15 d’octubre de 2012

#FP DECRET 114/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'audiologia protètica.L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, a l’article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria d’ensenyament no universitari, la competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi i hi inclou l’ordenació curricular.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa, a l’article 62.8, que correspon al Govern establir el currículum corresponent a les diferents titulacions que integren l’oferta de formació professional.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 6 que les administracions educatives han d’establir el currículum dels diversos ensenyaments, del qual han de formar part els aspectes bàsics.
El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, i pel Decret 284/2011, d’1 de març, s’ha establert l’ordenació general de la formació professional inicial.
Pel Reial decret 1685/2007, de 14 de desembre, s’ha establert el títol de tècnic o tècnica superior en audiologia protètica i se n’han fixat els ensenyaments mínims.
Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s’han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.
El currículum dels cicles formatius s’estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional i la seva possibilitat d’adequació a les necessitats específiques de l’àmbit socioeconòmic dels centres.
L’objecte d’aquest Decret és establir el currículum del cicle formatiu de grau superior d’audiologia protètica, que condueix a l’obtenció del títol corresponent de tècnic o tècnica superior.
L’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l’equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l’adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d’altra banda, la necessitat d’integració dels continguts del cicle formatiu.
Aquest Decret s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.
En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,
Decreto:
Article 1
Objecte
Aquest Decret estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’audiologia protètica que permet obtenir el títol de tècnic o tècnica superior regulat pel Reial decret 1685/2007, de 14 de desembre.