8 de gener de 2015

Estructura del currículum de l'FP Bàsica a Catalunya.

Des del passat mes de novembre, just quan el Consell de Ministres va aprovar les partides per al desenvolupament de l'FP Bàsica a Catalunya, aquesta ja es cursa experimentalment a 4 centres, un per província. Amb l'habitual precipitació i manca de transparència un dels pocs documents que s'han lliurat als equips docents és l'estructura d'aquests estudis.
Codi (1)

Hores
Unitats Formatives
Hores


Mòduls professionals associats als blocs comuns per a l’adquisició de les competències de l’aprenentatge permanent
3009
Ciències aplicades I
165
UF1 Matemàtiques aplicades
99
UF2 Ciències aplicades
66
3010, 3019, 3042, 3059
Ciències aplicades II
165
UF1 Matemàtiques aplicades
99
UF2 Ciències aplicades
66
3011
Comunicació i societat I
132
UF1 Comunicació i societat aplicades a la professió
132
3012
Comunicació i societat II
165
UF1 Comunicació en català i castellà, i societat
99
UF2 Anglès aplicat a la professió
66
-
Entorn laboral
99
UF1 Incorporació al treball I
33
UF1 Incorporació al treball II
33
UF3 Prevenció de riscos
33
-
Tutoria
100
UF1 Tutoria I
67
UF2 Tutoria II
33
Subtotal
826
Mòduls professionals associats a unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals
Els corresponents a cada cicle
858
Mòdul de Síntesi
-
Mòdul de síntesi
66
FCT
3018
Formació en centres de treball
250
Total hores del títol
2.000
(1) Nomenclatura del RD de Formació Professional Bàsica de la LOMCE

+INFORMACIÓ: