6 de febrer de 2015

Per a una FP de Qualitat cal recuperar els drets perduts!

L'Administració es nega a negociar i any rere any perdem drets laborals que fan que la tasca docent esdevingui més complexa, sense rebre la informació, el suport ni la formació necessàries.Volem negociació i un Acord de Formació Professional per a:


La recuperació de les condicions laborals bàsiques com:

 La cobertura de substitucions des del primer dia i amb el 100% de sou.
Restabliment de ràtios (20 alumnes) amb la reposició adequada de docents i convocatòria d'oposicions.
Restabliment i augment dels desdoblaments com a eina d’atenció individualitzada.
 Jornada de 18 hores lectives. Pagues extraordinàries integres. Primer sexenni als sis anys. Descongelació salarial.
 Drets de les classes passives i d'altres (fons de pensions, fons d'acció social...)
 Formació permanent del professorat.
 Dotacions necessàries per a la tasca docent i l’actualització curricular.
Participació del claustre i el consell escolar en les decisions del centre (personal, elecció directors/es, assignació de matèries i horaris, pressupost, PEC, NOFC, ...).
  Que la tasca d’inspecció educativa sigui d'orientació i suport per a als centres i docents.
  Valoració i suport a la gestió directiva potenciant el consens als centres.


Garantir l’èxit dels nous reptes:
Condicions estructurals, organitzatives i professionals idònies per als treballadors i usuaris.
Prou canvis legislatius ideològics i a corre-cuita.
Negociació col·lectiva i de consens per a la fusió en l'FP del sistema educatiu i el laboral.
Creació de centres específics i integrats d'FP amb els recursos adients.
Suport, reconeixement i dotació d'hores lectives per a les tutories d'FCT, l’alternança simple i la Formació Dual. 
Un model de Formació Dual de consens sense màrqueting. 
Servei permanent i únic d’acreditació de competències, d’informació i d'orientació amb els recursos humans i econòmics necessaris i suficients. 
Integració de la FP en una xarxa real d’aprenentatge al llarg de la vida amb les passarel·les necessàries cap a altres etapes educatives que potenciïn la inserció, la transició laboral i els itineraris individualitzats. 
Els estudis a distància no poden ser simplement un sobresou precaritzat per als docents i de menys valor per als alumnes, que els presencials. 
Reconeixement i mitjans per a la tasca tutorial al Grau Mitjà i als PQPI/PFI.
Equiparació econòmica de les tutories de Cicles Formatius amb les d'ESO.
Estabilitat per al professorat especialista que constitueix personal docent encobert.
Suport en la gestió de matrícules parcials (Unitats Formatives aïllades). 
Aplicatius en condicions per a l’avaluació i el seguiment escolar, l’FCT, l’alternança simple i la Dual. 
Recursos reals per al tractament de la diversitat, les NEE i l’abandonament escolar. 
Recursos reals per a la formació prioritària de les persones amb qualificació baixa o nul·la.  Quantificar i reduïr l'abandonament.
Recuperació d'una FOL diferenciada per a Grau Mitjà i Grau Superior.  
Modernització del decret d’especialitats per equiparar i racionalitzar els cossos de l’FP.