14 de setembre de 2015

Com està regulat el requisit de Formació Pedagògica a l’FP?Consulta els diferents requisits segons titulació del docent. 
·         Professorat amb titulació universitària
Per a impartir especialitats d’FP pertanyents al cos de professorat de secundària: Des de l’1 d’octubre de 2009 cal disposar del títol oficial de Màster (RD 1834/2008 ) o bé complir alguna de les condicions per a estar-ne exempt. (Requisits de la borsa).
En qualsevol cas, simultàniament cal disposar del nivell B1 de llengua estrangera.

·         Professorat d’FP sense titulació universitària
El professorat que té una titulació NO universitària, però reconeguda com a equivalent a efectes de docència (tècnics i tècniques superiors i/o tècnics i tècniques especialistes), ha de complir igualment el requisit de capacitació pedagògica (sigui per opositar o per accedir o romandre a la borsa de treball) però, a causa de la seva titulació, no poden accedir als estudis de Màster regulats amb caràcter general per a la resta de professorat, per la qual cosa:

-        A 1 de setembre de 2015 han de disposar d’una una certificació oficial que acrediti que estan en possessió d’una formació pedagògica i didàctica equivalent al Màster, (però que no és el Màster) o bé complir alguna de les condicions per a estar-ne exempt/a. En aquest cas, l’única condició per estar-ne exempt/a és poder acreditar amb anterioritat a l'1 de setembre de 2014 que s'ha impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o 12 mesos en períodes continus o discontinus, en l’ESO el Batxillerat o la Formació Professional.

-        Quan es va regular aquesta formació equivalent? A l’Ordre EDU/2645/2011. Aquesta ordre ha estat modificada per ampliar, de forma improrrogable, el termini de què es disposava per complir el requisit de tenir la formació equivalent i l’acreditació del nivell B1 de llengua estrangera fins a l’1 de setembre de 2015 (Ordre ECD/1058/2013), però també per ampliar el termini fins al qual es pot acreditar l’experiència docent a l’1 de setembre de 2014.


IMPORTANT! El professorat i els/les mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, a dia d’avui encara no han de complir requisit de màster o capacitació pedagògica atès que està pendent de regulació per part del Ministerio. Possiblement es reguli durant el proper curs i es comenci a exigir a partir del curs 2016-2017.


·         Professorat amb titulació universitària i titulació equivalent
A causa d’aquesta doble regulació (per universitaris i no universitaris), s’ha generat una discriminació manifesta entre el professorat que pot accedir a les especialitats del cos de professorat tècnic. Els qui estan en possessió d’una titulació universitària poden restar accedir a la docència amb experiència docent impartida abans de l’1 de setembre de 2009 (més difícil de complir avui), mentre que els aspirants no universitaris poden accedir amb experiència impartida abans de l’1 de setembre de 2014 (més fàcil de complir). Aquest greuge comparatiu, a dia d’avui, no s’ha estat resolt per cap normativa.

Què passa quan un/a únic/a docent té la doble titulació?
Per defecte, de forma preferent i d’acord amb el que regula expressament la normativa, cal disposar del Màster o d’alguna de les condicions per a restar-ne exempt/a, encara que també es disposi de la titulació equivalent per impartir les especialitats a les quals es vol optar.

En el cas del personal interí i substitut, cal saber que si es té donada d’alta a l’aplicatiu la formació universitària s’obliga a cursar el màster, tot i que s’hagin donat de baixa les especialitats del cos de secundària per la manca del mateix. L’experiència docent per eximir el màster ha de ser prèvia a l’1 de setembre del 2009.


La falta de previsió de la normativa estatal en aplicació d’aquest requisit a determinats docents que presten serveis com a personal interí i/o substitut ha generat greuges que penalitzen el professorat i per als quals es necessita trobar una solució urgent. És el cas del professorat no universitari que ha prestat serveis en especialitats del cos de professorat tècnic i que ha s’ha titulat, posteriorment, a la Universitat. La nova condició d’aspirant amb titulació universitària impedeix, fonamentalment per la diferència en el requisit d’exempció per experiència docent, que pugui accedir a llocs de treball als quals podria haver optat si s’hagués mantingut a la borsa únicament per la seva condició anterior.

El Departament diu que no té competències per modificar els requisits, però, en realitat, hi ha una manca de voluntat per corregir una situació que també és el resultat dels errors de l’administració amb el seu personal. En altres comunitats autònomes, com Castella La Manxa, amb govern del PP, es va publicar al Diari Oficial una resolució que equipara l’experiència docent dels PTFP universitaris i no universitaris a data prèvia a l’1 de setembre de 2014, la qual cosa demostra que altres administracions intenten trobar una via de solució per als seus professionals i també per evitar el que, d’una altra manera, suposaria un conflicte des de l’inici del proper curs. DOCM-Núm111

Les proves de capacitació per a algunes especialitats (substituts i interins)
És un requisit d’accés addicional que consisteix en la superació d'una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar una vacant o una substitució per impartir determinats mòduls formatius.
Les proves es realitzaran en els centres on s'hagi de cobrir la vacant o substitució amb anterioritat a la data d'inici del nomenament.
Si no es supera la prova, el nomenament no tindrà efectes i la persona candidata quedarà exclosa de la borsa de treball per aquesta especialitat.

Quines especialitats exigeixen fer aquesta prova?
a)    Escoles oficials d’idiomes
b)    Professors d'ensenyament secundari
c)    Professors arts plàstiques i disseny (han de fer aquesta prova però encara no han d’acreditar la formació pedagògica) Requisits accés IMPORTANT!
d)    Professors tècnics de formació professional
Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny (han de fer aquesta prova però encara no han d’acreditar la formació pedagògica) Requisits accés IMPORTANT!