19 de maig de 2012

A L’FP PAGAREM MATRÍCULA!


En roda de premsa, la consellera d'Ensenyament de la Generalitat, Irene Rigau, ha anunciat que es cobraran 360 euros anuals als estudiantsde primer curs del CFGS i, de manera excepcional, per compensar elsalumnes que ja han iniciat els seus estudis, 180 euros als de segon (augmentarà a 360 euros a partir del curs 2013-2014).  És oportú recordar -perquè la pregunta de seguida ens ve al cap- que la formació professional de grau mitjà és gratuïta i universal d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, la qual cosa deu evitar, de moment, que quedi afectada per aquesta perversa decisió (malauradament, no té la mateixa sort amb moltes altres).
És una gravíssima irresponsabilitat encarir els preus de la formació professional en un context d’atur juvenil de més del 47% a Catalunya. L’FP ha sigut, i encara ho és, una de les principals vies d’accés al mercat de treball dels titulats. Inclús en les pitjors èpoques de l’acarnissada crisi que vivim, amb una destrucció d’ocupació sense precedents, els titulats d’FP han “aguantat el cop” molt millor que altres qualificacions al mercat de treball. I aquest Govern, en comptes de potenciar-la i fer-la el més accessible possible a la majoria de col·lectius, en limita l’accés posant una barrera econòmica infranquejable per a moltes famílies i estudiants, precisament ara, que necessiten més que mai formació especialitzada i de qualitat per fer front al duríssim drama de l’atur (també dels que no són tant joves!).
La imposició d’aquest “re-pagament” en l’educació és encara més insolidari i incomprensible perquè no va aparellat de cap paquet de mesures que reverteixi en el sistema. El Govern no ens demana diners per garantir les places que es necessiten de les especialitats que es necessiten, ni per innovar i millorar el sistema, ni per dotar els centres i el professorat dels recursos que calen per modernitzar-lo i adaptar-lo al mercat de treball. No. El que fa és cobrar-nos per un servei que abans era públic, gratuït i de qualitat. I punt. Els diners “recaptats”, no sabem a on aniran a parar...O sí?
S’ha de dir que l’FP no és totalment gratuïta pels alumnes. Els centres no tenen prou assignació pressupostària per fer-se càrrec dels materials (...si no tenen per tot el demés!: llegiu la carta de la Junta de directors de secundària!) i ho han de repercutir en els alumnes, que fan una despesa considerable. Així, per posar un exemple estàndard, un/a alumne/a de TS en Educació infantil o de l’especialitat d’Higienista pot abonar a Catalunya, en matricular-se, al voltant de 200 euros de mitja en concepte de material. N’hi ha especialitats de menys cost, però també de més. Ara li hauran de sumar la matrícula...
“Els cost és semblant al d’una tarifa plana de telefonia mòbil...”, deia la Consellera. Resulta especialment indignant sentir això. A Catalunya no para de créixer la pobresa, aquella que es preocupa per cobrir les necessitats bàsiques diàries i a la qual no preocupa gens el que val una línia, perquè amb això no es menja. Diu que “estudiaran” exempcions i beques...I alhora preparen un espectacular i mediàtic “marató per la pobresa”... Més Estat i menys beneficència, si us plau.
L’anunci, s’acompanyava d’un “augment” de places a l’FP. I d’on surten totes aquestes places? Doncs de l’augment de la càrrega lectiva que s’imposa al professorat. Ni menys, ni més. Gràcies a això i a l’augment de les ràtios,  al sistema educatiu no només no es contractarà el curs vinent ni un/a professor/a,  al contrari, es perdran milers de llocs de treball. Per primer cop les plantilles d’enguany seran superiors a la dels curs vinent. Però es veu que no en tenen prou. I és que els comptes surten rodons: no inverteixen ni un euro en formació professional, espremen al màxim els recursos disponibles i a sobre cobren pel servei. Ben propi del “govern dels millors”, oi?

12 de maig de 2012

“Una nova Formació Professional per reactivar l’economia”


Aquesta és la presentació que ha fet servir el Departament d’Ensenyament per presentar els tres eixos d’aquesta nova formació professional: adaptacions curriculars, titulacions pròpies i formació professional dual.
Sobre aquest darrer s’explica ben poca cosa: només que part dels aprenentatges teòrics i pràctics previstos en el pla d’estudis es realitzen mitjançant el treball en l’empresa. Això ja em fa venir un mar de dubtes, però cal prudència. Esperarem que ens ho expliquin millor.
No hi ha informació sobre les “beques-salari” (que havia sortit en premsa) ni sobre el tipus de contracte laboral que es faria servir.
Hi ha el llistat de centres que participen en els convenis del nou model.
Accedeix a la presentació

2 de maig de 2012

¿Habrá reforma de la FP del sistema educativo?


