6 de juny de 2014

Controvèrsia i embolic majúscul en l’accés des d’FP a la Universitat.

Mentre que amb data 16 de maig el Tribunal Suprem (TS) va anul·lar la norma que obligava a l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) a examinar-se a la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) de les matèries de Batxillerat, el Ministeri d’Educació Cultura i Esport (MECD) avisa que amb l’entrada en vigor de la LOMCE el passat mes de desembre el procediment de les PAU ja esta regulat per aquesta llei orgànica i que per tant ja coneixen les matèries de les quals s’han d’examinar.


Com a conseqüència de l’eliminació dels topalls d’accés màxims d’alumnes provinents de CFGS, en el curs 2010-2011 centenars d’alumnes de Batxillerat, de l’estat espanyol, es van quedar sense plaça a la Universitat. Per a resoldre aquesta situació i per a produir-ne una de més equitativa entre l’accés des de CFGS i Batxillerat, l’Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre va resoldre que els alumnes d’FP no només accedirien als estudis universitaris amb major demanda mitjançant la nota mitjana del CFGS, més una ponderació de les dues optatives dels seu cicle formatiu amb millor qualificació, sinó que tindran que realitzar la ‘fase específica’ de les PAU, com ho fan els de Batxillerat. Amb la publicació d’aquesta ordre es van modificar diversos aspectes del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre.

Aquesta controvèrsia es va reobrir quan el dilluns 17 de març s’havia de discutir l’esborrany de Reial Decret sobre requisits d’accés i procediments d’admissió als ensenyaments universitaris de grau, a la Conferència General de Política Universitària. En aquest projecte de Reial Decret es preveia que si be la llibertat de prova d’accés per a les universitats s’aplicarà de forma general per al curs 2017-2018, no serà així per als alumnes de FP (12% del total) i per als que provenen de sistemes estrangers (1% del total). Amb la LOMCE i a partir d’aquest mateix curs 2013-2014 es preveu que a part de la nota mitjana del CFGS es puguin valorar aspectes com: d’altres estudis de FP o estudis superiors i sotmetre’ls a avaluacions específiques de coneixements i competències. La majoria de campus estan en contra d’aquest sistema desregulat que pot originar un sistema injust i perjudicial per als que tinguin menys recursos per assumir una peregrinació per les facultats presentant-se als diferents exàmens. A més de la inviabilitat de dur-la a terme aquest mateix any. La majoria de les universitats utilitzaran al màxim la llibertat d’aplicació de la llei Wert, per a no aplicar-la i assumeixen un acord de que l’alumnat de FP segueixi presentant-se a la ‘fase específica’ fins que el model canvií per a tots.

El passat 16 de maig es va incrementar la polèmica d’aquest accés, quan la Sala Tercera del TS va donar la raó a la Federació Espanyola de Religiosos d’Ensenyament Titulars de Centres Catòlics (FERE-CECA) i va desestimar un recurs del MECD. Considerant que els alumnes de CFGS han d’examinar-se del seu propi temari a les PAU. El TS va fonamentar la seva decisió per que l’Ordre EDU/3242/2010 vulnera el principi de jerarquia normativa, doncs un RD és de rang superior, i per que la regulació perjudicava a l’alumnat d’FP. Com a conseqüència d’aquesta decisió i just a la setmana que comencen les PAU, queda en suspens de quines matèries s’hauran d’examinar els alumnes d’FP ocasionant una situació molt perjudicial per aquests.

Com a aclariment a aquesta greu situació el dia 5 de juny, el MECD, va dir que l’alumnat de CFGS que aquest curs 2013-2014 es presenti a les PAU ja es regeix per la LOMCE, que va entrar en vigor el passat més de desembre i que per tant ja coneixen les matèries de les que s’han d’examinar. Concretament, amb la vigència d’aquesta llei s’elimina la PAU per als alumnes de FP de Grau Superior i es deixa a criteri de cada universitat que aquests s’hagin de sotmetre a aquesta prova per accedir-hi. Per aquest motiu, el MECD considera que els joves de CFGS s’hauran d’examinar de la PAU, i per tant de les matèries de Batxillerat, només en els casos que la institució a la que s’adrecin així ho exigeixi.

El resultat de tot aquest enrenou i embolic, es que les universitats, utilitzant la seva llibertat de decisió deixaran les PAU com estaven fins que un possible canvi afecti a totes les vies d’accés.

Per a saber-ne més: