21 d’abril de 2012

Quins títols LOE s’han implantat a Catalunya?


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Agrària
Producció agroecològica
Producció agropecuària
Jardineria i floristeria

Administració i gestió
Gestió administrativa

Electricitat i electrònica
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Instal·lacions de telecomunicacions

Fabricació mecànica
Mecanització
Soldadura i caldereria  

Fusta, moble i suro
Fusteria i moble

Hoteleria i turisme
Cuina i gastronomia
Serveis en restauració

Indústries alimentàries
Forneria, pastisseria i confiteria
Olis d’oliva i vins  
Elaboració de productes alimentaris

Informàtica i comunicació
Sistemes microinformàtics i xarxes

Instal·lació i manteniment
Instal·lacions de producció de calor
Instal·lacions frigorífiques i de climatització

Química
Planta química

Sanitat
Emergències sanitàries
Farmàcia i parafarmàcia

Tèxtil, confecció i pell
Confecció i moda

Transport i manteniment de vehicles
Carrosseria
Electromecànica de vehicles  automòbils

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Edificació i obra Civil
Projectes d’edificació  

Energia i aigua
Eficiència energètica i energia solar tèrmica

Electricitat i electrònica
Sistemes electrotècnics i automatitzats

Fabricació mecànica
Construccions metàl·liques
Programació de la producció en fabricació mecànica
Disseny de productes en fabricació mecànica

Hoteleria i turisme
Gestió d’allotjament turístic
Guia, informació i assistència turístiques
Agències de viatges i gestió d’esdeveniments
Direcció de cuina
Direcció de serveis en restauració

Indústries alimentàries
Vitivinicultura
Processos i qualitat en indústries alimentàries

Informàtica i comunicació
Administració de sistemes informàtics a la xarxa
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Desenvolupament d'aplicacions per a web

Instal·lació i manteniment
Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

Química
Laboratori d’anàlisi i decontrol de qualitat
Química industrial

Sanitat
Audiologia protètica

Serveis socioculturals i a la comunitat
Educació infantil  

Tèxtil, confecció i pell
Patronatge i moda

Transport i manteniment de vehicles
Automoció