16 de desembre de 2017

Les propostes de Formació Professional dels diferents grups polítics

Recull de les propostes d'FP de les diferents candidatures pel 21D


Partit Popular
 • Farem de la Universitat i de la Formació Professional plataformes d'emprenedoria, dotant-les d'eines per fomentar la iniciativa emprenedora.
 • Els estudiants d'FP o universitaris que vulguin desenvolupar projectes d'emprenedoria podran utilitzar el NIF del seu centre educatiu i tindran accés a crèdits tous.
 • Adaptarem les titulacions universitàries a les demandes laborals i a les necessitats socials, respectant la identitat pròpia de l'ensenyament universitari.
 • Reforçarem decididament la Formació Professional Dual per fer de la Formació Professional una eina útil i prestigiosa per construir un futur laboral.  

Ciutadans

 • Reformaremos los sistemas de formación y orientación laboral para ofrecer mejores oportunidades para los desempleados. Reordenaremos el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) potenciando la atención individualizada para cada desempleado. Los orientadores del SOC tendrán acceso a toda la información de los portales de empleo y de los registros de todos los servicios públicos de empleo para proponer itinerarios personalizados.
 • Incorporaremos el perfilado individual de desempleados para adecuar la formación a sus necesidades. El sistema de perfilado, que ya funciona en otras CCAA, incorporará las competencias profesionales de cada persona para ayudarle a encontrar el empleo que más se adapte a sus características.
 • Implantaremos un Complemento Salarial para que los jóvenes menores de 30 años puedan formarse y encontrar un empleo. Ciudadanos ha conseguido en los Presupuestos Generales del Estado esta ayuda, financiada dentro del Sistema de Garantía Juvenil, y de la que podrán beneficiarse todos los jóvenes catalanes que estudien y trabajen, para complementar su salario.
 • Pondremos los recursos para la formación de los trabajadores directamente en sus manos, acabando con los intermediarios. Aumentaremos la fiscalización y la evaluación rigurosa y permanente de sus resultados, y acabaremos con los intermediarios para que no se repitan casos de corrupción y fraude con la formación de los trabajadores.
 • Implantaremos los Cheques de Formación en Cataluña para que los desempleados puedan elegir directamente la formación que mejor se adapte a sus necesidades. El Govern se ha negado hasta la fecha a implantar los cheques de formación en Cataluña, pese a que la legislación nacional ya se lo permite gracias a la negociación de Ciudadanos en los Presupuestos Generales del Estado. Los desempleados contarán con el asesoramiento de orientadores del SOC, que les ayudarán y les informarán sobre la calidad de los cursos ofertados por centros acreditados.
 • Implantaremos un modelo de escuela trilingüe de calidad, en la que el español  y el catalán sean las lenguas de enseñanza en las aulas, en igualdad de condiciones, promoviendo que el inglés sea utilizado también como lengua vehicular. Además, promoveremos  que todos los estudiantes catalanes puedan alcanzar  el nivel C1 de inglés antes de acabar el bachillerato o un ciclo superior de formación profesional.
 • Potenciaremos la Formación Profesional como itinerario alternativo de igual importancia al bachillerato y promoveremos acuerdos con empresas para extender la FP Dual.  Queremos una FP de calidad que permita a nuestros jóvenes adaptarse a los cambios técnicos y las nuevas necesidades laborales.


Junts per Catalunya
 • Millorar la capacitació de treballadors i treballadores mitjançant la formació professional, la formació contínua, l’emprenedoria i la formació universitària que donin respostade qualitat i exible a les necessitats de les empreses i de la societat, així com al canvi tecnològic i dels modes de producció.
 • Partint de la constant evolució del coneixement, cal afavorir l’adquisició de competències adaptades al nou context socioeconòmic que facilitin el desenvolupament personal i professional.
 • Dins l’àmbit de la col·laboració públicoprivada i la col·laboració interdepartamental del Govern de la Generalitat, s’establiran mecanismes de consulta als sectors productius per tal d’encaixar les diferents variants d’oferta formativa (ocupacional, contínua, professional i universitària) a les demandes d’ocupació.
 • Fomentar la vocació industrial i emprenedoria entre els joves estudiants dels instituts de Catalunya.
 • Executar el programa interdepartamental de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques.
 • Oferir un programa d’incentius per a l’aplicació i el trasllat al mercat dels treballs acadèmics que realitzen els estudiants (treballs de grau), projectes d’innovació i emprenedoria de formació professional i tesis doctorals).Impulsar la formació dual a tots nivells.
 • Implementar eines digitals integradores per a l’elaboració i evolució dels c/v.
 • Facilitar una major transferència de recerca i innovació empresarial als mercats productius.
 • Potenciar la formació professional, connectant estretament els cicles formatius amb el teixit productiu i social i amb la universitat, actualitzant el catàleg de quali cacions professionals, i integrant en un sol sistema l’FP reglada i la formació ocupacional i continuada, per potenciar l’aprenentatge al llarg de la vida de tots els ciutadans.

