7 de febrer de 2015

Formació Professional Dual, un repte que necessita compromís.

La Formació Professional Dual pot generar sinèrgies molt positives si el Departament d'Ensenyament cerca un model català de consens amb transparència i sense marquèting.Els programes d’aprenentatge tenen diverses modalitats, el model Dual es desenvolupa al centre d’Europa i té un reconeixement especial per l’elevada participació d’alumnes, l’alt índex d’inserció laboral i l’acceptació social. La seva principal característica és l’alternança entre el centre educatiu i l'empresa amb reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en l’entorn laboral.
El model Dual alemany té més de 100 anys d'història i es fonamenta en el diàleg social entre l'administració i les organitzacions empresarials i sindicals (tripartit). Participa prop del 50% de l'alumnat de secundaria i el seu fonament d'èxit resideix en la creença que la inversió en formació té retorn econòmic i social.
El model Dual suís s’aplica majoritàriament a petites i mitjanes empreses i la inversió majoritària la realitzen aquestes que calculen acuradament el treball efectiu dels seus aprenents, amb el que recuperen quasi la totalitat de la seva inversió i la resta es retorna amb la incorporació dels aprenents/treballadors a l'empresa.
Al centre d'Europa no s'entén la Dual si no és amb contracte laboral i amb una excel·lent coordinació entre els centres formatius i les empreses, i una xarxa fonamentada en el diàleg tripartit. En aquesta es defineixen les titulacions (oficis), els currículums i la seva avaluació rigorosa tant al centre formatiu com a l'empresa. La figura del tutor d’empresa esdevé clau i per això la seva capacitació pedagògica també ho és. Hem de tenir en compte que cada model esta subjecte a característiques culturals i per això la transferència directa no és possible.

Quina Formació Dual tenim a Catalunya?
La regulació estatal és tant àmplia que si a Catalunya no s’acota i es consensua s’arribarà a una via morta per manca d’uns fonaments ben establerts. La “marca” Dual es “cremarà”.
No existeixen perfils definits per als tutors d’empresa.
No hi ha consens entre administració, patronals i sindicats.
No hi ha consens ni tant sols entre administració educativa i laboral.
La promoció es vol fer en base a treballadors de baix cost i bonificacions a les empreses.
Els tutors dels centres educatius no tenen suport i han de fer de venedors per a cercar empreses.
No s’aposta pel compromís empresarial i el canvi de mentalitat del que representa la inversió en formació, ja que es pot fer mitjançant beques que creen treballadors de dos nivells.
Si a l’FP Bàsica es pot fer Dual i a Grau Mitjà i Grau Superior també, com s'articularan els diferents models necessaris per a diferents nivells de qualificació?
S’articula mitjançant documents d’organització i gestió dels centres, als quals no s’especifica cap aspecte de reducció horària per als tutors ni gestió horària per als professors que perdin hores lectives. En un moment de pèrdua de drets això genera desconfiança.
●  En aquests documents es considera anòmal que tot un grup no faci Dual quan l'excepció ha de ser tot el contrari.Què proposa CCOO?
L'aprenentatge Dual és clau però ho serà a mig o llarg termini, no cal fer propaganda, cal diàleg i consens per a desenvolupar un model propi on totes les parts es corresponsabilitzin.
Cal una regulació clara i concisa que defineixi els aspectes clau.
La implantació de la Dual en un centre ha d'anar acompanyada d'un anàlisi previ de les possibilitats d'èxit i dels mitjans humans i materials dels que disposa. Mai s'ha de fer per imposició.
S'ha de donar suport i reconeixement als tutors i als centres, així com definir una capacitació pedagògica per als tutors d'empresa.
Cal fer-la sempre amb contracte laboral i amb una avaluació exhaustiva dels aprenentatges adquirits a l'empresa que faci que les titulacions d'FP no perdin qualitat.
S'ha de facilitar la negociació col·lectiva i la representació legal dels treballadors amb informació i transparència.


+INFORMACIÓ: El model d'FP Dual en dubte per manca de transparència i consens.