14 de setembre de 2017

Presentació Anuari 2016 Fundació BCN Formació Professional


La Fundació BCN FP presentarà el proper 21 de setembre l'anuari 2016. 19 de juliol de 2017

Llistes d'aspirants seleccionats en el concurs oposició convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol

RESOLUCIÓ ENS/1708/2017, d'11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol. DOGC núm. 7415 (19/07/2017) 

10 de juliol de 2017

Accés per als aspirants aprovats no seleccionats a les oposicions


Accés per als aspirants aprovats no seleccionats a les oposicions


Assignació de número d'ordre. Les persones que van superar la fase d'oposició però no van estar seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent tenen un número d'ordre superior a 35.000 i inferior a 40.000.

Les persones que van aprovar la fase d'oposició però que no van estar seleccionades i que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent amb un número d'ordre inferior a 35.000 mantenen el número que tenien assignat. 


Consulta del número d'ordre


Termini i documents que s'han de presentar
Del 10 al 21 de juliol, ambdós inclosos, els aspirants aprovats no seleccionats i que no formen part de la borsa de treball de personal docent han de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona, els documents següents:

1. Fotocòpia compulsada del títol exigit per ingressar al cos o certificat acadèmic original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver aprovat tots els estudis necessaris per a l'expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
Si es presenta el certificat acadèmic dels estudis finalitzats, cal adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.
Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar l'homologació corresponent o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol.
2. Fotocòpia compulsada que acrediti tenir el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor o professora d'educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d'escoles oficials d'idiomes.
Si no es té aquest títol oficial de màster, els aspirants han d'acreditar documentalment que tenen alguns dels requisits següents:
 • Tenir el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, expedit abans de l'1 d'octubre de 2009.

 • Tenir un títol universitari oficial, abans de l'1 d'octubre de 2009, que habiliti per exercir la professió de mestre o mestra o un títol de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altre declarat equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, entre els quals s'inclouen els següents:


 • Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (especialitat en itinerari d'educació).
 • Títol superior de música (especialitat en pedagogia de l'instrument o especialitat en pedagogia de la formació musical bàsica i general).
 • Títol superior de dansa (especialitat en pedagogia de la dansa).
 • Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (secció de pedagogia o secció de ciències de l'educació, en totes les seves especialitats).
 • Llicenciat en filosofia i lletres (divisió de filosofia i ciències de l'educació o secció de ciències de l'educació).
 • Llicenciat en psicologia amb l'itinerari, la menció o l'especialitat de psicologia de l'educació, psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa o psicologia evolutiva i de l'educació.

 • Haver acreditat superar 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.

 • Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant un certificat emès per la universitat en què consti que s'han superat un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.
 • Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes.
 • Haver acreditat la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.Els aspirants que tinguin una titulació declarada equivalent a l'efecte de la docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única i a l'annex VI del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, que es detalla a l'annex 9 d'aquesta Resolució, que per raons derivades de la seva titulació no puguin accedir als estudis de màster universitari, han de tenir el certificat oficial de la formació pedagògica i didàctica que habiliti per exercir la docència, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre. Aquests aspirants tindran reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica sempre que acreditin haver impartit, abans de l'1 de setembre de 2014, docència durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats.

3. Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat (DNI).

En el cas de ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun dels Estats als quals és d'aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la nacionalitat o una fotocòpia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

Els aspirants que siguin familiars dels esmentats al paràgraf anterior, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu.

Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què opta, que expedeixen els metges de família dels centres d'atenció primària.

5. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

6. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones; la declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració. 
- Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar el certificat negatiu de condemnes penals que expedeixen les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans.

Valoració del Reial Decret 694/2017 de formació professional per a l’ocupació

Publicat al BOE el passat 5 de juliol,

Valoració del Reial Decret 694/2017 de formació professional per a l’ocupació

Després de dos anys d’espera, s’ha publicat al BOE del 5 de juliol d’enguany el Reial Decret 694/2017 que desplega la Llei 30/2015 que regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació. Amb la posada en marxa de l’esmentat Reial Decret, caldrà incidir en els àmbits d’aplicació, especialment en els organismes autonòmics i d’empresa, fent de l’acció sindical un instrument de millora del marc legislatiu.

