30 de gener de 2018

10 prioritats d'FP per al Nou Govern.


L'impuls de la Formació Professional és clau pel progrés social i econòmic i pel canvi del model productiu.

La darrera legislatura no ha estat capaç de desplegar la Llei 10/2015 segons el calendari establert ni de revertir les retallades en educació de la crisi financera que han tingut un major impacte en els centres i les plantilles d'FP.
La manca de finançament per afrontar l'augment d'alumnat que retorna al sistema educatiu sense orientació, la necessitat de formació permanent, de recursos i de càrrecs que es destinen per a oferir la Carta de Serveis dels centres... agreuja laprecarietat dels i les joves en l'etapa educativa, en molts cassos, prèvia al món laboral, incrementant les possibilitats d'abandonament i contribuint a l'augment de l'atur juvenil. També empitjora les condicions laborals dels i les docents que pateixen les ràtios més elevades de tot l'Estat (27 alumnes per grup), amb la major interinitat, i mantenen els Projectes dels Centres amb voluntarisme ja que no s'hi han destinat recursos en les darreres millores acordades.

CCOO hem denunciat en tots els espais de representació, tant locals, autonòmics o estatals, les deficiències i necessitats de la Formació Professional i hem proposat accions i millores. Portem anys demanant al Govern l'actualització de l'Acord FP de l'any 1999 per tal de blindar i millorar les condicions laborals i la qualitat de la Formació Professional Inicial. Cal un Pla de Xoc de la Formació Professional en la propera legislatura per afrontar aquestes deficiències, amb els següents eixos prioritaris:

1.- Garantir el Pacte Nacional per la Indústria
Hem participat en el desenvolupament del PNI amb aportacions i propostes en tots els grups de treball com: la necessitat d'un Pla d'informació, orientació i acompanyament coordinat entre etapes obligatòries, postobligatòries i Universitat, i coordinat entre les conselleries implicades; la necessària participació dels Agents Socials en l'elaboració, seguiment i avaluació de les mesures amb indicadors; la perspectiva de gènere i la necessitat de potenciar la difusió de les vocacions industrials i la figura dels/les orientadors/es; incentivar la formació contínua dins de la jornada laboral com a salari indirecte en l'àmbit industrial; ampliar els recursos per als plans d'oferta formativa dels sectors industrials (sense perjudici d'altres sectors) per a persones ocupades o en situació d'atur; una formació en alternança o en dual amb diàleg social per afavorir la transició escola-treball per una ocupació de qualitat amb vinculació laboral.

2.- Un nou Acord per la Formació Professional
S’ha d’actualitzar l’Acord de Formació Professional de l’any 1999 per adaptar les estructures organitzatives, els recursos i les condicions de treball dels centres educatius als reptes actuals, com són l’orientació, l’abandonament escolar prematur, la manca d’hores per la carta de serveis d’FP ( innovació , l’FP dual, emprenedoria, qualitat...), la manca de professorat i de formació permanent per aquest, reduir ràtios, afavorir l’atenció individualitzada, regular les condicions laborals dels ERE i fent possible una FP amb equitat i de màxima qualitat.

3.- Les relacions Centre-Empresa
S'ha desenvolupar l'FP dual, les pràctiques, l'alternança i la Formació en Entorn Laboral amb consens social, equitat, la millor vinculació laboral possible, garanties de màxima qualitat dels aprenentatges a les empreses, inserció laboral de qualitat, dedicació, formació i reconeixement de les tutories i coordinacions als centres educatius i empreses, sense pèrdua d'hores curriculars ni de dotacions als centres.
No es contempla en la normativa cap hora de reducció lectiva, ni cap retribució complementària per poder desenvolupar els seus càrrecs. D'altrament s'indica al director/a que les hores a adjudicar a aquests responsables s'obtenen de les hores alliberades per la reorganització curricular del grup,
Continua estenent-se la Formació en Entorn Laboral (FEL) derivada de l'aplicació del Decret 284/2011 d'ordenació general de l'FP inicial i cal plantejar el paper i funcions dels tutors del centre educatiu. Cal  vetllar per l'aplicació de la FEL en les Escoles d'Art i Disseny, per tal de poder fer el seguiment dels continguts amb els mòduls atorgats i hores lectives corresponents que s'impartiran a l'empresa o s'impartiran de forma compartida entre el centre docent i l'empresa per evitar que esdevingui una retallada de plantilla i una externalització.

