27 de setembre de 2012

#FP Es regula el servei d'assessorament a l'FP del sistema educatiu i es fixa el seu preu públic


RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.
El Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, ha incorporat diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional inicial.
Algunes d’aquestes mesures ja s’havien previst al Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional específica.
Amb el Decret 284/2011 les mesures flexibilitzadores s’incorporen a la nova ordenació de la formació professional inicial i recullen l’experiència obtinguda mitjançant diverses actuacions dutes a terme pel Departament d’Ensenyament amb la finalitat de millorar la formació al llarg de la vida, possibilitar l’adaptació a les situacions personals i professionals de l’alumnat i millorar l’oferta i la qualitat de l’educació.
Així mateix, en el moment actual s’ha incrementat l’accés a la formació professional de persones de més de 25 anys, que representen més del 25% de l’alumnat, les quals solen disposar d’experiència laboral o en altres activitats; aquest fet suscita, singularment, la conveniència d’impulsar les tasques d’informació, d’orientació i especialment d’assessorament, per tal de facilitar la consecució d’itineraris de qualificació de forma personalitzada i individualitzada alhora que cal establir el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits.
D’acord amb el que s’ha esmentat, s’organitzen diverses mesures i actuacions en la formació professional inicial, les quals es configuren de forma que els centres disposin d’un marge d’autonomia d’acció prou ampli per dur-les a terme, afavorint així la seva eficàcia i extensió a tot el territori,
Per tant,
Resolc:
—1 Organitzar les mesures flexibilitzadores i actuacions de la formació professional inicial següents:
El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu d’acord amb el que preveu l’annex 1.
La matrícula semipresencial d’acord amb el que preveu l’annex 2.
La formació professional en zones de baixa densitat de població d’acord amb el que preveu l’annex 3.
Les ofertes a col·lectius singulars d’acord amb el que preveu l’annex 4.
El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials d’acord amb el que preveu l’annex 5.
El reconeixement acadèmic de la formació impartida en les empreses o entitats d’acord amb el que preveu l’annex 6.

ORDRE ENS/270/2012, de 31 d'agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.
L’article 8.2 del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, preveu, entre d’altres continguts, els serveis d’assessorament que permeten identificar i seguir l’itinerari formatiu adient a cada persona.
D’altra banda, l’article 36 de la mateixa norma, preveu el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits per les persones adultes en activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els cicles formatius de grau mitjà o superior, i els seus efectes.
Per últim, el Reglament (CE) núm. 2042/2003 de la Comissió, Part 66, de 20 de novembre, sobre el manteniment de l’aeronavegabilitat de las aeronaus i productes aeronàutics, components i equipaments i sobre l’aprovació de les organitzacions i personal que participa en les esmentades tasques, exigeix per a l’exercici professional del manteniment d’avions de turbina, l’obtenció prèvia de la llicència de manteniment d’aeronaus, mitjançant la realització de les proves corresponents en els centres de formació reconeguts.
Analitzats els costos d’aquests serveis per a l’Administració, es considera convenient establir una aportació econòmica a càrrec de les persones que els utilitzen.
Per això, d’acord amb el que estableix el capítol III del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny; a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, i d’acord amb els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Coneixement,
Ordeno:
Article 1
Creació
1.1 Es crea el preu públic pel servei d’assessorament en la formació professional inicial, dut a terme en els centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.
1.2 Es crea el preu públic per la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els cicles formatius de grau mitjà o superior, impartits en els centres dependents del Departament d’Ensenyament, derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), o bé de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).
1.3 Es crea el preu públic per la inscripció a les proves teòriques d’exàmens bàsics per a la llicència de manteniment d’aeronaus segons el Reglament (CE) núm. 2042/2003, Part 66.
1.4 Es crea el preu públic per l’expedició del certificat de reconeixement dels mòduls aprovats a les proves teòriques d’exàmens bàsics per a la llicència de manteniment d’aeronaus segons el Reglament (CE) núm. 2042/2003, Part 66.