Esquerra Republicana

 • Un sistema de formació professional i continuada que afavoreixi la resiliència cognitiva; és a dir, la capacitat d’assumir nous coneixements al ritme que ho demana un entorn econòmic en ràpida transformació.
 • Implementar un sistema de qualificació i formació professional per a l’ocupació que promogui la formació al llarg de la vida, que millori l’ocupabilitat de les persones treballadores, tant desocupades com ocupades, que els hi proporcioni les competències professionals que requereixen les empreses.
 • Implantar el model català de FP integrada
 • L’experiència acumulada sobre els obstacles a l’efectiva implementació de la Formació professional, requereix d’un impuls institucional decidit per acostar-nos als estàndards europeus de millora de l’ocupació dels joves i facilitar la transició del món formatiu al laboral. Posarem l’accent en la governança de la concertació social com eix central del model més que en la gestió merament administrativa. Es proposa avançar en els instruments creats per la Llei del 2015, en el model i elements claus de la seva competitivitat, per posteriorment dotar tant la Comissió Rectora com l’Agència creades per la referida Llei. La FP és clau per la competitivitat del país i les empreses, i per tant, cal que el sistema i governança, entès també com la prospecció i connexió del sistema amb el model productiu i teixit empresarial, necessiten de la corresponent dotació pressupostària:
 • Definir el model de concertació del sistema d’FP dual territorialment i sectorial, garantint la coordinació dels consells territorials i sectorials amb la participació i el consens dels interlocutors socials i de l’administració educativa i laboral.
 • Impulsar els instruments de concertació social i els específics de la governança del sistema que promou la Llei actual de forma que el diàleg social esdevingui el principal instrument d’orientació del sistema. La formació dual, en alternança, i altres models proposats pels interlocutors socials seran un referent pel futur de la formació professional.
 • Desplegar de manera immediata la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals i els òrgans de govern que aquesta preveu, a partir dels consensos amb els interlocutors socials, i en coordinació amb el sistema d’ocupació de Catalunya esdevingut de la Llei de 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
 • Aplicarem els mecanismes per tal de que totes les pràctiques universitàries i de formació professional obligatòries siguin remunerades i dins d’un marc de dignitat que permetin l’aprenentatge i facilitin la inserció laboral sense substituir llocs de treball.
 • Universitats participatives i inclusives socialment i territorial, que elaborin un mapa de titulacions acordat i que impulsi sinèrgies amb centres de formació professional i batxillerat.
 • Un model de Formació Professional amb visió estratègica que consideri les necessitats formatives del sistema educatiu i del model productiu, tot integrant la formació inicial, la formació ocupacional i la formació contínua. 
 •  
   