4.- Desplegament Llei 10/2015
S'ha de desenvolupar la Llei 10/2015 amb recursos i diàleg social, establir-ne la governança i els centres integrats, per tal de coordinar els subsistemes d'FP inicial i per l'ocupació. Es requereix d'una aposta clara com a Govern, no únicament en el seu finançament sinó també en la coordinació interdepartamental.
El dret a l’educació i la formació al llarg de la vida és una necessitat urgent per a la nostra societat si volem transformar el nostre sistema productiu i avançar en la igualtat d'oportunitats, la reducció de desigualtats i la justícia social. Un pilar bàsic d’aquesta educació, ha de ser l'Educació de persones adultes i els programes de noves oportunitats, així com l’acreditació de competències professionals i la formació contínua dels treballadors i treballadores.

5.- Combatre la privatització
El context de manca de qualificacions intermèdies, desinversió dels serveis públics, d'atur juvenil i la manca d'oferta pública d'FP han afavorit, amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament, l'entrada al mercat de l'oferta formativa privada d’empreses, multinacionals, editorials i fundacions universitàries que imparteixen totes les modalitats (a distància, semipresencial i presencial) de nombroses famílies professionals a preus desorbitats. Mitjançant convenis i habilitació de mesures flexibilitzadores es facilita l'obtenció de titulacions cursades per aquestes entitats sense els requisits, supervisió i condicions que s'imposen als centres de titularitat pública, creant una competència directe a l'oferta del territori. L'exemple més flagrant d'aquesta privatització és l'obertura a l'Hospitalet de Llobregat del centre més gran d'FP privat a distància als antics jutjats, de titularitat pública.

6.- Precarietat del professorat
Malgrat  l’acord de 16 de juny de 2017 per donar estabilitat a les plantilles i reduir l’índex de temporalitat al 8% no s’ha afegit cap plaça de cap especialitat d’FP en la convocatòria d'oposicions 2017.
El nivell d'interinatge en l'FP és dels més elevats d’Ensenyament, amb un 30% en la majoria d'especialitats, fet que augmenta la inestabilitat que es dona des de fa cursos i produeix que substitucions o vacants de força especialitats puguin trigar setmanes o mesos en cobrir-se. Veure denúncia de principi de curs de manca de 100 places de professorat d'FP.
Aquesta retallada constant de condicions laborals dels darrers anys fa empitjorar la qualitat del sistema públic i augmenta la precarietat d’un col.lectiu que enveilleix, només 1,2% de professorat FPmenor de 30 anys, sense cap mesura per garantir la formació permanent, la innovació i la promoció professional, allunyant-se de l’alumnat i del món professional.

7.- Reduir les ràtios més elevades de l'Estat
n les ràtios més altes del sistema educatiu estatal amb 27 alumnes grup de mitjana, 5 punts per sobre de la mitjana estatal, sense comptar alumnes que cursen mòduls suspesos matriculats en altres cursos ni aquells que abandonen a mig curs, amb el que es pot arribar perfectament a tenir 40 alumnes .
CCOO ja va reivindicar en les meses tècniques d'FP la necessitat de blindar els desdoblaments i ampliar-los a molts mòduls on no s'ha previst, sense emmascarar-ho en el còmput d'alumnat i comptabilitzant l'alumnat que cursa cada UF del mateix grup classe.