La Comisión Europea recibió hace dos días el Programa Nacional de Reformas 2012. El documento, además de repasar la medidas aprobadas por el RDL 14/2012 de “racionalización” del gasto educativo, recoge un macro apartado que,  con el nombre de “Mercado laboral: flexibilidad, formación y educación”, enuncia una serie de reformas entre las que se encuentran las “reformas estructurales en el ámbito educativo y de la formación profesional, reformas orientadas a la reducción del abandono escolar y la mejora de la empleabilidad a través de la FP”.
La lectura de dichas reformas (o “actuaciones”, como dice el documento) suponen un avance o declaración de intenciones sobre lo que debería hacerse, pero en ningún modo nos concreta ni adelanta cómo van a materializarse, por lo que resulta imposible hacer un análisis de cómo puede afectar o impactar una u otra medida en términos generales o en el ámbito de las diferentes adminisraciones educativas. Deberemos esperar a ver el desarrollo de los planes o programas enunciados y su concreción presupuestaria.
-Para la reforma de la educación secundaria se “barajan” (término literal):
 • La reorganización de la arquitectura del SE (sistema educativo) a partir de la fase de transición entre la ESO y la post obligatoria. Debe referirse a la famosa eliminación del 4º de la ESO y el posterior Bachillerato (o FP) de tres años…(¿?) 
 • Concentrar los esfuerzos en las materias instrumentales del Bachillerato modificando sus currículos. (¿?) 
 • Modificar la actual prueba de acceso a la Universidad, los procesos de evaluación de la ESO  y las condiciones de promoción entre cursos. (¿?) 
 • Modificación de los PCPI en el acceso, en la duración y en la titulación (¿?)…Deberá ser alguna modificación muy novedosa porque en esos términos ya fueron modificados por el Gobierno anterior y la norma ha sido “diferida” sin valorar si quiera la eficacia de la medida. 
 • Promoción del bilingüismo, la autonomía de los centros educativos, o la problemática (término literal) del personal docente. Entendiendo por “problemática” el conjunto de factores conformado por la selección, la movilidad, la estructuración de los cuerpos, la carrera y la jornada del profesorado.
(En este último punto me preocupa sinceramente que en Bruselas no se aclaren con lo que el Gobierno de España les quiere decir. Tengo [sólo] 21 años de profesión y no acabo de entender del todo bien en qué consiste “la problemática del personal docente” a la que se alude aquí. En todo caso, un término desafortunado).
-Para el plan de disminución del abandono temprano:
 • Acciones orientadas a la retención de los estudiantes en el sistema (¿?)
 •  Programas de nuevas oportunidades para la reincorporación de jóvenes (¿?)
-Se mantiene el Plan PROA, de refuerzo y orientación y apoyo en primaria y en secundaria
-Para la reforma de la Formación Profesional:
 • Disminuir progresivamente el desajuste del número de alumnos que optan por la FP (¿?)…Al parecer, según se lee, hay que tender a igualar los porcentajes de alumnos entre Bachillerato y FP… 
 • Modificar el catálogo de títulos para adaptarlos a la LOE y diseño de cursos de especialización. 
 • Flexibilizar el acceso a partir de las tecnologías (100 títulos previstos en la FP a distancia).
 • Evaluación y acreditación de competencias.
 • Incremento hasta un 30% de alumnos que hacen las FCT en Europa. 
 • Mejorar el acceso a los servicios de información y orientación. 
 • Avanzar en el sistema integrado de información y orientación profesional.
Ninguna de estas “actuaciones” supone innovación alguna en el ámbito de la formación profesional. La práctica totalidad de ellas ya fueron formuladas, concretadas e implementadas en su día y suponen, literalmente, una continuidad de lo que ya venía haciéndose. Están vinculadas al cumplimiento de la Ley Orgánica de Cualificaciones y Formación Profesional del año 2002.
El catálogo de títulos, por ejemplo, a día de hoy, está prácticamente finalizado (aunque no así su implantación, que, recordemos, ha sido paralizada por el Ministerio). La plataforma a distancia se diseñó y se puso en funcionamiento por el gobierno anterior. Incluso la oferta de 100 títulos estaba ya decidida y anunciada tras haberse conseguido un acuerdo de cooperación con las Comunidades Autónomas para poder coordinar dicha oferta en todo el Estado. La evaluación y la acreditación se reguló mediante RD. El proceso fue larguísimo (empezó con la Ministra Mercedes Cabrera aun en la cartera de Educación) y la primera convocatoria estatal fue financiada, aprobada y promovida por el Gobierno anterior. Acaba de ejecutarse hace relativamente poco.
-Para la organización de la nueva modalidad FP Dual, se plantean dos alternativas, con carácter de experiencia piloto: 
 • Incremento sensible del período de FCT, sin que exista relación laboral alguna. 
 • Actividad formativa asociada al contrato para la formación y el aprendizaje.
De momento, obviamente, voy a resistirme a creer que la primera opción responde a un sistema dual.
Respecto a la segunda, sólo anticipa el documento que los módulos teóricos serían impartidos en los centros integrados de formación profesional. No es una cuestión menor si tenemos en cuenta que el número de centros integrados en todo el Estado no llega a los 100. En Cataluña, por ejemplo, no hay ninguno todavía, ni tampoco se ha desarrollado norma alguna que los regule. ¿Implicará esto una “reconversión” de la “Xarxa FP.Cat”?
La fórmula no es nueva. Responde a diversas experiencias llevadas a cabo bajo la denominación de “modelo en alternancia”, vinculadas directamente a convenios y acuerdos individuales entre los centros (no solo los integrados) y las empresas y no a un modelo generalizado e integrado en el sistema.
Nos faltan, ciertamente, muchos detalles y concreción sobre el tema para poder valorar con rigor. Pero creo que es importante ir leyendo: http://ves.cat/baMz
Montse Milán