Partit Socialista de Catalunya

 • Prioritzarem les mesures adreçades a millorar la qualificació professional de les persones aturades i especialment la dels joves, les dones i les persones aturades de llarga durada, incrementant l’oferta de formació professional i garantint l’accés a l’avaluació i l’acreditació de l’experiència professional. Les persones amb discapacitat rebran el reforç necessari, ja sigui al treball protegit o a l’empresa ordinària
 • Qualifica’t per a una bona feina. Potenciarem la formació com a element de capacitació i ocupabilitat dels treballadors i les treballadores amb les següents mesures: Posada en marxa d’una oferta formativa de reciclatge professional per fer front als profunds canvis que es produeixen en el teixit productiu, conjuntament amb empreses, centres universitaris i de formació professional.
 • Posada en marxa d’un pla de formació per assegurar que les persones desocupades tinguin accés al títol de Graduat en ESO. El pla de formació serà flexible i partirà dels coneixements acreditats per la ciutadania.
 • Pla d’acreditació. Garantirem un itinerari per a l’acreditació professional de les habilitats i competències per les persones desocupades que faci més de 6 mesos que estan a l’atur o les persones ocupades amb un contracte temporal.
 • Pla de competències digitals fins a aconseguir la plena alfabetització digital. Es prioritzaran les persones dels col·lectius més desafavorits.
 • Pla de qualificació en la tecnologia de la indústria 4.0. Cal incorporar el jovent i les persones treballadores en les tecnologies emergents: ens estem jugant el futur del país i de les persones.
 • Convertir el programa de Garantia Juvenil en una eina per aconseguir la inserció estable al mercat laboral, proporcionant llocs de treball, pràctiques o formació que resultin de valor per al futur laboral dels i les joves.
 • Promoure programes de segona oportunitat formativa per a joves desocupats, sense el Graduat en ESO, per tal de formar-los en sectors emergents i amb demanda de treballadors i treballadores.
 • Posar en marxa un Pla de Reemplaçament Jove, incentivant els contractes relleu davant la jubilació per tal de donar oportunitats als i les joves i així evitar l’amortització de llocs de treball.
 • Un Pla de Xoc contra l’atur per als i les joves (complementant el programa de Garantia Juvenil) per a persones aturades de llarga durada i per a majors de 55 anys, per tal d’incorporar al mercat de treball en un temps raonable les persones que busquen la seva primera feina, evitant així la cronificació de l'atur, i reincorporar a l’activitat laboral com més aviat millor aquelles persones que han perdut la feina, impedint períodes prolongats de permanència en la desocupació.
 • Pràctiques formatives en empreses. La participació dels i les estudiants joves i no tan joves en pràctiques formatives en empreses esdevé un element clau en les polítiques de formació professional adreçades a la qualificació dels treballadors i les treballadores per una economia del coneixement. Totes les pràctiques han de ser qualificants, és a dir, han de ser part d’un procés formatiu reglat: universitari, de formació professional superior i inicial o per a l’ocupació. Han de tenir uns objectius d’aprenentatge clars i explícits que es corresponguin amb la naturalesa del treball a desenvolupar i la durada de les pràctiques, han de ser acreditables acadèmicament i han de tenir un seguiment per part de la institució educativa, la qual és corresponsable juntament amb l’empresa del seu correcte funcionament.
 • Per tal de desenvolupar el sistema de pràctiques formatives en empreses, impulsarem mesures per:
 1. Millorar la qualitat de les pràctiques qualificants a les empreses, formant i acreditant els tutors i les tutores d’empresa dels i les estudiants de cicles d’FP inicial i superior, del mòdul de pràctiques dels certificats de professionalitat i de les pràctiques acadèmiques externes curriculars en els estudis universitaris. A més, per donar transparència al sistema, crearem una base de dades pública de les pràctiques.
 2. Millorar la figura de l’estudiant en pràctiques, assegurant unes condicions compartides, entre elles una beca mínima d’acord amb l’IRSC proporcional al nombre d’hores de les pràctiques.
 3. Mentre no es modifiquen els Reial Decrets que els regulen, apostarem per passar del becari al treballador en pràctiques, desincentivant les pràctiques no laborals per a joves amb titulació i sense experiència, així com alguns casos de pràctiques acadèmiques extracurriculars en els estudis universitaris a través de la Inspecció Laboral. La via habitual per accedir al mercat de treball per a les persones amb titulació i sense experiència professional ha de ser el contracte en pràctiques quan el que fan és treball com la resta de la plantilla.  
UN NOU MODEL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, QUALIFICACIÓ I ORIENTACIÓ
 • El model tradicional de formació professional es regeix per criteris de segmentació de la població a la qual s’adreça: formació inicial, formació de les persones en situació d’atur i formació de persones ocupades, amb dinàmiques i procediments propis. Volem avançar en aquest model per garantir que la formació professional respongui a les necessitats de formació, de qualificació i de requalificació de les persones al llarg de la vida i que doni una resposta de professionalització dinàmica i ajustada a les demandes socials i econòmiques en cada moment i per a cada sector productiu.
 • Desplegarem la Llei de Formació Professional posant en marxa l’Agència pública de qualificació i formació professional. Cal fer una aposta decidida per la Formació Professional i fer ús dels instruments dels quals disposem.
 • Després de 4 anys d’experiències en formació dual, definirem quin model de FP en alternança volem per a Catalunya. Cal avaluar les experiències i proposar les millores de coordinació entre Ensenyament i Treball (SOC) i establir un model de relació laboral per a tots els alumnes de formació en alternança que vinculi el programa formatiu amb la pràctica laboral i proporcioni la corresponent retribució econòmica.
 • Dotarem el sistema de FP dels recursos humans, tècnics i materials necessaris i apostarem per un sistema de seguiment i avaluació propis.
 • Treballarem per a la incorporació d’una llengua estrangera i per facilitar que tots els i les estudiants de FP puguin acreditar el nivell mínim de competències lingüístiques establert.
 • Posarem en marxa la xarxa completa de centres integrats.P33. Vetllarem per la corresponsabilitat dels departaments de la Generalitat de Catalunya, de l’administració local i dels agents econòmics i socials.
 • Desenvoluparem metodologies i processos de qualitat en l’orientació professional i en el disseny dels itineraris personals, des de les primeres etapes de l’educació i al llarg de tots els seus cicles.
 • Impulsarem una formació professional que sigui adaptable en tot moment a les necessitats competencials de les persones, atenent la diversitat i promovent la cohesió social i la integració de les persones amb especials dificultats d’inserció en el mercat de treball.
 • Mantindrem, potenciarem i homogeneïtzarem les oportunitats de formació a l’estranger, així com la utilització de la llengua anglesa com a eina d’aprenentatge.
 • Farem campanyes públiques per tal de fomentar la matriculació en els estudis de FP i la participació en procediments d’avaluació i acreditació de competències.
 • Potenciarem el pas des de la FP a la Universitat incrementant la reserva de places i la convalidació d’estudis per als tècnics superiors. 
 Catalunya en Comú Podem