Des de CCOO volem posar de relleu el següent:

-La planificació del sistema de formació recau en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sense un sistema de detecció de necessitats formatives.
-En la formació programada per les empreses, es dona excessiva flexibilització i les comunitats autònomes tindran competències de seguiment, control i avaluació dels centres de treball amb implantació en una sola comunitat autònoma.
-Les estructures paritàries estan buides de competències i de capacitat decisòria, especialment en tot allò relatiu a les competències de la representació legal dels treballadors (RLT) i especialment a la implementació dels Permisos Individuals de Formació (PIF).
-Tanmateix, el paper de la RLT queda minvat en la formació dels Grups d’Empresa.
-Segueix sense definir-se la implementació de la formació vinculada a la negociació col·lectiva.
-Cal incidir en el xec de formació per a persones en atur que recau exclusivament en les comunitats autònomes i que les accions formatives a triar per la persona aturada hi seran d’acord amb determinats sectors i en funció del seu currículum/perfil professional, amb dificultat per a canviar de sector.

Tot i que és un Reial Decret força esperat, les expectatives de canviar i donar una veritable embranzida al sistema de formació com a element de productivitat de les empreses, les plantilles i la millora del sistema productiu i qualificatiu de la nostra societat, alhora que impulsor d’un entorn més igualitari i garantidor d’igualtat d’oportunitats, entenem que ha estat un desplegament insuficient i sense abordar els veritables problemes de la formació i de l’ocupació sustentada en una veritable qualificació de les persones.

26 de maig de 2017

Oposicions d'FP 2016-17: Tota la informació

Oposicions d'FP 2016-17: Tota la informacióDissabte 27 de maig Inici de les proves del concurs oposició.

Tauler de l'aspirant
Per a qualsevol incidència relacionada amb l'aplicació, podeu trucar al telèfon del Servei d'Atenció Unificada: 900 828 282 (+ tecla 4)


Seus diferents tribunals

Tribunals

Resolució

Criteris de correcció

Places per especialitat

Llista d'admesos

Desenvolupament de les proves

 Presentació de documents dels aspirants seleccionats


Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals

Fase de pràctiques


Nomenament de funcionaris de carrera

Pla d'Acció aprovat al 12è Congrés
Aquí podeu consultar el Pla d'acció aprovat al 12è Congrés de la Federació d’Educació de CCOO: 

22 de maig de 2017

Resolucions del 12è Congrés de la Federació d’Educació


Aquí podeu consultar les resolucions aprovades al 12è Congrés de la Federació d’Educació de CCOO: 

Presentació 'CCOOMICS' i exposició 'Passeu, mireu i gaudiu'


CCOO i les Escoles Llotja i Pau Gargallo presenten 'CCOOMICS', còmic social, reivindicatiu i educatiu


El dimarts 30 de maig, a les 17.30 h, tindrà lloc la presentació del fanzín CCOOMICS, amb historietes de contingut social realitzades per alumnes de les Escoles d'Art Llotja de Barcelona i Pau Gargallo de Badalona en col.laboració amb CCOO de Catalunya. També podreu visitar l'exposició 'Passeu, gaudiu i mireu' amb alguns originals de les obres en el hall del sindicat .L’acte està organitzat per CCOO de Catalunya, dins dels actes del Maig de la Cultura i el Treball, a l’Espai l'Assemblea (Via Laietana, 16, soterrani, Barcelona).19 de maig de 2017

Criteris de correcció

Aquí teniu els criteris de correcció, en la prova de la fase d’oposició en les seguents especialitats:


Administració d'empreses 

Administració d'empreses (accés a un cos de grup superior) 

Anàlisi i química industrial 

Assessoria i processos d'imatge personal 

Cuina i pastisseria 

Estètica 

Formació i orientació laboral 

Hoteleria i turisme  

Informàtica  

Intervenció sociocomunitària 

Intervenció sociocomunitària (accés a un cos superior) 

Manteniment de vehicles  

Organització i gestió comercial 

Organització i processos de manteniment de vehicles 

Organització i processos de manteniment de vehicles (accés a un cos de grup superior) 