8.- L'abandonament escolar prematur (AEP)
Tot i la manca d'indicadors d'AEP a l'FP no facilitats pel Departament d'Ensenyament, és notori el desfasament, sobretot en els cicles formatius de grau mitjà, entre la matrícula i la graduació, degut a múltiples causes que ja ha vingut denunciant CCOO en cursos anteriors, l'inexistència d'un Sistema d'informació, orientació i acompanyament i el debilitament de l'atenció individualitzada degut a l'augment de ràtios. Les recomanacions de la UNESCO són d’un orientador/a per cada 450 alumnes. L'increment de l'alumnat d’FP inicial en 10 anys ha estat del 100% mentrestant el de graduats ha estat del 50%, detall que ens fa pensar en un elevat % d’AEP sobretot als cicles formatius de grau mitjà, d'alumnat que plega el primer curs.

9.- Contra la implantació progressiva de la LOMCE
L'aplicació de la LOMCE en relació a l'accés directe dels cicles formatius de Grau Mitjà als cicles Formatius de Grau Superior ja mostrà el seu impacte el curs passat en els primers cursos dels cicles formatius de Grau Superior.
CCOO sempre hem estat crítics a l'accés directe al GS que planteja la LOMCE, pels seus efectes devaluadors, ja que el currículum de GM no prepara a l'alumnat pels continguts curriculars del GS. Amb la normativa vigent es permet l'accés directe a cicles pertanyents al mateix itinerari però de famílies o de cicles de la mateixa família molt diferents.
10.- La Formació Professional a distància.
La manca de  recursos amb que compta l'Institut Obert de Catalunya (IOC) per poder implementar la seva oferta formativa amb qualitat a l'hora d'oferir materials adients i actualitzat amb suport audiovisual i per fer el seguiment apropiat de l'alumnat dels diferents mòduls i de les tutories, i els efectes de l'externalització, concretament dels serveis informàtics, ha causat nombroses aturades i incidències, amb gran malestar del seu alumnat que les denuncià davant del Departament.
D'aquesta manera la matrícula de l'IOC ha disminuït notablement aquests darrers anys, en canvi l'oferta privada d'FP a distància amb el vistiplau del Departament ha augmentat exponencialment.


23 de gener de 2018

Convocatòria 2018 d'estades en empresa tipus B

S'incrementen les places fins al nombre mínim de places que regula l'Ordre EDC/458/2005


En aquest concurs públic, Ensenyament incrementa les places ofertades, passant de les 80 del passat curs a les 120 per al curs actual, fins el nombre mínim de places que regula l'Ordre EDC/458/2005, distribuïdes de la següent manera: 100 estades per al professorat de centres públics i 20 estades per als professors de centres concertats.
CCOO va denunciar en les meses tècniques d'FP el nombre totalment insuficient de places d'aquest tipus d'estada i va exigir l'increment d'aquestes amb substitució garantida. El redactat de la norma vigent i la manca de professorat en la borsa docent no garanteix la substitució. Amb un pressupost nul del Departament per a formació permanent del professorat d'FP cal potenciar l'estada de formació de tipus B.

Informació sobre les estades de tipus B
Ja és obert el concurs públic del Departament per concedir estades de formació tipus B en empreses al professorat d’FP, període per fer les sol·licituds  del 16 al 29 de gener.

 Les estades de formació de tipus B són les que es realitzen en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l'horari lectiu del professorat i comporten el nomenament d'un/a substitut/a pel mateix període de l'estada
La durada de l’estada és d’entre 2 i 4 setmanes.

Poden sol·licitar aquestes estades els professors del cos de catedràtics d’ensenyament secundari, del cos de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional; els professors interins dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament; els professors dels centres educatius públics dels ens locals, i els professors dels centres educatius privats sostinguts amb fons públics.

Les estades formatives poden ser en:

-       modalitat individual, fer la inscripció a l'activitat formativa 0002060600 Estades formatives tipus B, modalitat individual. I emplenar un aquest formulari d'informació complementària a la sol·licitud i enviar-lo, juntament amb el resguard de la inscripció realitzada (pdf o captura de pantalla), a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, mitjançant tramesa o petició genèrica.

