5 d’octubre de 2012

#FP DECRET 109/2012, de 2 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de planta química.

L’article 131.3.c) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que correspon a la Generalitat, en matèria d’ensenyament no universitari, la competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi, incloent-hi l’ordenació curricular.

L’article 62.8 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa que correspon al Govern establir el currículum corresponent a les diferents titulacions que integren l’oferta de formació professional.

L’article 6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, fixa que les administracions educatives han d’establir el currículum dels diversos ensenyaments, del qual han de formar part els aspectes bàsics.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu; i el Decret 284/2011, d’1 de març, ha establert l’ordenació general de la formació professional inicial.

El Reial decret 178/2008, de 8 de febrer, ha establert el títol de tècnic o tècnica en planta química i ha fixat els ensenyaments mínims.

El Decret 28/2010, de 2 de març, ha regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s’estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional i la seva possibilitat d’adequació a les necessitats específiques de l’àmbit socioeconòmic dels centres.

L’objecte d’aquest Decret és establir el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de planta química, que condueix a l’obtenció del títol corresponent de tècnic o tècnica.

L’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquest Decret ha de ser desenvolupat en les programacions elaborades per l’equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l’adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d’altra banda, la necessitat d’integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquest Decret s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.
En virtut d’això exposat, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1
Objecte
Aquest Decret estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de planta química que permet obtenir el títol de tècnic o tècnica regulat pel Reial decret 178/2008, de 8 de febrer.