14 de setembre de 2015

Què ha fet i què no ha fet el Departament respecte a la Formació Pedagògica d'FP?


D’acord amb el que estableix la normativa vigent, les administracions educatives autonòmiques són les competents per organitzar els recursos necessaris per donar compliment al requisit, en el seu àmbit de competència. Algunes de les actuacions del Departament han generat confusió i desinformació en el col·lectiu docent.


Què ha fet el Departament?

a)  Informar els aspirants de forma desigual, insuficient i, en ocasions, errònia
Pel que fa a la informació, a hores d’ara l’aplicatiu dels ensenyaments que es poden impartir per titulació segueix mostrant informació incorrecta, ja que no diu que per exercir de PT, amb titulació universitària s’ha de fer el màster. Això demostra l’error del Departament amb aquest col·lectiu al qual no ha informat correctament. (enllaç a l'aplicatiu)

Altrament, el web del Departament d’Ensenyament on especifica el requisits d’ingrés a la borsa informava de forma errònia sobre els requisits d’accés i no va ser fins al juny d’enguany que es va subsanar l’error.

b)  Ofertar una formació equivalent insuficient i amb molt poca difusió
Les places s’han ofert a l’ Institut Obert de Catalunya en els cursos 13-14 i 14-15. CCOO ha pogut constatar que han quedat vacants per manca d’informació entre els afectats.
Actualment la capacitació pedagògica per exercir com a professorat tècnic d’FP es realitza solament a Catalunya a l’IOC en modalitat presencial , d’un o dos anys de durada, amb requisit B1 d’idioma del Marc Europeu de Llengües per matricular-se.
S’ha ofertat un termini d’inscripció extraordinari per a la “formació pedagògica i didàctica equivalent” a l’IOC del 3 al 9 de setembre de 2015 amb prioritat per als que no han pogut acreditar el B1d’una llengua estrangera. (Enllaç a l'IOC)


En altres comunitats com La Rioja i Andalusia, la capacitació es realitza en caràcter intensiu (juliol i agost a Andalusia) telemàtic i sense el requisit d’idioma, la qual cosa facilita al docent l’accés i la formació compaginada amb el treball.

Fins i tot alguna universitat ofereix el màster sense requisit del B1, amb la possibilitat de cursar el mòdul d’idioma avaluable que acredita el B1.

c)  Notificar els afectats a última hora i sense publicitat
Pel que fa a la notificació als interessats, des de CCOO no entenem per què el Departament no va optar en el seu moment, tal i com han fet altres CCAA Instruccions d’’Astúries per informar i notificar el seu personal a través d’una ordre, instrucció o similar que, amb caràcter públic, informés i notifiqués degudament de la situació i de la relació de persones afectades, tot donant instruccions clares d’actuació pel col·lectiu amb temps suficient.

A Catalunya el professorat interí i substitut en actiu ha rebut les notificacions a través de cartes dirigides als afectats a final de curs, entre juny i juliol, en les quals s’informa del requisit per treballar a partir del dia 1 de setembre.

Aquesta notificació formal, que s’ha realitzat fora de termini del període de matriculació de la majoria de centres que ofereixen el màster i la capacitació, afecta exclusivament al professorat en actiu de la borsa i es limita l’oferta a universitats a distància amb preus superiors als 5000 euros.

Es dóna de termini fins el 20 de setembre per presentar una formació que no s’ha pogut cursar en el marge de temps des de la notificació.

d) Comunicar informalment la decisió unilateral
La gent nomenada al juliol que no compleixi els requisits d’accés se li mantindrà el nomenament pel curs 15-16 i els docents sense nomenament se’ls mantindrà en borsa congelats fins a final de curs. Tant nomenats com no nomenats a final de curs se’ls donarà de baixa de la borsa si no compleixen els requisits.

Des de CCOO considerem que un curs és un termini insuficient de congelació , amb les modalitats d’estudis ofertades a Catalunya, per formar-se en l’idioma i finalitzar aquest matricular-se al màster o la capacitació i cursar-lo.

Hem constatat amb les consultes del darrer mes nombrosos casos de docents que han rebut la carta i ja havien estat donats de baixa del cos de professors de secundària i per l’exercici de professorat tècnic no se’ls havia reclamat el requisit. També hi ha molt casos de professorat que ha accedit a la borsa sense el requisit de formació i màster, s’ha aplicat diferent criteri segons el servei territorial.

Què no ha fet el Departament?

  • Comptabilitzar els afectats i obrir una negociació amb els representants legals de les treballadores i treballadors.
  • Informar amb anticipació (com a mínim a finals del curs 13-14) i per tots el mitjans, al professorat en actiu i a la borsa sobre l’aplicació dels requisits i la intenció de no fer cap més moratòria.
  • Amb la resposta a les notificacions fer un recompte més acurat dels afectats. (Astúries ho va fer a l’inici de curs 14-15)
  • Donar oferta suficient i en formats telemàtics, semipresencials i presencials tant del màster per al professorat de secundària, com per a la formació pedagògica i didàctica equivalent tenint en compte la conciliació familiar i laboral.
  • Poder cursar la formació pedagògica mentre simultàniament es cursa el B1 d’anglès i fer- ho en horari intensiu d’estiu (La Rioja i Andalusia han trobat alguna d’aquestes fórmules, i d’altres universitats a distància també)
  • Negociar a nivell estatal els criteris d’experiència docent per a professorat tècnic d’FP ja tinguin titulació universitària o no. Hauria de ser per a tots igual i amb anterioritat a setembre de 2014, i no de forma més restrictiva al setembre de 2009 per als universitaris (Castella –La Manxa ho ha fet a nivell autonòmic i de forma unilateral, Diario Oficial de Castilla- La Mancha, DOCM-Núm111
  • Tenir la informació actualitzada i correcte al seu web de: la normativa, possibles moratòries, col·lectius afectats, oferta formativa, terminis…
  • Transparència i diàleg social amb la representació legal dels treballadors.
  • Complir el dret a la negociació col·lectiva davant la petició de Mesa Extraordinària.