17 de desembre de 2013

MECD: aprovació de 14 títols professionals de la FP Bàsica de la LOMCE

S'aproven 14 titulacions professionals bàsiques i és fixen els seus continguts curriculars.


S'estableixen 14 títols de Formació Professional Bàsica:
La superació d'aquests cicles donarà lloc a l'obtenció del títol de Tècnic Professional Bàsic de la família corresponent, així com una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.
El títol de Tècnic Professional Bàsic permetrà l'accés als Cicles de Grau Mig, així com la possibilitat d'obtenir el títol de Graduat en ESO si és supera l'avaluació final de l'ESO (revàlida).