27 de setembre de 2012

#FP Publicat el primer títol propi en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya

DECRET 102/2012, de 25 de setembre, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en prevenció, extinció d'incendis i salvaments, i se n'estableix el currículum.


L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, a l’article 131.1, que correspon a la Generalitat de Catalunya, en matèria d’ensenyament no universitari, la competència exclusiva sobre ensenyaments postobligatoris que no condueixin a l’obtenció d’un títol o d’una certificació acadèmica amb validesa a tot l’Estat i sobre els centres docents en què s’imparteixin aquests ensenyaments.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació preveu, a l’article 53.4, que correspon al Govern determinar els currículums dels ensenyaments postobligatoris que condueixin a l’obtenció de titulacions pròpies de la Generalitat de Catalunya.
Mitjançant el Decret 284/2011, d’1 de març, s’ha establert l’ordenació general de la formació professional inicial; l’article 9 desplega els títols propis i l’article 10 preveu l’establiment del currículum.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s’ha regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.
La Llei 10/2007, del 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya estableix, a l’article 3.3, que el seu àmbit d’actuació comprèn els membres dels cossos, les escales, les classes i les categories que integren el personal de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, i, a l’article 5.3.b, preveu que l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha de promoure, amb caràcter preferent, davant les autoritats educatives i universitàries, el reconeixement i la convalidació acadèmica de la formació impartida als cossos de policia i de bombers de les institucions públiques de Catalunya, a l’efecte d’impulsar-ne la carrera professional.

La creació d’aquest títol propi i la definició del seu currículum és fruit de la col·laboració entre l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el Departament d’Ensenyament.
La viabilitat de la creació d’aquest títol propi deriva de la inexistència d’un títol establert pel Govern de l’Estat que respongui a aquesta necessitat de qualificació.
Aquest títol s’ha elaborat tenint present les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional, i la seva possibilitat d’adequació a les necessitats específiques de l’àmbit socioeconòmic dels centres.

El títol creat per aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l’equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau de l’alumnat i l’adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d’altra banda, la necessitat d’integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquest Decret s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment i de les administracions públiques de Catalunya, i d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.