10 d’abril de 2014

Resum del Reial Decret de la FP Bàsica


Consulta el resum de l'articulat del Reial Decret 127/2014, de 28 de Febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica i es defineixen 14 perfil professionals.
El Reial Decret 127/2014, de 28 de Febrer, defineix aspectes de:

  • Marc Legal i objectius.
  • Titulacions.
  • Estructura de les Titulacions.
  • Tipus de mòduls professionals.
  • Competències i continguts transversals.
  • Organització, metodologia i atenció a la diversitat.
  • Avaluació.
  • Accés, admissió i efectes dels títols.
  • Oferta, convalidacions, implantació i espais.
  • Atribucions docents.