23 de juny de 2016

Novetats als documents d'inici de curs d'FP

Els documents d'inici del curs 16-17 presenten noves tasques a realitzar pels docents d'FP i no aporten recursos ni dotacions pels centres


22 de juny de 2016

Contra el tancament de cicles formatius artístics


Ensenyament tancarà cicles formatius artístics representatius de la nostra cultura i tradició 

El Departament d’Ensenyament està retallant sistemàticament i de manera reiterada el darrers anys especialitats d’ensenyaments artístics en les escoles públiques depenents de la Generalitat de Catalunya.

En dues setmanes, sobtadament i sense cap tipus d’informació prèvia, les escoles Ondara de Tàrrega i l’Escola de Vic veuen perillar especialitats artesanals.

L’’Escola d’Ondara perd els cicles d’Art Tèxtil (únic centre públic de la Generalitat en tota Catalunya on s’imparteix l’especialitat) i Forja Artística, únic centre de Lleida amb més de 60 anys de tradició, amb alumnat que passa de primer a segon curs sense respectar el seu dret a finalitzar els seus estudis. Els alumnes de l’escola Ondara davant aquesta situació han redactat un manifest Escola Ondara en Perill, on podreu afegir-vos a la recollida de signatures de suport via change.org. A l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic es veurà afectada per la desaparició dels següents cicles Terrisseria i Arquitectura Efímera

A aquestes retallades s´hi afegeixen els agrupaments 3x2 (2 cicles en 3 cursos) d’especialitats que s’han vist obligats a practicar centres per salvar algunes cicles i que sovint genera un incorrecte desplegament curricular i pedagògic dels estudis, menystenint i marginant els cicles d’arts aplicades.

Davant aquesta situació CCOO va demanar explicacions a la Cap d’Ensenyaments de Règim Especial en la mesa sectorial d’educació pública i va al·legar que aquests agrupaments i tancaments responen a instruccions de la Direcció General degut a la baixa demanda i que dues de les 7 Escoles d’Art públiques veuran afectades la seva plantilla docent.

El tancament o agrupament de cicles artístics no pot respondre exclusivament a la demanda puntual ja que preserven el manteniment del patrimoni artístic, cultural i històric de Catalunya, d’un valor incalculable i perillen tècniques artesanals impartides exclusivament en aquests centres.

Lamentem les decisions unilaterals que ha près la Direcció General sense tenir en compte ni la part social, ni l’alumnat, ni els gremis artesanals del sector, agents artístics i culturals del País. L’Administració pública ha de defensar i dotar els centre de recursos suficients per la seva promoció i difusió.

D’altra banda i de manera també unilateral l’Administració Educativa promociona i potencia els Ensenyaments Artístics Superiors, impartits des del 2010 sense un marc normatiu que reguli els seus currículums i els docents que els imparteixen. La Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya (art. 65 a 67)  preveu la creació d’un ens que agrupi tots els Ensenyaments artístics amb la constitució de l'Institut Superior de les Arts. Aquests Ensenyaments s’imparteixen segons el Departament en dos centres públics: l’Escola Superior de Conservació i Restauració i Béns Culturals (ESCRBC) i l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP), aquesta última centre virtual repartit en 7 seus, que no consta com a tal, sense claustre ni organigrama de centre públic.

Aquesta manca de regulació només perjudica la qualitat i la preservació dels Ensenyaments Artístics Superiors públics i l’alumnat que els cursa, i posa en perill l’èxit del seu desplegament.

CCOO ja va denunciar durant l’any passat la situació d’amenaça i desmantellament dels tallers de Llotja a la seva seu del districte de Sant Andreu a Barcelona per la construcció d’uns equipaments esportius, fet que finalment es va resoldre per la voluntat del nou consistori municipal.

Considerem molt greu que les Escoles d’Arts que han fet tantes aportacions al reconeixement artístic i cultural de Catalunya arreu del món amb artistes reconeguts com Fortuny, Picasso, Miró, Guinovart, Artigas, Plensa i artesans que han contribuït a fer possibles moviments com el Modernisme català es trobin en continua amenaça i precarietat.

Més enllà del Departament d’Ensenyament exigim al Departament de Cultura i al Consorci de Comerç Artesania i Moda adscrit al Departament d’Empresa i Coneixement que facin una defensa valent d’aquest estudis i centre públics i dels seus professionals. 


