14 de novembre de 2017

Som com Som


Material didàctic per treballar la diversitat

   
 Material elaborat per Mercedes Sánchez Sáinz, Melani Penna Tosso, Belén de la Rosa Rodríguez per treballar la diversitat a l'aula,d'interès per a les famílies de serveis socioculturals i a la comunitat .
  
  És un material pensat per a les etapes d’Educació infantil i primària.
El principal objectiu és ressaltar la diversitat de cada persona com una realitat que promou una manera de sentir-nos i viure’ns en funció del que pugui
retornar-nos el mitjà en què ens movem. Mirant sempre la diversitat com a riquesa col·lectiva, en positiu, una manera de ser diversa en un món també divers.

Abordem qüestions de gènere, identitats, rols, violència, acceptació de la diferència, cossos diversos funcionalment, cultures variades, diferents formes de fer i d’estar al món, capacitats no normatives, la prevenció de la violència i l’abús de menors.

Totes les activitats i les propostes de treball que vénen en aquest material, no són més que un exemple de com abordar les diferents diversitats.

30 d’octubre de 2017

Unes 100 places de professorat de Formació Professional resten sense cobrir des de l’inici de curs

CCOO insta al Departament d’Ensenyament a impulsar una àmplia oferta d’oposicions a l’FP per combatre els majors nivells d’interinitat del sistema educatiu

 

 
   


  CCOO porta anys denunciant l’elevada interinitat a l’FP, la major en les etapes gestionades per la Conselleria d’Ensenyament, i la dificultat per trobar docents de diverses especialitats. És necessari un Pla de Xoc mitjançant una àmplia oferta d’oposicions d’FP, al voltant de 2.000 places, juntament amb un pacte d’estabilitat.

   El Departament d’Ensenyament, no ha contemplat convocar especialitats de Formació Professional a més a més de les 2.000 places d’oposició que surten a concurs aquest curs 2017/2018, i això que la majoria d’especialitats d’FP compten amb un elevadíssim percentatge d’interinatge (superior al 30%), el que dispara la inestabilitat curs rere curs i qualsevol necessitat de substitució o vacant pot restar sense cobrir durant setmanes o mesos. Els centres, docents, famílies i alumnat en surten greument afectats d’aquesta inestabilitat de plantilla tant per l’empitjorament de condicions de treball (augment d’horari lectiu, dificultats per garantir la cartera de serveis del centre i les hores de dedicació a responsabilitats i tutories, etc) com per l’impacte per garantir la màxima qualitat educativa (rotació de docents per impartir una mateixa matèria, etc).


   Sovint les direccions han d’utilitzar les places de difícil cobertura quan no hi ha docents de l’especialitat a la borsa, o utilitzar el polèmic “decret de provisions/plantilles” per tal de definir perfils i estabilitzar la plantilla, el que elimina la transparència i igualtat d’oportunitats d’accés al treball garantides a la borsa de personal docent o als procediments d’oposició.

   Tenint en compte que en la convocatòria d’oposicions del 2016 només s’ofertaven 300 places, que en l’anterior (2011) el Govern va suprimir 600 places de les convocades inicialment i des d’aleshores no s’ha cobert la taxa de reposició per jubilació i el nombre d’oferta, de serveis (FP dual, innovació, acreditació, orientació, ...) i de ràtios, les més altes del sistema educatiu estatal (27 alumnes grup en FP), s’han incrementat de forma molt important és urgent estabilitzar les plantilles mitjançant l’àmplia oferta d’oposicions i un pacte d’estabilitat.

Es per tot això, que CCOO insta a l’Administració a:
      Recuperar el diàleg social impulsat per CCOO a les meses tècniques d’FP que ara resten aturades des de principis d’any.
      Desenvolupar anticipadament els mecanismes de formació, capacitació, oposició, estabilitat, inversió... per donar cobertura garantida de professionals docents a l’oferta publicitada als centres.
      Actualitzar l’Acord d’FP de 1999 que garanteixi unes condicions organitzatives i de treball, i uns recursos a l’alçada dels reptes actuals.
      El desplegament de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals de Catalunya amb diàleg social i recursos.


   CCOO volem posar en valor la Formació Professional en el seu conjunt perquè la formació de les persones, a més de ser un dret, no és un cost sinó una inversió de futur que beneficia a les persones, les empreses i al propi país. Ha d’exercir de palanca de canvi cap a un model productiu de valor afegit generador d’ocupació estable i de qualitat, afavorint el progrés econòmic i social.

