13 de gener de 2017

S'aprova el Primer Pla d'Acreditació i Qualificació Professionals de Catalunya


S'aprova el primer Pla d'Acreditació amb 7.900 places entre 2016 i 2018 com a Pla de Xoc, fruit d'un diàleg social intens i com a part del desenvolupament de la LLei d'FP.


CCOO valora positivament el Primer Pla d’Acreditació i Qualificació Professionals com a mesura de xoc però alerta que el 45% de la població activa a Catalunya no té acreditada la seva experiència laboral o formació no formal.
CCOO considera fonamental el procés de diàleg social que s’ha donat entre l’Administració i els agents socials més representatius, com així és als models de referència europea en Formació Professional (FP), però adverteix que cal seguir-ho fent amb urgència i recursos, desplegant les lleis 10/2015 de formació i qualificació professionals i 13/2015 d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació.

El sindicat ha donat prioritat absoluta participant proactivament en eldesenvolupament d’aquest Pla com a mesura de xoc per a persones que poden veure perillar el seu lloc de treball però alerta que la manca de reconeixement formal de l’experiència laboral o la formació no formal del 45% de la població activa a Catalunya agreugen les dificultats de inserció laboral o promoció professional i amplifiquen aspectes com la bretxa salarial de gènere.

Des del 2011 s’han obert processos d’acreditació per un equivalent d’unes 3.000 places anuals i aquestes 7.900 places del 2016 al 2018 han de ser una mesura de xoc a l’espera que es constitueixi el Sistema d’Acreditació definit a la Llei 10/2015 que ha de garantir un procés únic i permanent que faci aflorar aquesta qualificació professional oculta de quasi la meitat de la població activa a Catalunya.

Catalunya pateix un greu dèficit de qualificació en els nivells intermedis d’FP (9% respecte el 33% de mitjana a l’OCDE), just en el que es preveu més generació d’ocupació en els propers anys. En el marc de la societat del coneixement, l’administració ha de garantir els recursos necessaris i suficients pels processos d’avaluació i reconeixement de l’experiència laboral, pel seu valor estratègic, al temps que adequar l’oferta formativa de forma que doni resposta a les necessitats de les persones, al llarg de la seva vida.

És per tot això que CCOO seguirà lluitant per a garantir:
  • El dret i gratuïtat de la formació enunciat a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
  • El desplegament de la Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals de Catalunya i de la Llei 13/2015 d’ordenació del sistema d’ocupació de Catalunya i del Servei Públic d’Ocupació.
  • La posada en funcionament d’un Sistema Integrat d’Informació, Orientació i Acompanyament.
  • L’accés a persones en risc d’exclusió, discapacitades o sense nacionalitat.
  • Un Sistema de formació i qualificació professionals, competència del Departament d’Ensenyament, amb recursos homologables al l’entorn de referència europea.
  • L’evolució cap a un mercat de treball de valor afegit que generi ocupació estable i de qualitat.

Per a més informació: