27 d’octubre de 2015

CCOO porta a la Mesa Sectorial de personal docent del dia 21 d’octubre diversos temes d’actualitat de Formació Professional.

Aprofitem una de les poques oportunitats per parlar amb l'Administració dels problemes que pateixen els centres i els docents fruit dels nombrosos canvis en matèria de Formació Professional i posem sobre la taula una bateria de preguntes urgents.


CCOO porta a la Mesa Sectorial de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya del dia 21 d’octubre diversos temes d’actualitat de Formació Professional.
Aprofitem una de les poques oportunitats per parlar amb l’Administració dels problemes que pateixen els centres i els docents fruit dels nombrosos canvis en matèria de Formació Professional i posem sobre la taula una bateria de preguntes urgents.
Som l’únic Sindicat que treballa en profunditat l'FP i considerem necessària la convocatòria de Meses per tractar aspectes de l'FP del Sistema Educatiu que solen quedar en breus comentaris restringits al torn obert de paraula. Només amb diàleg social, inexistent a hores d’ara tot i ser recomanat reiteradament pels organismes internacionals, es garantirà l'èxit de l'FP.

Els aspectes tractats a la Mesa han estat:

1. Pel que fa a la formació pedagògica dels PTFP, després de mesos de pressió sindical de CCOO,  el Departament es compromet de paraula a congelar sense preveure data límit a tots els docents afectats per la manca d’acreditació que estan a la borsa de personal i a considerar les nostres propostes.
El nombre d’afectats un cop finalitzat el període per acreditar aquest requisit que entrava en vigor el passat 1 de setembre es resumeix en 902 persones (750 tenen titulació universitària i 152 titulació no universitària). 

2. Hem recordat al Departament que CCOO va demanar una Mesa Extraordinària sobre l’afectació dels espais de Llotja Sant Andreu i dels Ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny.
Com a titular del Centre, el Departament d’Ensenyament hauria d’haver respòs i haver-se pronunciat des de el primer moment  en defensa d’aquest i dels ensenyaments artístics, per això, exigim de nou la Mesa Extraordinària.
Volem tractar  l’afectació dels tallers de Sant Andreu amb una resposta i compromís del Departament d’Ensenyament i afegir dos punts a la petició de mesa:
 • La regulació dels Ensenyaments Superiors
 • La formació pedagògica del professorat d'escoles d’art i disseny.
Són temes amb una clara incidència sobre les condicions laborals dels treballadors que han de ser tractats amb la representació legal d'aquests. Només en una mesa de negociació es pot garantir la continuïtat qualitativa dels estudis i dels professionals de les escoles d’art i disseny.

3. El Departament d’Ensenyament tindrà en consideració els casos que CCOO ha exposat sobre els greuges en les condicions laborals del professorat especialista.
CCOO comunica les queixes dels professors especialistes que imparteixen jornades senceres docents,assumeixen tutories i resten sotmesos a contractes administratius que sovint es materialitzen ben entrat el curs. Ni amb l’opció d’accedir a la borsa, aquesta experiència es computa, perquè resten congelats.
Denunciem al Departament que aquest no era, ni de bon tros, l’objectiu pel qual es va crear aquesta figura , que s’haurien de contemplar vies per regularitzar aquests casos i donar-li l’estabilitat quan imparteixen oferta estructural en un centre per garantir-ne la continuïtat i l’estabilitat.

4. CCOO demanem dades sobre formació Dual, així com de l’afectació a les plantilles dels centres i les garanties dels aprenentatges realitzats pels alumnes a les empreses.
L’alumnat que realitza formació Dual creix exponencialment cada any; CCOO aposta per la Dual però amb un aprenentatge a l’empresa amb garanties i sense afectació encoberta de la plantilla del professorat .
Per aquestes raons hem demanat més dades:
 • Dels més de 5.000 alumnes que fan Dual quants estan fent alternança simple?
 • Quants grups no fan en la seva totalitat Dual i quina alternativa formativa s’ha triat per als que no realitzen aquesta modalitat?
 • Quina afectació en les plantilles docents té actualment la Dual?
 • Què fa el professorat que perd hores de docència?
 • Quina proporció de contracte i beca en el vincle alumne-empresa hi ha?
 • Quina formació reben els tutors d’empresa?
El Departament d’Ensenyament ha al·legat que :
 • Encara no disposa de dades.
 • Que son dades molt variables donat que el centre te marge d’adaptació.
 • De vegades la formació dels alumnes que no la fan però que pertanyen a un grup Dual pot ser semi-presencial.
 • Han reconsiderat l’opció de que la Dual la facin grups sencers perquè és molt complex.
 • La Dual només implica canvis organitzatius i no de pèrdua de plantilla en un centre.
 • La formació del tutors d’empresa s’està realitzant però que no és molt extensa.
 • La proporció de beca-contracte esta tendint cap a la beca tot i que inicialment va ser a l’inrevés.
CCOO no entenem que no hi hagi dades quan el 2016 finalitzarà la tercera promoció. Tampoc compartim que la Dual, que externalitza quasi la meitat del currículum d’un Cicle, no tingui afectació a la plantilla d’un centre, així com que la formació dels tutors d’empresa s’imparteixi amb un curs de 12 hores de les quals només 4 són presencials.
Per tot això seguim demanant una formació Dual de consens, diàleg social, amb contracte i garanties formatives. La Dual és un model d’alternança centreeuropeu que té en compte aquests aspectes bàsics, si no s’assumeixen, se li pot dir alternança, pràctiques, ... però no Dual.
Un altre exemple de diàleg social el trobem al País Basc, on per evitar l’excessiva especialització i l’afectació en les plantilles docents que comporta l’externalització de gran part del currículum dels Cicles Formatius s’ha implantant una alternança, molt més propera a la Dual que la que el Departament d’Ensenyament, sense consens, imposa als centres catalans. El model Basc, adaptat a la normativa estatal, realitza la Dual en contracte i un cop finalitzada tota la formació curricular al centre en el context d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Grau Superior. Això es pot fer en base als cursos d’especialització regulats pel Reial Decret 1147/2011, de 29 de Juliol, pel ques’estableix l’ordenació general de la formació professional del SistemaEducatiu.

5. El Departament d’Ensenyament no ens justifica la reducció de places dels PFI i l’augment d’FPB
Enguany 10 centres fan FPB respecte el 4 que hi havia el curs anterior i les places de PFI s’han reduït els darrers dos anys de més de 7.500 a menys de 7.000. Només la meitat d’alumnes han superat el primer curs d’FPB, per tant no entenem com augmenta l’oferta d’un ensenyament sense garantia d’èxit en l’àmbit d’un alumnat tant vulnerable i mancat d’oferta formativa.
CCOO demana el motiu d’aquesta reducció i el nombre de docents que  s’han quedat sense feina. La situació és greu tenint en compte que l’abandonament segueix instal·lat al 22% i no es pren cap mesura estructural o metodològica per combatre’l.
No hi ha resposta de l’Administració...