16 de desembre de 2017

Un atac més a la qualitat de l'FP i a l'educació en competències transversals i socials


 La nova Ordre de Convalidacions entre mòduls atempta contra la qualitat de l'FP i la presència dels mòduls transversals FOL i EIE


L'Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre, per la qual s’establien les convalidacions de mòduls professionals de formació professional obrí la porta a la convalidació indiscriminada entre els mòduls transversals LOE, Formació i orientació laboral (FOL) i Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) de Grau Mitjà i Grau Superior.
En el període de consulta pública al projecte de la nova ordre de convalidacions que l’havia de modificar foren moltes les propostes presentades i veus de la comunitat educativa que s’alçaren en el sentit de:


No convalidar els mòduls de: 
  • FOL-LOE de GM a GS
  • EIE-LOE de GM a GS 
  • FOL-LOE d’una família professional a una altra
  • EIE-LOE d’una família professional a una altra        
                                           
 Tenint en compte que:
 
  Cada cicle formatiu respon a un perfil professional diferent
  La competència general de cada cicle formatiu és diferent
  Els mòduls estan contextualitzats (també els mòduls de FOL i d’EIE) segons el cicle formatiu i sector productiu, això s’evidencia en la normativa de cada títol i en el seu currículum així com en la programació d’aula
  Les necessitats formatives d’un alumne de grau mitjà i les d’un de grau superior són molt diferents

Amb la publicació de la nova ordre de convalidacions, ECD/1055/2017,de 26 d’octubre, res canvia:
Els mòduls professionals de FOL i EIE, inclosos en els reials decrets que regulen els títols de formació professional aprovats de conformitat amb la regulació de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, es convalidaran amb independència del cicle formatiu de grau mitjà o superior al qual pertanyin.

CCOO denuncia que no s'ha tingut en compte:
  • Ni els raonaments curriculars ni els pedagògics
  • Els nivells d'ensenyament segons el Marc Europeu, els cicles formatius de GM són ensenyaments de nivell 2 i els CFGS de nivell 3
  • La importància de les competències transversals 'soft skills'que es treballen fonamentalment en aquests mòduls


Desoint:
  Orientacions del Marc Europeu de Qualifications (EQF) que inclouen en l’àmbit de la competència les habilitats personals i socials

La demanda de les empreses col·laboradores en l’FCT (Formació en centres de treball) i/o en l’alternança simple o dual en l’aprofundiment de les habilitats comunicatives, treball en equip, lideratge o emprenedoria de l’alumnat aprenent

No es pot permetre aquest atac als cicles formatius ni la titulació a qualsevol preu que suposa:

  • la disminució de competències personals i socials per entomar l’aprenentatge d’altres mòduls com poden ser l’FCT o el mòdul de  Projecte i per dissenyar el seu propi itinerari acadèmic i/o professional
  • la impossibilitat d’aprofundir en els seus drets i deures, en un mercat de treball i en una societat canviant que requereix com mai de l’habilitat d’adaptació al canvi, la recerca d’ocupació, la prevenció de riscos laborals del seu entorn de treball, el desenvolupament de l’esperit emprenedor