Organització i projectes de fabricació mecànica 

Perruqueria  

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 

Processos comercials  

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 

Processos en la indústria alimentària 

Processos sanitaris  

Processos sanitaris (accés a un cos superior) 

Serveis a la comunitat 

Serveis de restauració 

Sistemes i aplicacions informàtiques

17 de maig de 2017

CCOO organitza amb l’Escola Llotja un taller d’impressió 3D per a l’Art i el Disseny

El tècnic en Mecanització i Impressió 3D Rossend Ferri mostrarà diferents aplicacions d'aquesta tecnologia en el camp de les Arts i del DissenyEl proper 24 de maig a les 15:30  es realitzarà una conferència/taller a la seu de l’Escola Llotja a Sant Andreu destinada als i les professionals d’Escoles d’Art i Disseny  amb la finalitat d‘ensenyar les possibilitats de la tecnología aditiva d’impressió 3D en l'àmbit de les arts plàstiques i del disseny.

El taller el realitzarà Rossend Ferri, professor i especialista en impressió 3D de l'Institut de l'Ebre, que ha col.laborat en diversos projectes relacionats amb les noves tecnologies de la Indústria 4.0.
En el següent enllaç trobareu la darrera ponència que va fer a l'Institut Provençana en el marc de la 4a setmana de l'FP a l'Hospitalet.


Podeu realitzar la inscripció en el següent formulari:

CCOO participa activament en la setmana de l'FP a l'H


CCOO fomenta les vocacions industrials i artístiques amb diverses activitats per als joves
En el marc de la setmana de l'FP a l'Hospitalet CCOO ha organitzat diverses xerrades (relació d'activitats) relacionades amb la formació professional i els futurs treballadors i treballadores i hem participat en la Jornada inaugural i en la taula debat sobre sobre Acreditacions, amb les intervencions d'Antònia Pascual, secretària de Treball i d'Eduard Requena, responsable de Formació i Qaulificació Professionals.
Recordem que recentment s'ha aprovat el Primer Pla d'Acreditació i Qualificació Professionals de Catalunya.

Eduard Requena en el debat sobre Acreditacions


Alumnes i docents dels instituts públics Provençana i Escola d'Art i Disseny Serra i Abella han participat en les xerrades relacionades amb els seus estudis i les sortides professionals.

Els guionistes i estudiosos del còmic J.Gálvez i A.Guiral han explicat l'origen del còmic i la situació actual de la indústria i sortida professional.

Pepe Gálvez i Toni Guiral en la xerrada d'Indústria i còmic


Descarrega't la ponència 'El llenguatge de la historieta' de J.Gálvez i T.Guiral


El dimecres es va celebrar la jornada d'Indústria 4.0 amb dues ponències al matí a càrrec de Sergio Gómez, professor i cap d'estudis de l'Escola del Treball de Barcelona i exalumne del Provençana, i a càrrec d'Irene Ortiz, coordinadora d'Acció Jove de CCOO, sobre els treballadors del futur i l'atur i inserció juvenil de Catalunya.

Descarrega't la ponència d'Irene Ortiz 'Joves i mercat laboral'

Irene Ortiz en la xerrada sobre l'atur i la inserció juvenilSergio Gómez en la xerrada sobre el treballador del futur
Descarrega't la ponència de Sergio Gómez 'El treballador del futur en la indústria 4.0' 

En la sessió de tarda el professor de mecànica i d'impressió 3D Rossend Ferri de l'Institut de l'Ebre ha realitzat una conferència-taller sobre la impressió 3D i les seves aplicacions per a les famílies professionals, especialment a l'Edificació i Obra Civil i a Informàtica.

Rossend Ferri en la masterclass d'impressió 3DDescarrega't la conferència 'Aplicacions de la impressió 3D' del professor Rossend Ferri  aquí


En la Jornada d'Indústria 4.0 va estar present la televisió local d'Hospitalet que va fer una crònica sobre la setmana de l'FP i la Jornada d'Indústria 4.0.


Dila Salama del CITE de CCOO va explicar a l'alumnat tots els requisits necessaris per a treballar a l'estranger.


