30 de setembre de 2012

#FP CURS PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL


Des de la Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya hem programat el següent Pla de formació a l’empara del IV Acord de Formació Contínua en les Administracions Públiques (AFEDAP).

Característiques del pla de formació:
• Cursos adreçats als treballadors i treballadores, en actiu, de l’àmbit educatiu públic: professorat del sector públic, personal laboral del Departament d’Educació i personal de les universitats.
 

• Els cursos estan subvencionats i tenen el reconeixement del Departament d’Educació, per tant comptabilitzen a tots els efectes de baremació, sexennis… El nombre de places per curs es de 20 persones.
 

• Les inscripcions es realitzaran mitjançant la pàgina web de la Federació d’Ensenyament: www.ccoo.cat/ensenyament. No s’admeten inscripcions per telèfon. És imprescindible adjuntar fotocopia de la capçalera de la nòmina i del DNI un cop se us hagi confirmat l’assistència.

Per a més informació: crevelles@ccoo.cat

BARCELONÈS: Federació d’Ensenyament de CCOO
Via Laietana, 16, 4t – 08003 BARCELONA - Tel.: 93 481 28 42 - Fax: 93 268 42 72 – A/e: enseformacio@ccoo.cat


PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA LOE A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (adreçat a professorat de Formació Professional Inicial)

Ponent: Pilar Nus

Durada: 30 hores
Dilluns


Lloc: CCOO
Via Laietana, 16
Barcelona
Dates: 15,22,29,d’octubre i 5,12,19,26 de novembre i 3 de desembre Horari: de 16h a 20,15 h
Objectius:
- Reflexionar sobre les implicacions didàctiques del model curricular de la Formació Professional Inicial.
- Aproximar-se a la programació didàctica per competències professionals.
- Determinar els elements constitutius de la programació d’una unitat formativa.Continguts:
- Model curricular de la Formació Professional Inicial.
- Planificació dels cicles formatius.
- Procés programador.
- Programació dels mòduls professionals.
- Programació de les unitats formatives.
27 de setembre de 2012

#FP Es regula el servei d'assessorament a l'FP del sistema educatiu i es fixa el seu preu públic


RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.
El Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, ha incorporat diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional inicial.
Algunes d’aquestes mesures ja s’havien previst al Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional específica.
Amb el Decret 284/2011 les mesures flexibilitzadores s’incorporen a la nova ordenació de la formació professional inicial i recullen l’experiència obtinguda mitjançant diverses actuacions dutes a terme pel Departament d’Ensenyament amb la finalitat de millorar la formació al llarg de la vida, possibilitar l’adaptació a les situacions personals i professionals de l’alumnat i millorar l’oferta i la qualitat de l’educació.
Així mateix, en el moment actual s’ha incrementat l’accés a la formació professional de persones de més de 25 anys, que representen més del 25% de l’alumnat, les quals solen disposar d’experiència laboral o en altres activitats; aquest fet suscita, singularment, la conveniència d’impulsar les tasques d’informació, d’orientació i especialment d’assessorament, per tal de facilitar la consecució d’itineraris de qualificació de forma personalitzada i individualitzada alhora que cal establir el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits.
D’acord amb el que s’ha esmentat, s’organitzen diverses mesures i actuacions en la formació professional inicial, les quals es configuren de forma que els centres disposin d’un marge d’autonomia d’acció prou ampli per dur-les a terme, afavorint així la seva eficàcia i extensió a tot el territori,
Per tant,
Resolc:
—1 Organitzar les mesures flexibilitzadores i actuacions de la formació professional inicial següents:
El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu d’acord amb el que preveu l’annex 1.
La matrícula semipresencial d’acord amb el que preveu l’annex 2.
La formació professional en zones de baixa densitat de població d’acord amb el que preveu l’annex 3.
Les ofertes a col·lectius singulars d’acord amb el que preveu l’annex 4.
El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials d’acord amb el que preveu l’annex 5.
El reconeixement acadèmic de la formació impartida en les empreses o entitats d’acord amb el que preveu l’annex 6.