Novetats als documents d'inici de curs d'Ensenyaments Artístics

CCOO lamenta la manca d'aposta del Departament pels cicles d'Ensenyaments Artístics i l'aposta pels Ensenyaments Superiors sense tenir un desplegament normatiu i curricular

En la mesa sectorial d'educació pública celebrada el passat 20 de juny es presenten les següents novetats per als documents d'organització i  gestió de centres d’ Ensenyaments Artístics:
 • verificació de títols amb AQU (Agència de qualificació Universitària de Catalunya)
 • Informes de seguiment de títols (Superior i Màster)
 • Reconeixement de crèdits universitaris
 • Proposta d’homologació de títols
CCOO demana per :
 • la manca d’un ens que agrupi tots els Ensenyaments artístics tal i com preveu la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya (art. 65 a 67) amb la constitució de l'Institut Superior de les Arts. La cap d'ensenyaments de règim especial respon que està previst l’Institut Superior de les Arts per l’any 2017.
 • l’estructura orgànica i règim de funcionament  de l’ESDAP ja que els docents troben a faltar les instruccions d’inici de curs que garanteixin el seu correcte funcionament.
 • La situació dels artístics superiors i l’ESDAP, la dotació que té assignada, la manca de regulació dels seus treballadors: càrrecs, requisits i tasques que se li assignen, règim i nivell administratiu. El Departament respon que hi estan treballant i que l’ESDAP està en continua construcció, que s’imparteix en centres privats i en dos públics: Escola de restauració i béns immobles (ESCRBC)  i ESDAP. La cap de serveis afirma que aquest any serà la tercera promoció de l’ESDAP, implantat al 2010 quan va sortir el Real Decreto 633/2010 pel qual es regula el contingut dels Ensenyaments artístics superiors de Disseny  i el Departament d’Ensenyament aprovà el Pla d’estudis amb la Resolució ENS/1549/2014. CCOO respon que per estar-ho implantant portem 6 cursos i que Esdap com a un centre no té cap estructura organitzativa ni estatutària, ni claustre, ni consell i amb un important dèficit democràtic de participació per part del professorat.
 • La promoció interna del professorat d’Esdap  que actualment imparteix docència i la seva estabilitat, ja que es troba en un règim de professorat de secundària i mestres de taller impartint titulacions superiors per les quals es requerirà doctorat. La Sra. Adroer respon que entre un 15% i un 20% del professorat assignat a impartir aquests estudis i els màsters haurà de ser doctorat perquè així ho exigeix l’AQU.
 • Les instruccions internes d’ESDAP i promoció del professorat que imparteix classes. Ensenyament respon que en breu tindrem un Decret. CCOO insta al Departament a establir negociació amb els agents socials sobre la situació del professorat que imparteix docència a ESDAP.
 • Criteris i normativa dels agrupaments de cicles formatius d’artístics  que s’estan produint en diferents Escoles d’Art dependents del Departament d’Ensenyament i si s’està respectant el desplegament curricular i pedagògic de les especialitats, també es pregunta si aquests pacs suposen una retallada de plantilles. El  Departament respon que únicament es redueix plantilla en 2 centres per falta d’alumnat i que ha creat pacs a proposta de la Direcció General a través de resolucions específiques.

CCOO denuncia que el tancament o agrupament de cicles artístics no pot respondre exclusivament a la demanda puntual ja que preserven part del patrimoni artístic i cultural de Catalunya i que perillen tècniques artesanals impartides exclusivament en aquests centres públics. 
Lamentem les decisions unilaterals que ha près la Direcció General sense tenir en compte ni la part social, ni l’alumnat, ni els gremis artesanals del sector, agents artístics i culturals del País.

20 de juny de 2016

Informe sobre la Formació Professional


La Federació d'Educació de CCOO de Catalunya ha analitzat en roda de premsa la situació de la formació professional (FP) amb un informe presentat el divendres 17 de juny de 2016.15 de juny de 2016

Ensenyament no garanteix la igualtat d'oportunitats en l'accés al Grau Superior

El Departament discrimina en l'accés als CFGS segons la titularitat dels centres i perjudica a l'alumnat amb menys recursos econòmics

La Resolució ENS/1245/2016, d'11 de maig, relativa a l'accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional no sostinguts amb fons públics permet l’accés al grau superior únicament amb el títol de tècnic, en canvi, la Resolució ENS/1004/2016, de 18 d'abril que regula l’accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional sostinguts amb fons públics només permet l’accés al grau superior amb el títol de tècnic únicament si resten places en el segon període de matriculació.

La diferència en el criteri d’accés de l’alumnat entre centres públic i privats suposa un greuge comparatiu i pot vulnerar els drets d’accés a la formació en condicions d’igualtat d’oportunitats, emparats en la Constitució, l’Estatut d’autonomia (Article 21), la LOE (Art.69 i 86) i la LEC (Art.2,4,21 i 43 i 200).