   Especialitats de professorat de secundària i professorat tècnic d’FP que podrien haver-se contemplat en aquesta convocatòria d’oposicions atès el nombre absolut de professorat i l’elevat % d’interinitat:

ESPECIALITAT
INTERINITAT
516 PROCESSOS INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
70,49%
503  ASSESSORIA I PROCESSOS D’IMATGE PERSONAL
51,96%
506 HOTELERIA I TURISME
46,07%
518 PROCESSOS SANITARIS
39,34%
620 PROCEDIMENTS SANITARIS ASSISTENCIALS
39,87%
625 SERVEIS A LA COMUNITAT
41,10%
626 SERVEIS A LA RESTAURACIÓ
40,21%
627 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES
37,82%

   Especialitats de professorat de secundària i professorat tècnic d’FP que podrien haver-se contemplat en aquesta convocatòria d’oposicions ateses les vacants o substitucions de difícil cobertura que es posaren en oferta:

ESPECIALITAT
PLACES DIFÍCILS COBERTURA
507 INFORMÀTICA
10
524 SISTEMES ELECTRÒNICS
6
525 SISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS
6
501 ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES
7
627 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES
10
606 INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES
 5
627 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES
10
602 EQUIPS ELECTRÒNICS
5
611 MECANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES
4
623 PRODUCCIÓ EN ARTS GRÀFIQUES
4
603 ESTÈTICA
5
618 PERRUQUERIA
5
622 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
7
604 FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE FUSTA I MOBLE
3
620 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS
6

   Especialitats de professorat de secundària i professorat tècnic d’FP que podrien haver-se contemplat en aquesta convocatòria d’oposicions atenent que actualment manquen candidats en tots els SSTT en  la borsa docent:

ESPECIALITATS SENSE CANDIDATS EN TOTS ELS SERVEIS TERRITORIALS
507 INFORMÀTICA
503 ASSESSORIA I PROCESSOS D’IMATGE PERSONAL
510 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL
511 ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES
512 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA
516 PROCESSOS D’INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
517 PROCESSOS DIAGNÒSTIC CLÍNIC I PRODUCTES ORTOPÈDICS
518 PROCESSOS SANITARIS
524 SISTEMES ELECTRÒNICS
525 SISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS
601 CUINA I PASTISSERIA
602 EQUIPS ELECTRÒNICS
603 ESTÈTICA
606 INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES
609 MANTENIMENT DE VEHICLES
611 MECANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES
618 PERRUQUERIA
619 PROCEDIMENT DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I PRODUCTES ORTOPÈDICS
620 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS
621 PROCESSOS COMERCIALS
622 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
626 SERVEIS DE RESTAURACIÓ
627 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES
25 d’octubre de 2017

Convocatòria d'avaluació i acreditació de competències.

1.810 places distribuïdes en 4 àmbits professionals amb un termini de preinscripció obert del 23 d'octubre al 15 de desembre. 


29 de setembre de 2017

FP Dual: es consolida la beca incrementant la precarietat del jovent

La contractació laboral cau en 4 anys del 62% al 19% i la beca passa del 40% al 80%

 

14 de setembre de 2017

Presentació Anuari 2016 Fundació BCN Formació Professional


La Fundació BCN FP presentarà el proper 21 de setembre l'anuari 2016. 19 de juliol de 2017

Llistes d'aspirants seleccionats en el concurs oposició convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol

RESOLUCIÓ ENS/1708/2017, d'11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol. DOGC núm. 7415 (19/07/2017) 

10 de juliol de 2017

Accés per als aspirants aprovats no seleccionats a les oposicions


Accés per als aspirants aprovats no seleccionats a les oposicions


Assignació de número d'ordre. Les persones que van superar la fase d'oposició però no van estar seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent tenen un número d'ordre superior a 35.000 i inferior a 40.000.

Les persones que van aprovar la fase d'oposició però que no van estar seleccionades i que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent amb un número d'ordre inferior a 35.000 mantenen el número que tenien assignat. 


Consulta del número d'ordre


Termini i documents que s'han de presentar
Del 10 al 21 de juliol, ambdós inclosos, els aspirants aprovats no seleccionats i que no formen part de la borsa de treball de personal docent han de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona, els documents següents:

1. Fotocòpia compulsada del títol exigit per ingressar al cos o certificat acadèmic original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver aprovat tots els estudis necessaris per a l'expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
Si es presenta el certificat acadèmic dels estudis finalitzats, cal adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.
Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar l'homologació corresponent o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol.
2. Fotocòpia compulsada que acrediti tenir el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor o professora d'educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d'escoles oficials d'idiomes.
Si no es té aquest títol oficial de màster, els aspirants han d'acreditar documentalment que tenen alguns dels requisits següents:
 • Tenir el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, expedit abans de l'1 d'octubre de 2009.

 • Tenir un títol universitari oficial, abans de l'1 d'octubre de 2009, que habiliti per exercir la professió de mestre o mestra o un títol de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altre declarat equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, entre els quals s'inclouen els següents:


 • Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (especialitat en itinerari d'educació).
 • Títol superior de música (especialitat en pedagogia de l'instrument o especialitat en pedagogia de la formació musical bàsica i general).
 • Títol superior de dansa (especialitat en pedagogia de la dansa).
 • Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (secció de pedagogia o secció de ciències de l'educació, en totes les seves especialitats).
 • Llicenciat en filosofia i lletres (divisió de filosofia i ciències de l'educació o secció de ciències de l'educació).
 • Llicenciat en psicologia amb l'itinerari, la menció o l'especialitat de psicologia de l'educació, psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa o psicologia evolutiva i de l'educació.

