador de formadors que haurà d’adquirir i la formació obligatòria a impartir als tutors de dual de l’empresa.
  3.  de les hores d’activitats complementàries, no contemplant-se cap dels càrrecs ni en els Documents per a l'organització i la gestió dels centres - Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació-  ni en la Resolució de 7 de juny de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles, la solució que es proposa és usar les hores d’activitats complementàries, com si es tractés d’un assumpte menor. S’explicita per escrit el que es veuen abocats els centres educatius a fer a la pràctica, veient-se mancats d’hores per desenvolupar els nombrosos projectes que consten en la seva carta de serveis (aquest n’és un i important) han de repartir com poden unes poques hores d’activitats complementàries totalment insuficients  tenint en compte les funcions i tasques a realitzar.

 Tot plegat redunda en la qualitat de la Formació Professional, en aquest cas dual, i en com aquesta FP Dual es consolida a nivell de centre ja que per fer-ho adequadament necessita integrar-se en l’organització del centre comptant amb els recursos suficients.

Així com incideix en la cultura de dual que es transmet al món empresarial i a la societat en general des del Departament d’Ensenyament, i com no en les condicions de treball del professorat d’FP que ha d’adaptar-se i formar-se per adoptar nous perfils i desenvolupar noves funcions sense cap reconeixement horari, ni retributiu.

 Per aquest motiu exigim ja els càrrecs de coordinador i tutor de dual amb reducció horària contemplada en normativa i complement retributiu.


CCOO hem denunciat en tots els àmbits de representació i negociació la manca de recursos, de diàleg i consens en la implantació de la dual i vam fer una proposta de càrrecs i reduccions lectives en les meses tècniques d'FP amb la finalitat d'actualitzar l'Acord d'FP de l'any 1999 per adaptar-lo als reptes del SXXI, garantir els recursos als centres i al professorat.