Dila Salama en la xerrada sobre mobilitat internacional
Descarrega't la xerrada 'Mobilitat internacional de les treballadores i els treballadors' aquí


3 de maig de 2017

CCOO participa en la Jornada d'Orientació TIS de l'Ins Salvador Seguí


El proper 10 de maig es realitzarà la Jornada d'Orientació dels Tècnics d'Integració Social

 

 


CCOO estarà present en les taules de debat de la propera Jornada d'Orientació per a l'alumnat del Cicle d'Integració Social que es realitzarà el proper dimecres 10 de maig durant tot el dia a l'Institut Salvador Seguí de la Verneda, darrer institut públic d'FP construït a Catalunya fa 30 anys (1987).

Josep Llabrés Prat d'Acció Jove-Joves CCOO i Mireia Della Marcet de la Federació d'Educació explicaran als futurs treballadors i treballadores l'accés a les borsa TIS de funció pública i el funcionament del pla de Garantia Juvenil.

Per assitir i rebre el certificat d'assistència cal fer la inscripció a:


http://bit.ly/2poJZGj http 

28 d’abril de 2017

CCOO impulsa la retirada urgent del fibrociment de l'INS Llobregat

fibrociment? NO, gràciesEl Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet aprova la moció promoguda per CCOO Educació amb els suport de tots els grupsEl Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, a la seva sessió del 25 d'abril d'enguany, ha aprovat per unanimitat la moció impulsada conjuntament per la Federació d'Educació de CCOO  i CCOO de l'Hospitalet i presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA-Pirates, ERC i CUP-Poble Actiu instant a la retirada urgent del fibrociment a l'INS Llobregat i a les naus del seu voltant del carrer Ferrer i Guàrdia on també es realitzen les pràctiques d'Edificació i Obra Civil de l'INS Provençana:Aquest centre d'ensenyament, amb més de 70 anys d'història, ofereix estudis d'ESO a un edifici situat al carrer Ferrer i Guàrdia, i de Batxillerat i Cicles Formatius a un altre del carrer Prat de la Riba. 

El text aprovat, seguint les orientacions de CCOO, recull també que aquest centre sigui inclòs al conveni signat entre l'Ajuntament de l'Hospitalet i el Departament d'Ensenyament sobre centres educatius que necessiten reformes urgents i insta a la seva reunificació en un únic edifici. 

Aquesta moció s'insereix en la lluita que el nostre sindicat està desenvolupant per la retirada del fibrociment a tots els llocs de treball i centres educatius i  que ha aconseguit, per exemple, que el Parlament de Catalunya, aprovi un pla per la retirada a 38 centres escoles i instituts del Vallès Occidental després d'anys de feina de CCOO.


Felicitem a la comunitat educativa de l'INS Llobregat i a tot el veïnat de l'Hospitalet i reafirmem el nostre compromís per aconseguir la completa eliminació d'aquest material de totes les instal·lacions educatives catalanes. 

Premsa relacionada:

https://4.bp.blogspot.com/-_6kbc_-G3OE/WQBySmIB7xI/AAAAAAAAciQ/CQlUnr5Jc44yX-f3yspjVcCC3H1HIMMNACLcB/s1600/amiantologo.jpg
 

6 d’abril de 2017

4a Setmana de l'FP a l’Hospitalet

CCOO participa activament en la 4a setmana de l'FP a l'H


La setmana del 8 al 12 de maig, organitzem conjuntament amb l'Ajuntament i els centres educatius d'Hospitalet la 4a Setmana de l'FP a l'Hospitalet, amb la finalitat de donar difusió de l'oferta formativa de Formació Professional de la ciutat d'Hospitalet.
CCOO participarem en diferents actes institucionals i organitzem les següents activitats:
   Còmics: art i indústria

Dimarts 9 de maig a les 11.30 h
Xerrada amb Toni Guiral Conti,  guionista i historiador de la historieta i Pepe Gálvez Miguel, guionista i estudiós de la historieta

Escola Superior d’Art I Disseny  Serra I  Abella 
Carrer Jerusalem, 28
L'Hospitalet de LlobregatJornada Indústria 4.0 a l'Ins Provençana