Aquesta Resolució suposa un benefici pel centres de titularitat privada (no concertats) i perjudica a l’alumnat amb menys recursos i més necessitat formativa al no tenir les mateixes oportunitats d’accés i als centres de titularitat pública pel fet de no tenir els mateixos criteris d’admissió que els centres privats.


CCOO denuncia un cop més la manca de transparència i diàleg de l'Administració educativa amb els seus treballadors i representants legals a l'haver publicat aquesta Resolució sense previ avís ni diàleg amb la comunitat educativa. Un cop més el Departament castiga l'educació pública i beneficia la classe amb més recursos econòmics.

14 de juny de 2016

Oposicions d'FP 2016-17: Previsió de distribució d'EspecialitatsOPOSICIONS d'FP 2016-17: PREVISIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'ESPECIALITATS
Es convocarà concurs oposició per cobrir 300 places.
La previsió de distribució d'aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

L=procediment d'ingrés lliure
R=reserva per a aspirants amb discapacitat
E=procediment d'accés a un cos de grup superior
A=procediment d'accés a un cos del mateix grup
T=total.


Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

Per rebre informació actualitzada sobre les Oposicions d'FP 2016-17 omple aquest formulari:

https://docs.google.com/forms/d/1xuk_mFPcS_pA2U3FLqr8VHsDgyv8aomLPh5UotFGZ5c/viewform

13 de juny de 2016

13 Juny: Novetats Oposicions d'FP 2016-17


Novetats Oposicions FP 2016-17 (13 Juny)

Si vols rebre tota la informació només cal que omplis aquest formulari:
El Departament d’Ensenyament ha ratificat avui a la mesa sectorial que es convocaran 300 places d'FP corresponents a l’oferta pública aprovada el 2015. CCOO Educació continuem demanant la necessitat d’ampliar l'oferta i acumular-la a la del curs vinent per a garantir un nombre suficient de places que pugui donar cobertura i estabilitat al personal interí de la borsa docent (que és del 22% del total de la plantilla, i que en FP arriba fins al 85% en algunes especialitats). Considerem doncs necessari un pla d’estabilitat per els treballadors i treballadores docents interins i interines amb més serveis prestats.

També hem denunciat que el sistema de baremació de la convocatòria penalitza als docents amb més experiència i formació, i valora més la formació acadèmica.

CCOO Educació també hem reclamat:
 • La realització de les proves a finals de curs, per a no entorpir, ni perjudicar la tasca docent i el funcionament dels centres. L’Administració ha acceptat endarrerir les proves a finals de juny del curs vinent.
 • La possibilitat d’incorporar en la convocatòria l’adquisició de noves especialitats. El Departament d’Ensenyament ha respòs que ho tindrà en compte en properes convocatòries.
 • Que les instruccions als tribunals comportin la cobertura de la totalitat de les places convocades a l’oposició i que no es deixin sense cobrir places com en altres convocatòries.
 • Que la baremació de la formació telemàtica es reguli en les bases per evitar l’adquisició de cursos a última hora. El Departament ha recordat que hi ha la normativa vigent (ENS248/2012) que estableix el límit d’hores setmanals. 

Per rebre informació sobre les oposicions d'FP 2016-17, només cal que omplis aquest formulari:
https://docs.google.com/forms/d/1xuk_mFPcS_pA2U3FLqr8VHsDgyv8aomLPh5UotFGZ5c/viewform

Convocada la primera Mesa Tècnica d'FP


El Departament alega la no aprovació dels Pressupostos com a condicionant de qualsevol recurs addicional.


6 de juny de 2016

Ensenyament segueix negant els recursos i privatitzant l’FP, ignorant l’abandonament a Grau Mitjà, la baixa graduació i l’augment de ràtios més important del Sistema Educatiu.CCOO denunciem que tot i que els Cicles Formatius pateixen l'increment de ràtios més important del Sistema Educatiu, el Departament d'Ensenyament segueix marginant aquesta etapa, tot i les continues recomanacions dels organismes internacionals de corregir les greus mancances de tècnics que pateix el nostre país.


2 de juny de 2016

Oposicions d'FP. Tota la informació


Oposicions d'FP 2016-17.
(Especialitats a confirmar)
Tota la informació


http://goo.gl/forms/anrcs4mHvcbijjZJ3
En la mesa sectorial del dia 1 de juny, el Departament d'Ensenyament, va anunciar la convocatòria d'oposicions per 300 places per docents d'FP, sense especificar concretament les especialitats convocades.

Si vols estar informat del procés d'oposicions d'FP, com s'accedirà, quines especialitat es convocaran, quins són els terminis, cursos de formació, etc. Omple aquest formulari i rebràs puntualment tota la informació referent a aquest procés. A més podràs fer consultes.
http://goo.gl/forms/anrcs4mHvcbijjZJ3