-       modalitat de grup,  sol·licitar un codi de grup (es pot demanar per telèfon a l'extensió 3218 o per correu electrònic, a l’adreça fpestades.ensenyament@gencat.cat) i inscriure’s a l'activitat formativa 0002070600 Estades formatives tipus B, modalitat de grup.TENIR EN COMPTE QUE:

-       tindran prioritat les estades relatives al desenvolupament o implantació de la formació en alternança que es facin en empreses o entitats amb conveni per impartir aquesta modalitat. Cal que les empreses que tenen convenis de col·laboració amb centres educatius facilitin la formació d’aquest professorat, que molt sovint és alhora professorat tutor de dual.

-       del total de places per al professorat de centres públics, es reservarà el 20% del nombre d'estades de tipus B per al professorat interí. En cas de no cobrir-se la reserva el nombre sobrant acreixerà el nombre total d'estades de tipus B.

-       cada docent pot fer un màxim de dues estades del tipus B en el mateix curs acadèmic, sempre que, un cop adjudicada una estada de tipus B a totes les persones que reuneixen els requisits, restin estades per assignar. Cada persona sol·licitant podrà disposar de quatre setmanes, com a màxim, ja sigui en una o dues estades de tipus B. Si la persona sol·licitant requereix més temps d'estada en empreses, podrà sol·licitar-ne del tipus A. Caldria en aquests casos, per conherència, que es pogués ampliar el temps de l’estada amb substitució (tipus B) i no que s’hagi de canviar a una estada tipus A.

-       el sol·licitant necessita disposar de l'autorització de la direcció del centre docent on presta serveis per realitzar l'estada de formació. Cal revisar i acordar amb la direcció el període de realització de l’estada. És necessària la bona disposició de la direcció  per seleccionar els períodes més idonis i donar facilitats al professorat que ho sol·licita.

-       l'inici de l'estada està condicionat al nomenament i presa de possessió del/de la substitut/a. Cal que hi hagi substituts disponibles de les diferents especialitats dels cossos de professorat de secundària i tècnic d’FP, denunciem com férem a inici de curs la manca de professorat de moltes especialitats d’FP a la borsa docent!


El Departament convoca:

-       per al professorat de centres públics 100 places (amb un total de 305 setmanes)

-       per al professorat de centres privats 20 places (amb un total de 61 setmanes)

Enllaç convocatòria 2017/2018:


Enllaç Ordre Estades:

7 de gener de 2018

5 anys d'FP Dual sense càrrecs de coordinació ni tutoria

L'èxit dels projectes Dual no pot dependre del voluntarisme del professorat, calen recursos 


El curs 2012/2013  s’inicià l’oferta de cicles formatius en alternança (dual i simple) amb la implicació de 25 centres, 590 alumnes i 118 empreses.

El present curs 2017/2018,  5 anys més tard, segons dades d’inici de curs facilitades pel mateix Departament d’Ensenyament la formació professional dual compta amb la implicació de 229 centres, 10.000 alumnes, 114 títols impartits i de 3.589 empreses i entitats col·laboradores.
L’augment  que s’ha produït de centres que ofereixen cicles formatius en alternança, de cicles formatius de les diferents famílies professionals, d’alumnat i d’empreses implicades és més que significatiu, però quant a la coordinació i tutoria d’aquests projectes tot continua igual, són càrrecs de centre que no compten ni amb hores lectives de reducció per al seu desenvolupament, ni amb cap complement retributiu.


Des del curs 2015/2016 es publiquen Documents per a l’organització i la gestió dels centres  - Formació professional en alternança – que donen instruccions sobre l’equip dual als centres educatius.

 Que regulen l’existència:

-                              D’un equip de dual format pel cap de departament o professor/a responsable de les famílies professionals, el cap de Departament de FOL o en qui delegui, els tutors de dual del centre i altre professorat que determinin les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC)
  • D’un coordinador/a de l’equip
  • Dels tutors de dual del centre educatiu

                          
El coordinador de dual és el responsable de la gestió de tots els projectes d’alternança al centre i ha de coordinar l’equip de docents dels diversos cicles formatius amb projectes d’alternança.

