17 de desembre de 2013

MECD: aprovació de 14 títols professionals de la FP Bàsica de la LOMCE

S'aproven 14 titulacions professionals bàsiques i és fixen els seus continguts curriculars.


S'estableixen 14 títols de Formació Professional Bàsica:
La superació d'aquests cicles donarà lloc a l'obtenció del títol de Tècnic Professional Bàsic de la família corresponent, així com una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.
El títol de Tècnic Professional Bàsic permetrà l'accés als Cicles de Grau Mig, així com la possibilitat d'obtenir el títol de Graduat en ESO si és supera l'avaluació final de l'ESO (revàlida).

MECD: Projecte de Reial Decret de Currículum de la FP Bàsica

Projecte de Reial Decret pel qual és regulen aspectes específics de la FP Bàsica.

Informació Pública:
 • Text del Projecte (Clica aquí).
 • Període de informació pública: del 12 de desembre de 2013 al 3 de gener de 2014, ambdós inclossos.
 •  Correu electrònic per a enviar les propostes: calidadeducacion@mecd.es

Resum del Projecte de Reial Decret:
La "Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa" crea els Cicles de Formació Professional Bàsica dins de la Formació Professional del Sistema Educatiu, com a mesura per a la lluita contra l'abandonament educatiu primerenc.
Aquests Cicles inclouen, a més del que s'ha desenvolupat amb caràcter general per a la Formació Professional, mòduls relacionats amb les ciències aplicades i socials, que permetran a l'alumnat assolir i desenvolupar les competències de l'aprenentatge permanent i continuar estudis d'ensenyament post-obligatori.
Els nous cicles seran d'oferta obligatòria i caràcter gratuït, i tindran una durada de 2 cursos acadèmics. Van dirigits als alumnes de entre 15 i 17 anys, que hagin cursat tercer d'ESO o excepcionalment segon de ESO, prèvia recomanació de l'equip docent d'Educació Secundària Obligatòria , i amb el consentiment dels tutors legals o del propi alumne si esta emancipat.
Els criteris pedagògics s'adaptaran a les característiques específiques de l'alumnat i fomentaran el treball en equip. La tutoria i l'orientació educativa i professional seran objecte d'especial consideració.

Interrogants:
S'haurà de veure com es desplega aquesta proposta, exempta de consens, en l'actual context de crisi. I com es resolen alguns dels següents aspectes:
 • Com es realitzarà la segregació de l'alumnat?
 • L'alumnat que finalitzi aquests cicles tindrà plenes opcions de continuar en el sistema educatiu?
 • On s'impartirà la FPB (Formació Professional Bàsica)?
 • Que passarà amb el professorat actual dels PQPI?
 • Quin professorat impartirà la FPB?
 • Quin percentatge d'alumnes es derivaran a aquests Cicles?
 • De quins recursos es disposarà, si actualment hi ha dèficit de places en els CFGM?
 • Aquesta fórmula contribuïra a millorar el concepte de Formació Professional?
 • ... ...