ORDRE ENS/270/2012, de 31 d'agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.
L’article 8.2 del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, preveu, entre d’altres continguts, els serveis d’assessorament que permeten identificar i seguir l’itinerari formatiu adient a cada persona.
D’altra banda, l’article 36 de la mateixa norma, preveu el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits per les persones adultes en activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els cicles formatius de grau mitjà o superior, i els seus efectes.
Per últim, el Reglament (CE) núm. 2042/2003 de la Comissió, Part 66, de 20 de novembre, sobre el manteniment de l’aeronavegabilitat de las aeronaus i productes aeronàutics, components i equipaments i sobre l’aprovació de les organitzacions i personal que participa en les esmentades tasques, exigeix per a l’exercici professional del manteniment d’avions de turbina, l’obtenció prèvia de la llicència de manteniment d’aeronaus, mitjançant la realització de les proves corresponents en els centres de formació reconeguts.
Analitzats els costos d’aquests serveis per a l’Administració, es considera convenient establir una aportació econòmica a càrrec de les persones que els utilitzen.
Per això, d’acord amb el que estableix el capítol III del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny; a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, i d’acord amb els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Coneixement,
Ordeno:
Article 1
Creació
1.1 Es crea el preu públic pel servei d’assessorament en la formació professional inicial, dut a terme en els centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.
1.2 Es crea el preu públic per la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els cicles formatius de grau mitjà o superior, impartits en els centres dependents del Departament d’Ensenyament, derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), o bé de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).
1.3 Es crea el preu públic per la inscripció a les proves teòriques d’exàmens bàsics per a la llicència de manteniment d’aeronaus segons el Reglament (CE) núm. 2042/2003, Part 66.
1.4 Es crea el preu públic per l’expedició del certificat de reconeixement dels mòduls aprovats a les proves teòriques d’exàmens bàsics per a la llicència de manteniment d’aeronaus segons el Reglament (CE) núm. 2042/2003, Part 66.

#FP Publicat el primer títol propi en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya

DECRET 102/2012, de 25 de setembre, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en prevenció, extinció d'incendis i salvaments, i se n'estableix el currículum.


L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, a l’article 131.1, que correspon a la Generalitat de Catalunya, en matèria d’ensenyament no universitari, la competència exclusiva sobre ensenyaments postobligatoris que no condueixin a l’obtenció d’un títol o d’una certificació acadèmica amb validesa a tot l’Estat i sobre els centres docents en què s’imparteixin aquests ensenyaments.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació preveu, a l’article 53.4, que correspon al Govern determinar els currículums dels ensenyaments postobligatoris que condueixin a l’obtenció de titulacions pròpies de la Generalitat de Catalunya.
Mitjançant el Decret 284/2011, d’1 de març, s’ha establert l’ordenació general de la formació professional inicial; l’article 9 desplega els títols propis i l’article 10 preveu l’establiment del currículum.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s’ha regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.
La Llei 10/2007, del 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya estableix, a l’article 3.3, que el seu àmbit d’actuació comprèn els membres dels cossos, les escales, les classes i les categories que integren el personal de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, i, a l’article 5.3.b, preveu que l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha de promoure, amb caràcter preferent, davant les autoritats educatives i universitàries, el reconeixement i la convalidació acadèmica de la formació impartida als cossos de policia i de bombers de les institucions públiques de Catalunya, a l’efecte d’impulsar-ne la carrera professional.

La creació d’aquest títol propi i la definició del seu currículum és fruit de la col·laboració entre l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el Departament d’Ensenyament.
La viabilitat de la creació d’aquest títol propi deriva de la inexistència d’un títol establert pel Govern de l’Estat que respongui a aquesta necessitat de qualificació.
Aquest títol s’ha elaborat tenint present les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional, i la seva possibilitat d’adequació a les necessitats específiques de l’àmbit socioeconòmic dels centres.

El títol creat per aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l’equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau de l’alumnat i l’adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d’altra banda, la necessitat d’integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquest Decret s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment i de les administracions públiques de Catalunya, i d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.