6 de juny de 2014

La Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Vic Oferiran el curs 2014-2015 Cicles Formatius de Grau Superior.

CCOO denúncia que l’autorització a les Fundacions Universitàries a impartir Cicles Formatius de Grau Superior, per part del Departament d’Ensenyament, constitueix una oferta deslleial i pot posar en perill l’actual estructura de la Formació Professional del Sistema Educatiu, l’oferta i equilibri actual, i el futur de molts professionals.


Amb l’entrada en vigor de la Llei orgànica 4/2011, d’11 de març, complementària de la Llei d’economia sostenible, per la qual es modifiquen les lleis orgàniques 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional; 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. I concretament arran del que defineix la Disposició addicional primera: ‘Col·laboració entre la formació professional superior i l’ensenyament universitari’. Aquest any s’ha obert la porta a la implantació de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) a les universitats tant privades com públiques.

Concretament la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Vic (UVic) oferiran el curs 2014-2015 tres CFGS cadascuna a través de les seves respectives fundacions. En aquest el departament d’Ensenyament, que és qui ha autoritzat els cicles com a responsable d’aquest tipus de formació, aclareix que les universitats com a tals no poden impartir FP, ja que no són titulacions universitàries. Sí que poden fer-ho, però, les fundacions (la UVic n’ha creat dues específicament amb aquest objectiu), com qualsevol altra entitat privada, sempre que compleixin els requisits per rebre l’autorització oficial, presentada als serveis territorials del Departament d’Ensenyament corresponents.

La disposició addicional primera de la citada llei orgànica diu textualment en els seus dos primers apartats:
1. El Govern, en l’àmbit de les seves competències, ha de promoure la col·laboració entre l’ensenyament de formació professional superior i l’ensenyament universitari, aprofitant els recursos d’infraestructures i equipaments compartits, per crear entorns de formació superior, vinculats a les necessitats de l’economia local, i ubicats en els campus universitaris. Les ofertes de cada tipus d’ensenyament, integrades en aquests entorns, tenen la dependència orgànica i funcional establerta actualment a la normativa corresponent.
2. Les universitats i les administracions educatives, en l’àmbit de les seves competències, han de promoure la generació d’entorns integrats d’educació superior, on es desenvolupin nous models de relacions entre el teixit productiu, la universitat, la formació professional i els organismes agregats, amb la finalitat de crear innovació científica i empresarial.

Es evident que tenint en compte el punt 2 d’aquesta disposició, la intenció és crear un diàleg entre teixit productiu, universitat i FP, que no ha existit. Ja que la Formació Professional esta constituïda històricament pels centres de secundària, en els quals s’ha desenvolupat una formació i un coneixement molt proper al mercat laboral dels tècnics qualificats, inexistent fins ara a les facultats.

La manca de diàleg es pot constatar, amb la publicació el passat 31 de Juliol de 2013 al DOGC d’una resolució (ENS/1838/2013, de 31 de Juliol) que autoritza l’obertura del centre pertanyent a la Fundació UAB per a impartir 3 CFGS amb dues unitats d’escolarització cadascuna. Sobre l’elaboració i publicació d’aquesta, no es van informar als representants dels treballadors que depenen del Departament d’Ensenyament que poden estar directament afectats per aquesta mesura.

Des de la Federació d’Educació de CCOO veiem amb forta preocupació aquesta porta de competència deslleial que s’ha obert, ja que fins ara el Departament d’Ensenyament havia mostrat el seu rebuig a realitzar mesures similars. Per què tot i que a hores d’ara la diferència de preus és molt important (360 euros per curs als centres públics i al voltant de 4.000 als centres universitaris actuals) estableix un precedent que perverteix el sistema i que pot posar en perill l’actual estructura de la Formació Professional del Sistema Educatiu, l’oferta i equilibri actual, i el futur de molts professionals.

Per aquestes raons el passat 18 de març des de la Federació d’Educació de CCOO es va remetre un escrit al Sr. Melcior Arcarons, Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial al qual s’exposaven els motius descrits.
                                  
Si vols saber-ne més:
Carta de laFederació d’Educació al Sr. Melcior Arcarons.