 El tutor de dual del centre educatiu és el responsable de la preparació de l’estada de l’alumne, de la gestió de l’aplicatiu de seguiment de l’alternança del Departament d’Ensenyament, de tot el seguiment i valoració de l’estada de l’alumnat juntament amb el tutor de dual de l’empresa i de la formació obligatòria d’aquest tutor de dual.

 Amb quines hores compten per fer-ho?

 Els darrers Documents per a l'organització i la gestió dels centres - Formació professional en alternança (dual i simple) de 22/06/2017 estableixen:

  1.  Que el director o directora ha d’assignar les hores suficients al coordinador de dual, sense dir quantes hores es consideren suficients, ni cap paràmetre a seguir per esbrinar-ho.
  2. També en el cas del tutor de dual que el director o directora del centre ha d’assignar les hores suficients i que el nombre d’hores dependrà de la quantitat d’alumnes que facin l’estada en alternança a l’empresa.

 Les instruccions ofereixen diferents alternatives d'on s’han d’obtenir les hores:


  1. de les hores alliberades de la reorganització curricular del grup, quan és notori que en la pràctica totalitat de cicles formatius en alternança dual hi ha alumnat que fa l’alternança a l’empresa i una altra part que no la realitza fent la formació íntegra al centre docent (per diverses raons, des de no haver superat la selecció per poder accedir a l’empresa o bé per qüestions laborals o personals). Així aquestes suposades hores alliberades no existeixen “de facto”, sinó que ans el contrari l’equip docent continua tenint una part del grup, en alguns casos una bona part, a l’aula fent la formació íntegrament al centre docent i l’altra a l’empresa quan ja han iniciat l’alternança, per tant això implica un doble nivell de complexitat en la gestió d’aquests grups i feina afegida.
  2. de les hores disponibles per a la Formació en Centres de Treball (FCT), equiparant el seguiment que ha de fer un tutor ordinari del mòdul d’FCT amb el contacte i seguiment constant d’un tutor que ha de fer seguiment d’una estada en alternança del seu alumnat que com a mínim serà de 1.000 hores a l’empresa, sense comptar amb la formació de formador de formadors que haurà d’adquirir i la formació obligatòria a impartir als tutors de dual de l’empresa.
  3.  de les hores d’activitats complementàries, no contemplant-se cap dels càrrecs ni en els Documents per a l'organització i la gestió dels centres - Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació-  ni en la Resolució de 7 de juny de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles, la solució que es proposa és usar les hores d’activitats complementàries, com si es tractés d’un assumpte menor. S’explicita per escrit el que es veuen abocats els centres educatius a fer a la pràctica, veient-se mancats d’hores per desenvolupar els nombrosos projectes que consten en la seva carta de serveis (aquest n’és un i important) han de repartir com poden unes poques hores d’activitats complementàries totalment insuficients  tenint en compte les funcions i tasques a realitzar.

 Tot plegat redunda en la qualitat de la Formació Professional, en aquest cas dual, i en com aquesta FP Dual es consolida a nivell de centre ja que per fer-ho adequadament necessita integrar-se en l’organització del centre comptant amb els recursos suficients.

Així com incideix en la cultura de dual que es transmet al món empresarial i a la societat en general des del Departament d’Ensenyament, i com no en les condicions de treball del professorat d’FP que ha d’adaptar-se i formar-se per adoptar nous perfils i desenvolupar noves funcions sense cap reconeixement horari, ni retributiu.

 Per aquest motiu exigim ja els càrrecs de coordinador i tutor de dual amb reducció horària contemplada en normativa i complement retributiu.


CCOO hem denunciat en tots els àmbits de representació i negociació la manca de recursos, de diàleg i consens en la implantació de la dual i vam fer una proposta de càrrecs i reduccions lectives en les meses tècniques d'FP amb la finalitat d'actualitzar l'Acord d'FP de l'any 1999 per adaptar-lo als reptes del SXXI, garantir els recursos als centres i al professorat.