 • Haver acreditat superar 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.

 • Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant un certificat emès per la universitat en què consti que s'han superat un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.
 • Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes.
 • Haver acreditat la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.Els aspirants que tinguin una titulació declarada equivalent a l'efecte de la docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única i a l'annex VI del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, que es detalla a l'annex 9 d'aquesta Resolució, que per raons derivades de la seva titulació no puguin accedir als estudis de màster universitari, han de tenir el certificat oficial de la formació pedagògica i didàctica que habiliti per exercir la docència, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre. Aquests aspirants tindran reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica sempre que acreditin haver impartit, abans de l'1 de setembre de 2014, docència durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats.

3. Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat (DNI).

En el cas de ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun dels Estats als quals és d'aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la nacionalitat o una fotocòpia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

Els aspirants que siguin familiars dels esmentats al paràgraf anterior, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu.

Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què opta, que expedeixen els metges de família dels centres d'atenció primària.

5. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

6. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones; la declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració. 
- Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar el certificat negatiu de condemnes penals que expedeixen les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans.

Valoració del Reial Decret 694/2017 de formació professional per a l’ocupació

Publicat al BOE el passat 5 de juliol,

Valoració del Reial Decret 694/2017 de formació professional per a l’ocupació

Després de dos anys d’espera, s’ha publicat al BOE del 5 de juliol d’enguany el Reial Decret 694/2017 que desplega la Llei 30/2015 que regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació. Amb la posada en marxa de l’esmentat Reial Decret, caldrà incidir en els àmbits d’aplicació, especialment en els organismes autonòmics i d’empresa, fent de l’acció sindical un instrument de millora del marc legislatiu.

Des de CCOO volem posar de relleu el següent:

-La planificació del sistema de formació recau en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sense un sistema de detecció de necessitats formatives.
-En la formació programada per les empreses, es dona excessiva flexibilització i les comunitats autònomes tindran competències de seguiment, control i avaluació dels centres de treball amb implantació en una sola comunitat autònoma.
-Les estructures paritàries estan buides de competències i de capacitat decisòria, especialment en tot allò relatiu a les competències de la representació legal dels treballadors (RLT) i especialment a la implementació dels Permisos Individuals de Formació (PIF).
-Tanmateix, el paper de la RLT queda minvat en la formació dels Grups d’Empresa.
-Segueix sense definir-se la implementació de la formació vinculada a la negociació col·lectiva.
-Cal incidir en el xec de formació per a persones en atur que recau exclusivament en les comunitats autònomes i que les accions formatives a triar per la persona aturada hi seran d’acord amb determinats sectors i en funció del seu currículum/perfil professional, amb dificultat per a canviar de sector.

Tot i que és un Reial Decret força esperat, les expectatives de canviar i donar una veritable embranzida al sistema de formació com a element de productivitat de les empreses, les plantilles i la millora del sistema productiu i qualificatiu de la nostra societat, alhora que impulsor d’un entorn més igualitari i garantidor d’igualtat d’oportunitats, entenem que ha estat un desplegament insuficient i sense abordar els veritables problemes de la formació i de l’ocupació sustentada en una veritable qualificació de les persones.

26 de maig de 2017

Oposicions d'FP 2016-17: Tota la informació

Oposicions d'FP 2016-17: Tota la informacióDissabte 27 de maig Inici de les proves del concurs oposició.

Tauler de l'aspirant
Per a qualsevol incidència relacionada amb l'aplicació, podeu trucar al telèfon del Servei d'Atenció Unificada: 900 828 282 (+ tecla 4)


Seus diferents tribunals

Tribunals

Resolució

Criteris de correcció

Places per especialitat

Llista d'admesos

Desenvolupament de les proves

 Presentació de documents dels aspirants seleccionats


Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals

Fase de pràctiques


Nomenament de funcionaris de carrera

Pla d'Acció aprovat al 12è Congrés
Aquí podeu consultar el Pla d'acció aprovat al 12è Congrés de la Federació d’Educació de CCOO: 

22 de maig de 2017

Resolucions del 12è Congrés de la Federació d’Educació


Aquí podeu consultar les resolucions aprovades al 12è Congrés de la Federació d’Educació de CCOO: 

Presentació 'CCOOMICS' i exposició 'Passeu, mireu i gaudiu'


CCOO i les Escoles Llotja i Pau Gargallo presenten 'CCOOMICS', còmic social, reivindicatiu i educatiu


El dimarts 30 de maig, a les 17.30 h, tindrà lloc la presentació del fanzín CCOOMICS, amb historietes de contingut social realitzades per alumnes de les Escoles d'Art Llotja de Barcelona i Pau Gargallo de Badalona en col.laboració amb CCOO de Catalunya. També podreu visitar l'exposició 'Passeu, gaudiu i mireu' amb alguns originals de les obres en el hall del sindicat .L’acte està organitzat per CCOO de Catalunya, dins dels actes del Maig de la Cultura i el Treball, a l’Espai l'Assemblea (Via Laietana, 16, soterrani, Barcelona).