 • Promoure l’educació al llarg de la vida i la formació professional 
Tradicionalment, l’educació s’ha associat a una etapa de la vida, la que inclou la infància i la joventut. Quan des de l’administració educativa actual es parla d’edu- cació per a les persones adultes, sempre es pensa en un subsistema subsidiari del sistema educatiu, en què l’objectiu és arribar a tenir el nivell escolar que, per un motiu o un altre, algunes persones no van assolir en el seu moment. L’educació al llarg de la vida parteix de la idea que l’educació és un dret fonamen- tal de la ciutadania que inclou totes les etapes de les persones, des de la més petita infància ns als darrers dies de la vida. Qualsevol etapa de la vida d’una persona és bona per aprendre, per integrar-se millor a la societat, per ser més competent, per canviar situacions vitals, per créixer com a persona. Per tot això ens comprometem a:
 • Elaborar una llei d’educació permanent i de formació al llarg de la vida que garanteixi l’obtenció dels ensenyaments bàsics per a tota la població i que integri tres subsistemes: inicial, ocupacional i permanent, accessibles per a totes les persones.
 • Dotar els centres de formació d’adults i FP dels espais, professorat i recursos necessaris per poder adaptar la seva oferta formativa a les necessitats reals i canviants de la societat, de manera que es converteixin en un element de referència de la formació al llarg de la vida.  
 • Incrementar l’oferta pública d’FP i fer-la econòmicament assequible a tota la població, eliminant les taxes i donant resposta a la demanda existent i les possibilitats futures d’ocupació.
 • Promoure l’oferta d’FP i basar-ne el funcionament en les xarxes cooperatives entre els centres. Potenciar la coordinació de les diferents institucions, els agents socials i les entitats per millorar l’oferta de formació al llarg de la vida.
 • Ampliar l’oferta complementària de formació semipresencial i a distància per afavorir l’accés de les persones ocupades a l’FP inicial i, al mateix temps, reforçar i ampliar els programes de “Formació i inserció” i els centres de segones oportunitats.
 • Ampliar les línies a les escoles oficials d’idiomes i obrir nous centres.
 • Impulsar els ensenyaments artístics i esportius.
 • Incrementar els recursos per als processos d’avaluació i reconèixer l’experiència laboral a l’hora de contractar una persona. Enfortir el di- àleg social per poder promoure de manera permanent plans d’acreditació de competències que millorin la inserció laboral o la promoció professional.

Candidatura d'Unitat Popular

 • El nostre sistema educatiu és, teòricament, un sistema comprensiu en tots el nivells obligatoris, i també en l’educació secundària. Ara bé, són nombrosos els exemples de pràctiques que contradiuen aquest principi, i que provoquen la segregació de l’alumnat i afavoreixen les dinàmiques de fracàs i abandonament escolar. Aquest fet s’accentua amb l’intent d’implementació de la Formació Professional Bàsica (LOMCE), que compta ja amb diverses proves pilot a Catalunya que, a més de segregar l’alumnat, relega la Formació Professional a una via de segona en servir d’itinerari per a l’alumnat amb “dificultats acadèmiques”. Així mateix, el sistema d’educació postobligatòria es troba clarament dualitzat entre la via “acadèmica” i la “professional”, unes vies que reben un tractament a nivell públic i en l’orientació de l’alumnat clarament diferenciat que fomenta la reproducció de les desigualtats per raó d’origen social. En lloc de treballar per desenvolupar mesures inclusives al llarg dels ensenyaments obligatoris i garantir una formació professional de qualitat tant en recursos com en continguts, es tendeix a la seva minusvalorització, soscavant l’esforç de docents i administració per fer de la FP una via més de formació.
 • L’elaboració d‘una nova llei d’educació de Catalunya a partir del Procés Constituent des de la base, escoltant a tota la comunitat educativa, així com als professors i experts en educació, que reguli, des de bressol a la secundària post-obligatòria, abastant la universitat, la formació professional, la formació d’adults i la formació permanent, amb una única xarxa educativa de titularitat i gestió pública. Aquesta escolta serà catalana, crítica, gratuïta, laica, coeducadora, compensadora de les desigualtats, inclusiva, cohesionadora i participativa. Aquesta llei s’haurà de basar en la ILP d’Educació que va entrar al Parlament la passada legislatura amb més de 90.000 signatures que va ser rebutjada per Junts pel Sí i el PP. Igualment es prendran com a referents els documents elaborats pel grup de treball d’educació, discutits a les TUP i recollits en el document Model educatiu de la CUP-CC.