Dimecres 10 de maig 
 10:30 h: El treballador de futur en la industria 4.0
Xerrada amb Sergio Gómez González, Cap d’estudis de l'Escola del Treball de Barcelona

12:00 h: Atur i inserció juvenil
Xerrada amb Irene Ortiz García, Responsable Acció Jove-Joves CCOO

16:15 h: Impressió 3D per a Edificació i obra civil
Taller amb Rossendo Ferri Marzo, Tècnic en Mecanització i Impressió 3D


Formulari d'inscripció per al taller Impressió 3D
 PLACES LIMITADES (15)
Atenció: tindràn preferència els alumnes i docents de l'INS Provençana  d'Edificació i Obra civil C/ Sant Pius X, 8
L'Hospitalet de Llobregat


Mobilitat internacional dels treballadors i de les treballadores

Dijous 11 de maig, 16:15 h
Divendres 12 de maig, 10:30 h
Xerrada amb Dila Salama, Centre d’informació per a treballadors estrangers-CCOO Catalunya
Institut Provençana
C/ Sant Pius X, 8
L'Hospitalet de Llobregat

Programa de la Jornada inaugural del 8 de maig


Opuscle d'activitats de la Setmana de l'FP a l'H23 de febrer de 2017

Seminari-Taller sobre Formació Professional Dual, Barcelona 28 de febrer


Dins el marc del conveni Educació-Indústria el dia 28 de febrer tindrà lloc la segona jornada de treball. És important l'assistència de l'actiu sindical

21 de febrer de 2017

Parlem de feina i documental 'Ni doblegats ni domesticats' a l'INS La Mercè

El divendres 24 de febrer 'Parlem de feina' a les Jornades Tècniques a La Mercè amb Acció Jove i el comitè d'empresa TVC-CCMA
Aquest divendres 24 de febrer a les 9:30 tindrà lloc la xerrada 'Parlem de feina' realitzada per Adrià Labazuy Sobrino, Responsable d'Organització d'Acció Jove i per Roser Mercadé Tondo, Secretària de la Secció Sindical de CCOO a TV3 i Presidenta del Comitè d'empresa de TVC-CCMA.Posteriorment es projectarà el documental 'Ni doblegats ni domesticats' dirigit per Pol Fuentes. El documental fa una panoràmica des dels orígens de CCOO fins al futur a partir de 4 converses entre treballadores i treballadors de generacions diferents. Així fets històrics com l'ocupació de la SEAT l'any 1971, les reivindicacions al voltant de la innovació tecnològica del tèxtil als anys 80 o les reivindicacions per la igualtat salarial entre homes i dones ens serviran de punt de partida per analitzar la deriva cap a l'individualisme o les deslocalitzacions. El documental serveix com a eina per a obrir el debat sobre les transformacions que ha de fer el sindicalisme per poder seguir sent capdavanter en les lluites per la transformació social i poder revertir les actuals condicions laborals.Èxit de la Jornada “FP i Indústria 4.0” a l’Escola del Treball de Barcelona

El passat dia 20 de febrer CCOO de Catalunya va organitzar la Jornada “FP i Indústria 4.0” a la sala d’actes de l’Escola del Treball de Barcelona amb una gran afluència d’alumnat, docents i treballadores i treballadors.


Presentació i xerrada Cómics: manual de instrucciones a l'Ins la Mercè

El dimecres 22 de febrer tindrà lloc la presentació i la xerrada dels autors Antoni Guiral i Pepe Gálvez a l'Ins la Mercè dins les Jornades Tècniques

Cómics: manual de instrucciones es planteja com una guia completa que abarca tot el procés de realització d'un còmic, des de la concepció fins a la posada en venda. Mostra el seu desenvolupament creatiu: de la idea original a l'execució final, passant per les diferents fases del guió, el dibuix, la retolació i el color. Però va més enllà...
Sinopsis completa a http://astiberri.com/products/comics-manual-de-instrucciones

Cartell de l'acte realitzat amb la col·laboració d'Iris Bonany, alumna de Disseny Gràfic, podeu seguir la seva obra a @irisbonany d'Instagram.